Štítný ze Štítného, Tomáš: [Řeči nedělní a sváteční, rukopis A]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII C 15, 1r–254v vyjma 196v–199v a 194. Editor Hanzová, Barbora. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

A tak i ve mnohém, o němž by bylo mluviti dlúho, v němž podlé šlechetnosti převýšenie bude převýšenie i v odplatě.

Třetie svatý Petr v utrpení na kříži skonal svój život a tak povýšen, ež s kříže sšel v nebeskú radost. Takéž i my skrze mnohá protivenstvie mušíme jíti do královstva nebeského. Takť jich jest nás předešlo mnoho, takť i po nás pójdú, takež i my máme jíti. Řeklť jest Kristus: Já vám tak zpósobuji královstvo, jako j’ mně zpósobil mój otec. Když jest Kristus, bez hřiechu přišed na svět, nevyšel z světa, by netrpěl, co sě my chceme nadieti v hřieše přišedše i v hřieše sě starajíce, by nám nebylo trpěti něco? A ač něteří nezavinie, by trpěli, ale k svému trpie povýšení, jako j’ Job trpěl; a něteří také trpie, aby nezašli v milovánie světa. Neb ten svazek, ješto lidi jím svět vieže v milost k sobě ztrhávají taková protivenstvie. A co nám Bóh jiného ukazuje, když přepúští na ny tolik práce a nelibých pótek na světě a protivných, jen ež neslušie světa milovati? A tak die svatý Řehoř: Svým vzvoleným učinil Hospodin na tomto světě příkrú cěstu, aby nenetbali zapomniec sě, co j’ rozkoší v jich kraji, v němž dojdúce viec mají býti. Něteří také zde trpie, aby tieže potom netrpěli, ež jsú snad kochali sě ně v čem mimo pravdu, a dobrovolné trpenie menšie zbavuje trpenie většieho. A pakli dá Buoh komu taký pokoj, ež nikte nečiní jemu protivenstvie, jměj j’ mysl hotovu, byť i umřieti bylo pro Bóh, ež by chtěl s pomocí jeho rád dojíti toho povýšenie a skrze nepokoj tohoto světa dojíti pokoje nebeského. A zatiem máť i pokoj […]text doplněný editorem[129]poškozený text

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2022, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2022, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2022, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 15 lety, 10 měsíci a 13 dny; verze dat: 1.1.21
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).