Štítný ze Štítného, Tomáš: [Řeči nedělní a sváteční, rukopis A]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII C 15, 1r–254v vyjma 196v–199v a 194. Editor Hanzová, Barbora. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

příčiny, i žádost dobrú někdy rozněcije. Neb vídáme, když zedník chce velebný dóm udělati, an rozličné kamenie obierá k rozličné věci, téše, dlabá, čistí, hladí, jakž on vie, k kterému miestu chce který jmieti. Kterýž pak kámen nechce tesánie strpěti, jinak sě sedne, než chce zedník, vyvrže jej s toho miesta, k němuž chtěl jej, a jiný vezme miesto toho. Takéž místr najvětší Pán Bóh, ješto vie, co k čemu slušie, připravuje živé kamenie k dokonání Jeruzalema nebeského. Téše, dlabá, tvrdí, měkčí, i kterýmiž chce barvami, neb rytinami osdobuje, neb postavú túto neb túto. Ale mnozí, ješto kdyby tak chtěli, jakož Bóh je jedná, dobrý by los jměli, slovutné miesto u věčné chvále, na nižšiem budú. A něteří budú i z domu všie věcí vyvrženi, a tu jiní budú, kdež by oni byli mohli býti. Tak Judášóv los; tak andělé zlí ztratili v nebesiech své miesto, a lidé budú na jich miestě. Protož, jakož die žaltář, dnes uslyšíte li hlas jeho, neroďte zatvrzovati srdec vašich! Přijmi každý los pozvánie svého. Neroďte duchu pohašovati, a ktož stojí, viz, by nepadl!

Kterým pak činem zove Hospodin rozličné a jako své losy mezi vše méce, kto by vše mohl vypraviti? Kak rozličné rozličným dává příčiny ostati světa a slúžiti Bohu v tomto stavu nebo v onom? Avšak chci o šesteru činu pomluviti. Najprv jest jako los jeden povolánie božieho, když bude kazatelem, písmem neb vnitř v srdci kárati koho z hřiechu jeho a dá poznánie hřiechu. A tak die skrze Jeremiáše: Dvé zlé lid mój učinil: mne zóstal, studnice živé vody, a kopal sobě nehodné čisterny, ješto nemohú vod držeti. Ktožť sě od Boha obrátí k světu netbaje, by v Bohu jměl své utěšenie, a hlédá v světu utěšenie,

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2022, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2022, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2022, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 15 lety, 10 měsíci a 21 dny; verze dat: 1.1.21
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).