Štítný ze Štítného, Tomáš: [Řeči nedělní a sváteční, rukopis A]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII C 15, 1r–254v vyjma 196v–199v a 194. Editor Hanzová, Barbora. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

obmeškati, ež sě vzdvihne od něho. A také dotud bude člověk hledati božie milosti, až i nalezne, dotud bude šahati, až i dosiehne, když Hospodin ráčí schýliti k člověku svú dobrotu.

O svaté Dorotě neb o jiné etc.cizojazyčný text

Když hod které panny svaté slaví kostel, jako dnes pamatuje den svaté Doroty, čte rád to čtenie, ješto j’ Kristus řekl, ež jest podobno nebeské [královstvo]text doplněný editorem k desieti pannám, ku pěti múdrým a ku pěti nemúdrým, ješto vzely své lampady, aby vyšly protiv ženichovi a nevěstě. Múdré vzely olej s lampady a nemúdré nevzely. A když ženich prodli, vzdřiemáchu se a zesnuchu. A o puolnoci vzvolachu, ež jde ženich, aby vyšly protiv jemu. I vstachu ty panny a své lampady připravichu. I vecechu nemúdré múdrým: Dajte nám oleje svého, nebť hasnú naši lampadové. A múdré vecechu: Snadť by nebylo dosti i vám i nám. Jděte k těm, ještoť prodávají, a kupte sobě! A když jidú kupovat, ženich přijide, a kteréž biechu hotovy, vjidechu na svatbu a pak vrata bychu zavřiena. Potom přijidú druhé panny řkúc: Pane, pane, otevři nám! A on jim vece: Neviem vás. Protož bděte; neb neviete dne ani hodiny. Toť jest čtenie. Na toť čtenie mluví svatý Řehoř řka:

Častoť vás, bratřie milá, napomínám, aby sě hřiechóv, zlých činóv a rozličného šeředstvie tohoto světa pokrývali, jímž svět rozličně przní duše. Ale nutí mě dnešnie čtenie, abych vám řekl: I v tom, což dobrého činíte, opatrni buďte! V tom dobrém, ješto činíte, nehledajte od lidí chvály, ať vás žádost chvály nepodtrhne, a chvála tohoto světa ať vás nezbaví věčné chvály onoho světa. Aj, sám spasitel svým hlasem deset jmenuje panen, avšak ne všecky přijaty u věčnú blažnost; před druhými zavřěna

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 1 dnem; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).