Štítný ze Štítného, Tomáš: [Řeči nedělní a sváteční, rukopis A]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII C 15, 1r–254v vyjma 196v–199v a 194. Editor Hanzová, Barbora. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

<<<<<21r21v22r22v23r23v24r24v25r>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

slavnosti vzdy jest bez počátka Trojice v osobách a jednota v podstati, takež podobnú kakús protivností v Synu božiem počala j’ Trojice býti, ež tři jsú v něm podstati a viec budú: to j’ božstvie, tělo a duše, ale vzdy j’ jen jednota v osobě, ež jeden jest jen Kristus, syn boží i syn matky svaté. A jakož to, že jsú v božské jednotě tři osoby nerozdielné v strany božské podstati, ješto j’ vzdy jen jedna, ani to, že j’ jen jednota v božství, umenší poctu, by proto tří pravých nebylo osob, takež tuto v Pánu Kristu, že j’ jen jedna osoba, nesmiesí ani zboří tří oněch podstatí; neb pravé božstvie, pravé tělo člověčie a pravá duše jest v jednom Kristu, ješto j’ proto osoba jen jedna. A tak jest v něm jedno, jest dvé, jest tré. Jedno jest, ež jest jeden Kristus v své osobě. Dvé jest, ež jest v něm dvoje přirozenie: jedno božské, druhé člověčie. Tré jest, ež jest božstvie věčné, tělo člověčie pravé a duše novo stvořená jako jiného člověka. Ó divný a zvláští účinek boží nade vše jiné skutky jeho! A v tom dívaní co jiného než vším srdcem pokřiknúti řkúc: Chvála tobě, Hospodine!

Druhé dvé spolu také divné a utěšeno j’ sě tomu podívati. Neb ta, ješto j’ nám skrze ni přišla naše útěcha, jež sě jest jediná k tomu slíbila Bohu, aby porodila spasitele, divným darem obdarována. Dáno j’ jí, aby spolu matkú i pannú byla. Toho j’ nikdy nejměla jiná, aniž kdy která bude jmieti. Sobě j’ to zachoval všemohúcí. Od počátka světa nenie slýcháno, by dietě urodiec, byla pannú, aneb by ta mateří byla, ješto j’ panenstvie neztratila. Podlé běhu obecného nenie panna, kteráž dá plod, a ta nebude plodu jmieti, kteráž ostane při panenství. Ale ščastná Maria; té jest to obé spolu dáno jmieti; jí sě j’ to jediné stalo, ješto j’ sě nikdy i jedné nestávalo, aniž sě kdy které stane; o ní to zevně volá kostel, ež ani j’ viděno jiné před ní, ješto by sě tiem jí vrovnala, ani po sobě podobné k sobě bude jmieti; jí jest dána radost mater se ctí panenskú.

Třetie divné, že j’ kdy srdce člověčie přistúpilo věrú k těm divným věcem.

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 7 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).