Štítný ze Štítného, Tomáš: [Řeči nedělní a sváteční, rukopis A]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII C 15, 1r–254v vyjma 196v–199v a 194. Editor Hanzová, Barbora. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

Toť jest ten súd, jímž kdybychom sě sami súdili, jistě nebyli bychom súzeni. Zde bychom vzeli boží milostí učištěnie. Aniž kto mní, by nejměl těch vin, pro něž by sě měl tak súditi; neb mysl člověčie vzdy j’ v proměně, tělo duši obtěžije a zemské bydlo tiskne smysl duchovný a potuchl činí, když mysl drží sě neb chytá rozličných věcí. Protož vzdy j’ sě třeba rozsuzovati vědúc, komuž jest Bóh skytl a dával něteré příčiny k dobrému, a on jich netbal, ež nenie bez viny. Komuž jest viece dáno, viece bude od něho potřebováno. A tak vše a rozličné své věci rozsuďme; rozvážkajme, protiv komu jsme hřešili, kde, kdy, kak jsme sě hnuli s pravé upřiemosti, kak jsme hubeni hřiechem učiněni, mnoho li jsme v počet hřěšili a kak hřiechy velikými, co li jsme ztratili hřiechem. I jiné takové věci slušie rozvážkati, jimiž sě hřiech obtěžije; nebť jest potřebie toho, ktož chce doplna zde očištěn býti. Ale aby to v paměti bylo držimějie, řkuť, ež troji věc zvláště slušie obmýšleti, ktož chce dobře své hřiechy rozvážkati: jedno, kak jest nesprávné pro šeředné hřiechy potratiti dobrého Boha; druhé, kaká j’ škoda ztratiti Boha; třetie, kaká j’ hanba i škoda mohvše mezi syny božími býti v počtě a u věčné cti i býti v hubenstvie pro šeředstvie mrzkého hřiechu a pro nepravost, ješto sě bláznově protiví věčné pravdě. Ó, kaká nepravost tak těžký hřiech, dobrotu boží pro zlost hřiecha potratiti a milost jeho! A zdali nenie zřejmá veliká božie dobrota? Aj, co j’ nám dal svého dobroděnie zde, a sstojíme li v dobrém, učistiec sě hřiechu, slíbil nám věčný život a tu plné dobré v své hojnosti nad zdejšie dobré. Vida svatý Bernart tak mnohá božie dobrodienie a nestatečnost lidskú,

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 8 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).