Štítný ze Štítného, Tomáš: [Řeči nedělní a sváteční, rukopis A]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII C 15, 1r–254v vyjma 196v–199v a 194. Editor Hanzová, Barbora. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

přikázané posty rúšejí pro své vymyšlené, nemúdřeť činie a bláznově. Lépeť jest poslušenstvie držiec a s obcí postiti sě, než sobě cos vymysléc obláštieho. Protož die svatý Pavel: S rozumem buď služba Bohu! A toho nám pomoz, Hospodine, a abychom tento póst tak zvedli, abychom nalezli boží milost! Amen, amen.

V Květnú neděli etc.cizojazyčný text

Aj, král tvój přišel tobě krotce sedě na oslíku! Král latině slove rexcizojazyčný text, a to slovo netolik jde v latinském rozumu od kralovánie, ale také i odtud móž slúti rexcizojazyčný text, ež pořiedí. Neb nemóž lid státi dobře, jakž nenie krále, ješto by lid pořiedil v svém královstvu. I nalézáme královstvie troje, a tak budú i třie králi. Vizmež, kterého královstva jest ten král, o němž die prorok: Aj, král tvój! Jest král světský, ješto pořiedí a má pořéditi světské královstvo. Jest král nebeský, ješto i královstvo světské pořiedí k svému královstvu nebeskému, ješto j’ královstvo plné pravdy a útěchy. A jest král nade všemi syny pýchy. To j’ zlý král ďábel, král zlého královstva pekelného. K tomu královstvu a pod toho krále slušejí všichni ti, ješto jsú neřádně živi v svých činech, v řečech neb v myšlení. Neb to pekelné královstvo jest ve všem neřádu, a král toho královstva, kohož svú lstí v neřád vtrhne, již jest jej přitáhl v své královstvo. Světské pak královstvo, to má také své světské krále: Neb, jakož sem řekl, donidž trá svět tento, potřebie jest, aby i v světských věcech byl pořád. A jakž by nebylo krále, lid nemaje, kto by jej vedl a pořiedil, zašel by. A s tolik dobře stojie světští králi, jelikož táhnú sě spravedlností, milostí k Bohu, k onomu královstvu nebeskému, znajíc sě, ež sú jen boží úředníci a Boha nad sebú mají krále. Ale bude li král nespravedlný,

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety, 4 měsíci a 14 dny; verze dat: 1.1.22
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).