Štítný ze Štítného, Tomáš: [Řeči nedělní a sváteční, rukopis A]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII C 15, 1r–254v vyjma 196v–199v a 194. Editor Hanzová, Barbora. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

věčné radosti požívajíc, odtud nejdúc nikam dále, tu naleznúc všicku blažnost, v tom najslavnějšiem viec ostanúc hodování. Jehož nám.

V pátek po velikonoci.

Velikonočnieho tohoto času pamatuje kostel, ež uzřěvše pána svého mlazší Kristovi, radostni byli. A dobře j’ podobné vláští radost jmieti v srdci, vzkřiešenie slaviec pána svého. Aniž ten světí právě hod vstánie z mrtvých Syna božieho, ani jest sám vstal čile z duchovnie smrti, ktož duchovně v srdci vzkřiešení Syna božieho sě neraduje. Ale střieci sě jest, aby to světlo, ješto v nás jest, tma nebyla. K radosti, k veselí, k utěšení duchovniemu příčinu máme. É, jakož die svatý Bernhart podobně k tomu, bychom as a rozumnější nepoddali sě hubenstvu tomu, bychom v tělesnú duchovnie radosti neobrátili a hod tento by viece nám nebyl k navrácení v světskú marnost, nežli přieštie z pokánie a z utrpenie v útěchu duchovné radosti. Toho svatý Pavel vystřiehaje die: Bratříce, v svobodstvie jste povoláni, jen vizte, by toho svobodstva neobracěli v tělesné žádosti příčinu. Ale kto j’ pravú velikonoční útěchú radosten, svatý Bernhart ukazuje řka: Ktožkoli po zamúcení pokánném nenavrátí sě k tělesnému a světskému utěšení, ale v kakéms božie milosti doufání vstúpí v kakés nové plné radosti náboženstvie v utěšení Ducha svatého, ež ne tak bude zarmúcen, vzpomínaje dřevnie své hřiechy, jakož utěšenú chut bude jmieti, v paměti jmaje milost božie velebnosti a rozněcije se k věčným věcem v žádosti bydla nebeského, tenť jest vstal s Kristem, tenť slaví hod přieštie, tenť pospiechá do Galilé. Ale ež inhed z nízka nesnadno j’ vzhóru tu, kde j’ najvýš, protož potahuje svých Kristus výšež výšež a onomu sě jinak ukáže a onomu jinak,

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 1 dnem; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).