Štítný ze Štítného, Tomáš: [Řeči nedělní a sváteční, rukopis A]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII C 15, 1r–254v vyjma 196v–199v a 194. Editor Hanzová, Barbora. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

<<<<<13v14r14v15r15v16r16v17r17v>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

Nechtě udliti v jedné řeči, k tejto druhé zachoval sem, abych o druhú dvú rčení také řekl něco tohoto hlubokého srdce apoštola. To j’ bylo třetie rčenie jeho: Jen ač já hnu rukú svú v bok jeho a uzřím rány hřebíkové v jeho rukú, neuvěřím, by točíš vstal z mrtvých. Slova tato hrubá sě zdají, aniž v svrchniem rozumu jsú hodna chvály v mém úmysle, ale těm, ješto srdečně a statečně milují Boha, jimž vše k dobrému připomáhá, mohú velikého doufánie do božie milosti příčina býti. Neb mohl jest v silném doufání boží milosti svatý Tóma řéci ta slova úfaje, ež to učiní, když jest vstal, ukáže jemu bok, ruce, noze i dá dotknúti sebe jemu, aby nic nezóstalo v srdci jeho, pro něž by chybal nedóvěře, by vstal právě. A tak se j’ v tom svatém apoštolu naplnila řeč žaltáře: Vóli těch, ješto sě jeho bojie, učiní. Nechválímť hrubosti srdce k uvěření svatého Tómy, ale však to dobré chválím, ješto Bóh i z toho nedóvěřenie, ješto j’ zlé bylo v sobě samo, ráčil vyvésti. Neb jakož die svatý Řehoř, viece j’ nám jeho neuvěřenie užitečno nežli to, ež jsú spěšně jiní uvěřili, že j’ vstal Kristus; neb když jej jest k vieře navrátil, dav jemu i rukú ohlédati své pravé tělo, naše mysl silně jest u vieře a bez pochyby potvrzena. Pravda jest, ež slove svatý Tóma nevěřící, a káral ty Kristus, ješto slyševše, že j’ vstal, neuvěřili. Neb ktož spěšně uvěří které pravdě, zbyl jest bludu. Ale uvěří li také spěšně křivdě a dá sě s pravdy svésti, kakú bude chválu jmieti takové brzké uvěřenie? Znamenieť jest silnějšie mysli ne inhed všemu uvěřiti bez ukázanie podobného. Die Písmo: Lepší jest nepravost muže, nežli žena dobře činiec. Tutoť já tak rozumiem: Když kto nechtě v mysli vrtek býti, donidž nebude jistého jmieti ukázanie a dóvodu podobného nové pravdy a neznámé, ne brzo postúpí po ní, to j’ nepravost muže, ješto j’ lepší, točíš méně zla, nežli, ješto neústavná mysl, jako ženská, postúpiec spěšně po pravdě, učiní dobře. Ale ta neústavnost ženské a lehké mysli nemá chvály; neb lehce opět pustí od pravdy, dadúc

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 7 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).