Štítný ze Štítného, Tomáš: [Řeči nedělní a sváteční, rukopis A]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII C 15, 1r–254v vyjma 196v–199v a 194. Editor Hanzová, Barbora. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

vyšším u běhu světském i duchovniem; neb jest ten pořád Hospodin zjednal pro nepořád mysli lidské. A tak tomu rozumějte, žeť každý má jíti skrze všecky tři brány. Projde liť jednu neb dvě a nepójde třetí, nemóžť hodovati v toho miesta sboru s těmi kvašany veselými. Ale když sě zde tak z daru božie milosti připravíme rozličným zaslúžením svatých skutkóv, tedy bez hanby vejdem v ten kvas s utěšením sobě i všemu sboru nebeskému. Jehož nám dopomáhaj, všemohúcí Hospodine! Amen.

Pátá neděle v postě tuto.

Takto j’ svatý Řehoř mluvil na dnešnie čtenie. A najprv čtenie slyšte, jakž záleží: v ten čas, kdy Syn boží kázal, uče cěstu spravedlnosti, vece zástupóm židovským a kniežatóm popovým: Kto z vás bude kárati mě hřiechem? Právi liť vám pravdu, proč mi nevěříte? Kto j’ od Boha, slova božie slyší. Proto vy neslyšíte, neb od Boha nejste. Vecechu k němu židé: Zdali my nedieme právě, ež s’ ty samaritán a jmáš běsa? A Ježíš vece: Já běsa nemám, ale ctím Otce mého, a vy jste mne neuctili. A já nehledám své chvály; jest ti, ktoť by hledal a súdil. Jistě, jistě pravi vám: Ktož mú řěč schová, neuzří na věky smrti. Vecechu jemu židé: Již vidíme, ež máš běsa. Abraham umřěl jest i proroci, a ty dieš: Schová li kto mú řěč, smrti neuzří na věky. Kým sě činíš? Zdali s’ větší otce našeho Abrahama? Vece k nim Ježíš: Abraham váš otec radoval sě, aby viděl mój den; viděl a vesel tiem byl. Vecechu židé: Ještě nemáš let pětidcát, a Abrahama jsi viděl? Ježíš jim vece: Jistě, jistě vám právi, dřéve než byl Abraham, já jsem. A oni pochopichu kamenie, chtiece jej kamenovati; ale Ježíš skryl sě a vyšel z chrámu.

Na to čtenie svatý Řehoř mluví řka: Vizte, milá bratřie,

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 1 dnem; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).