Štítný ze Štítného, Tomáš: [Řeči nedělní a sváteční, rukopis A]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII C 15, 1r–254v vyjma 196v–199v a 194. Editor Hanzová, Barbora. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

samaritán slove strážný a Kristus u pravdě jest strážný, o němž die žaltář: Jen ač Hospodin bude ostřiehati města, nadarmo jsú pracovali, ješto ostřiehají jeho, a jemuž jest skrze Izaiáše řečeno: Strážný, co v noci? Strážný, co v noci?, nerodil Hospodin odpověděti, by řekl: Nejsem samaritán; ale odpověděl řka: Já běsa nemám. Dvým jej ukárali; jednoho j’ odepřel, ale druhému j’ povolil mlče. Neb jest přišel byl, jsa lidského národa strážným; a kdyby byl odepřel, že nenie samaritánem, zapřěl [by]text doplněný editorem, by byl strážným. Ale mlčal jest toho, jímž sě j’ znal, a pokorně odepřěl, jímž jest křivě ukárán, a řka: Já běsa nemám. V těch sloviech co jiného, jen že hrdost naše jest uhaněna? Neb když nás malým protivenstvím kto popudí, velím větší sě křivdú oplatíme, nežli j’ nám učiněna; hrdost naše, což móž zlého, to učiní a vzhrozí i těm, jehož nemóž učiniti. Aj, Hospodin křivdu trpě, neprchá hněvem, protivného ukáranie slov neodpoviedá. A mohl by byl protiv jich křivému ukáraní spravedlivě odpověděti: Vy jmáte běsa. Neb kdyby nebyli běsem naplněni, tak neprávě o Bohu nebyli by mluviti mohli. Ale pravda, přijem křivé ukáranie k svéj hanbě, nerodil i toho jim protivného ukáranie, ješto j’ pravda bylo, odpověděti, aby sě nezdálo, by, jsa k hněvu vzbuzen, chtěl sě jim protivenstvím oplatiti. A to j’ nám tiem ukázáno, abychom v ten čas, když nás kto, čině nám protivenstvie, křivdú kárá, mlčěli také jeho zlého, ješto j’ pravda, jím jeho tedy nekárajíc, abychom spravedlivého pro polepšenie potresktánie svého družce neobrátili k hněvivéj pomstě. Ale že to bývá, ež ktož horlí z necti božie, často od zlých lidí nečest trpí, dal jest Hospodin příklad, aby to sluha jeho, když ho též potká, strpěl pokorně.

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 29 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).