[Bible litoměřická, Matoušovo evangelium]

Státní oblastní archiv v Litoměřicích, fond Biskupské sbírky Litoměřice (Litoměřice, Česko), sign. BIF 2, 384r–397r. Editoři Svobodová, Andrea, Valenta, Petr, Voleková, Kateřina. Ediční poznámka

Vznik edice byl podpořen výzkumným programem Strategie AV21 (Paměť v digitálním věku) a projektem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. LM2015081 Výzkumná infrastruktura pro diachronní bohemistiku (RIDICS, http://vokabular.ujc.cas.cz) v rámci Projektu velkých infrastruktur pro VaVaI.

[Generovaný obsah]

Mt15,32 Ale Ježíš svolav učedlníky své, vece: „Líto mi nad zástupy, neb tři dni již se mnú trvají a nemají, co by jedli, a pustiti jich lačných nechci, aby nezhynuli na cestě.“ Mt15,33 I řkú jemu učedlníci: „Odkud nám na púšti toliko chlebóv, abychom nasytili zástup toliký?“ Mt15,34 I vece jim Ježíš: „Koliko chlebóv máte?“ A oni vecechu: „Sedm a málo rybiček.“ Mt15,35 I přikáza zástupóm, aby seděli na zemi. Mt15,36 A vzem sedm chlebóv i ryby, a vzdávaje dieky, lámal jest a dal učedlníkóm svým a učedlníci dáváchu lidu, Mt15,37 a jedli sú všickni a nasyceni sú. A což zbylo z otruskóv, zdvihli sú sedm košóv plných. Mt15,38 A bieše těch, jenž sú jedli, čtyři tisíce člověkóv kromě dětí a žen. Mt15,39 A rozpustiv zástup, vstúpil jest na lodičku i přijide do krajin macedonských.

Šestnádctá

Mt16,1 I přistúpichu k němu zákonníci a saduceové pokúšejíc i prosili sú jeho, aby znamenie z nebes jim ukázal. Mt16,2 A on odpověděv, vece jim: „Když jest večer, řiekáte: Jasno bude, neb črveno jest nebe. Mt16,3 A ráno: Dnes nechvíle, neb blýště se smutné nebe. Mt16,4 A tak zpósob nebe súditi [umiete, ale znamení časóv nemóžete věděti]text doplněný editorem[118]umiete, ale znamení časóv nemóžete věděti] nostis: signa autem temporum non potestis scire lat.? Pokolenie zlé, cizoložné, znamenie hledá, a znamenie nebude jemu dáno, jedné znamenie Jonáše proroka.“ A opustiv je, odšel jest.

Mt16,5 A když přejidechu učedlníci jeho přes moře, zapomněli sú chlebóv vzieti. Mt16,6 Jenž vece jim: „Hleďte a varujte se od kvasu zákonničieho a saducejského.“ Mt16,7 A oni mysléchu v sobě řkúce: „Neb jsme chlebóv nevzěli.“ Mt16,8 Ale věda to Ježíš, řekl jim: „Co myslíte mezi sebú, malé viery, že chlebóv nemáte? Mt16,9 Ještě nerozumiete ani pomníte na pět chlebóv mezi pět tisícóv lida, a koliko ste košóv vzěli? Mt16,10 [Ani sedm chlebóv mezi čtyři tisíce lida, a koliko košóv vzěli ste.]text doplněný editorem[120]Ani sedm chlebóv mezi čtyři tisíce lida, a koliko košóv vzěli ste] neque septem panum in quatuor millia hominum, et quot sportas sumpsistis lat. Mt16,11 Proč nerozumiete, že ne o chlebu řekl sem vám: Chovajte se ot zákonníkóv a ot kvasóv zákonničích a saducejských?“ Mt16,12 Tehdy sú urozuměli, že nebyl řekl: Varujte se ot kvasu chlebového, ale ot učenie zákonničieho a saducejského.

Mt16,13 I přijide Ježíš do krajin Cesaree Philippa. A tázáše učedlníkóv svých řka: „Koho nazývají lidé býti synem člověka?“ Mt16,14 A oni řekli sú: „Jiní Jana Křtitele, jiní Eliáše, jiní Jeremiáše aneb jednoho z prorokóv.“ Mt16,15 Vece jim Ježíš: „A vy kým mě býti diete?“ Mt16,16 Otpovědě Šimon Petr, vece: „Ty si Kristus, syn boha živého.“ Mt16,17 Tehdy otpověděv Ježíš, řekl jemu: „Blahoslavený jsi, Šimone Bariono, neb tělo a krev nezjevilo tobě, ale otec mój, jenž v nebesiech jest. Mt16,18 A já pravi tobě, že ty si Petr, a na tom kameni ustavím cierkev a brány pekelnie nesvítězie proti nie. Mt16,19 A tobě dám klíče králevstvie nebeského. A což kolivěk sviežeš na zemi, bude svázáno i na nebi. A což kolivěk rozviežeš na zemi, bude rozvázáno i na nebi.“ Mt16,20 Tehdy přikáza učedlníkóm svým, aby nižádnému nepravili, že by on byl Kristus.

Mt16,21 Potom poče Ježíš ukazovati učedlníkóm svým, že musí jíti do Jeruzaléma a mnoho trpěti i ot starších i od mistróv i ot kniežat kněžských a zabit býti a třetí den z mrtvých vstáti. Mt16,22 A pojem ho Petr, poče ho tresktati [řka]text doplněný editorem[122]řka] dicens lat.: „Odstup to od tebe, pane, nestane se to tobě.“ Mt16,23 Jenž obrátiv se, vece Petrovi: „Jdi po mně, satanáš, pohoršenie si mi, neb nečenicháš těch věcí, které božie sú, ale ty věci, ješto lidské jsú.“ Mt16,24 Tehdy vece Ježíš učedlníkóm svým: „Chceš li kto po mně přijíti, zapři sám sebe a vezmi kříž svój a poď po mně. Mt16,25 Neb bude li kto chtieti duši svú spasenu učiniti, ztratí ji. Ale ktož ztratí duši svú pro mně, nalezne ji. Mt16,26 Neb co platno jest člověku, by vešken svět získal, a své duši uškodil? Neb kterú dá otměnu člověk za duši svú? Mt16,27 Jistě syn člověka příští jest v oslavě otce svého s anděly svými a tehdy otplatí každému podlé skutkóv jeho. Mt16,28 Věru pravi vám, jsú někteří z těch, jenž tuto stojie, kteřížto neokusie smrti, až i uzřie syna člověka, an se béře v oslavnosti svéj.“

Sedmnádctá

Mt17,1 A po šesti dnech pojal Ježíš Petra a Jakuba a Jana, bratra jeho, i vede je na horu vysokú súkromě, Mt17,2 i proměni se před nimi. A zastkvě se obličej jeho jako slunce a rúcho jeho učiněno jest bielé jako snieh. Mt17,3 A aj, ukázachu se jim Mojžieš a Eliáš s ním mluviece. Mt17,4 Tehdy otpověděv jim Petr, vece k Ježíšovi: „Pane, dobré jest nám tuto býti. Chceš li, učiňmy tuto tři strany: tobě jeden, Mojžiešovi jeden a Eliášovi jeden.“

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2022, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2022, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2022, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety a 24 dny; verze dat: 1.1.21
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).