Bible pražská, Lukášovo evangelium

Praha: [Tiskař Pražské bible], 1488. Österreichische Nationalbibliothek (Vídeň, Rakousko), sign. Ink 13.C.5, ff. 509v–525r. Editoři Kunertová, Helena (Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.), Hlaváčová Svobodová, Andrea (Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.), Voleková, Kateřina (Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.). Ediční poznámka

Edice vznikla s podporou dlouhodobého koncepčního rozvoje Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., RVO: 68378092.

Vznik edice byl podpořen výzkumným programem Strategie AV21 (Paměť v digitálním věku).

Při vzniku edice byly použity nástroje, které poskytuje Vokabulář webový (<https://vokabular.ujc.cas.cz>) v rámci výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ (<https://lindat.cz>) podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2023062).

[Generovaný obsah]

toto sám při sobě modlil se řka: Bože, dieky činím tobě, že nejsem jako jiní lidé: lúpežníci, nespravedliví, cizoložníci a také jako tento zjevný hřiešník. L18,12 Postím se dvakrát do téhodne, desátky dávám ze všech věcí, kterýmiž vládnu. L18,13 Ale zjevný hřiešník stoje zdaleka, nechtěl ani očí k nebi pozvihnúti, ale bil prsi své řka: Bože, milostiv buď mně hřiešnému! L18,14 Zajistéť pravím vám, sstúpil jest tento, spravedliv učiněn jsa, do domu svého od onoho. Neb každý, ktož se výší, bude ponížen, a ktož se níží, bude povýšen.“

L18,15 Přinášeli také k němu i nemluvňátka, aby se jich dotýkal. Kteréž když uzřeli učedlníci, přimlúvali sú jim. L18,16 Ale Ježíš svolav je, řekl: „Nechte dietek, ať jdú ke mně, a nebraňte jim, neb takových jest královstvie nebeské. L18,17 Zajisté pravím vám, ktož koli nepřijme královstvie božieho jako dietě, nevejdeť do něho.“

L18,18 I otázalo ho jedno knieže řka: „Mistře dobrý, co čině život věčný obdržím?“ L18,19 I řekl Ježíš: „Co mě nazýváš dobrým? Nižádný nenie dobrý, jediné sám buoh. L18,20 Umieš li přikázanie: Nezabieš, nesesmilníš, nepokradeš, nepromluvíš křivého svědectvie, cti otce svého i matku svú?“ L18,21 Kterýžto vece: „Tohoto všeho ostřiehal sem od své mladosti.“ L18,22 To uslyšav Ježíš, vece: „Ještěť se jednoho nedostává: Všecky věci, kteréž máš, rozprodaj a daj chudým a budeš mieti poklad v nebi. A poď, a následuj mne.“ L18,23 To on uslyšav, zarmútil se jest, neb bohatý bieše velmi. L18,24 A uzřev jej Ježíš zamúceného, řekl: „Kterak nesnadně, ktož peníze mají, do královstvie božieho vejdú! L18,25 Snáze jest zajisté velblúdu skrze jehelné ucho projíti nežli bohatému vjíti do královstvie božieho.“ L18,26 I řekli ti, kteříž slyšeli: „I kto muož spasen býti?“ L18,27 Vece jim: „Coť jest nemožného u lidí, možnéť jest u boha.“ L18,28 I vece Petr: „Aj, my opustili sme všecky věci a šli sme za tebú.“ L18,29 Kterýžto řekl jim: „Zajistéť pravím vám, že nenie žádného, jenž by opustil duom neb rodiče neb bratřie neb sestry neb ženu nebo syny pro královstvie božie, L18,30 ať by nevzal v tomto času mnohem viece a v budúciem věku život věčný.“

L18,31 I pojal Ježíš dvanácte učedlníkuov svých a vece jim: „Aj, vstupujeme do Jeruzaléma a dokonají se všecky věci, které jsú psány skrze proroky o synu člověka, L18,32 nebo vydán bude pohanóm a bude posmieván a bičován a uplván. L18,33 A když jej ubičují, zabijí jej, a třetí den z mrtvých vstane.“ L18,34 A oni sú tomu nic nesrozuměli a bieše slovo toto skryto před nimi a nesrozuměli, co se pravilo.

L18,35 I stalo se jest, když se přibližoval k Jericho, slepý jeden seděl vedlé cesty žebře. L18,36 A když uslyšel zástup pomíjející, otázal se, co by to bylo. L18,37, I řekli sú jemu, že Ježíš Nazaretský jde. L18,38 I zvolal řka: „Ježíši, synu Daviduov, smiluj se nade mnú!“ L18,39 A kteříž napřed šli, přimlúvali jemu, aby mlčal. Ale on mnohem viece voláše: „Synu Daviduov, smiluj se nade mnú!“ L18,40 Tehdy zastaviv se Ježíš, kázal ho k sobě přivésti. A když se přiblížil, otázal ho L18,41 řka: „Co chceš, ať tobě učiním?“ A on řekl: „Pane, ať vidím.“ L18,42 A Ježíš řekl jemu: „Prozři, viera tvá tě jest uzdravila.“ L18,43 A ihned jest viděl a šel za ním velebě boha. A vešken lid, když to uzřel, vzdal jest chválu bohu.

Kapitola XIX.

L19,1 A všed Ježíš, bral se skrze Jericho. L19,2 A aj, muž jménem Zacheus, a ten byl knieže zjevných hřiešníkuov a on bohatý L19,3 a hledáše viděti Ježíše, kto by byl, a nemohl pro zástup, nebo postavú maličký bieše. L19,4 A předběh vstúpil jest na dřevo planého fíku, aby jej viděl, neb tudy mějieše jíti. L19,5 A když přišel k miestu, vzhléd Ježíš uzřel jej i vece jemu: „Zachee, s chvátaním sstup doluov, neb dnes v domu tvém

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 10 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).