Bible pražská, Lukášovo evangelium

Praha: [Tiskař Pražské bible], 1488. Österreichische Nationalbibliothek (Vídeň, Rakousko), sign. Ink 13.C.5, ff. 509v–525r. Editoři Kunertová, Helena (Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.), Hlaváčová Svobodová, Andrea (Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.), Voleková, Kateřina (Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.). Ediční poznámka

Edice vznikla s podporou dlouhodobého koncepčního rozvoje Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., RVO: 68378092.

Vznik edice byl podpořen výzkumným programem Strategie AV21 (Paměť v digitálním věku).

Při vzniku edice byly použity nástroje, které poskytuje Vokabulář webový (<https://vokabular.ujc.cas.cz>) v rámci výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ (<https://lindat.cz>) podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2023062).

[Generovaný obsah]

chléb, a oni šetřiechu ho. L14,2 A aj, člověk jeden vodnotelný bieše před ním. L14,3 I odpověděv Ježíš, vece k umělým v zákoně a zákonníkóm řka: „Slušie li v sobotu uzdravovati?“ L14,4 A oni mlčeli. Ale on dosáh jeho, uzdravil a propustil. L14,5 I odpověděv k nim řekl: „Čí z vás osel aneb vuol do jámy upadne, zdaž ne ihned vytáhne jeho v den sobotní?“ L14,6 A nemohli k tomu odpověděti jemu.

L14,7 Pravieše také i k pozvaným podobenstvie, mieně, kterak by prvnie seděnie volili, řka k nim: L14,8 „Když budeš pozván na svatbu, nesedaj na prvniem miestě, ať by snad poctivější tebe nebyl pozván od něho, L14,9 a přijda ten, který tebe i onoho pozval, řekl by tobě: Daj tomuto miesto, a tehdy počal by s hanbú na posledniem místě seděti. L14,10 Ale když budeš pozván, jdi, posaď se na posledniem miestě, aby když přijde ten, jenž tebe pozval, řekl by tobě: Přieteli, poseď výše. A tehdyť bude tobě chvála před spolusedícími. L14,11 Neb každý, ktož se níží, bude povýšen, a kto se výší, bude ponížen.“

L14,12 Pravieše také i tomu, kterýž ho byl pozval: „Když činíš oběd nebo večeři, nezov přátel svých ani bratří svých ani příbuzných ani sousedóv bohatých, ať by snad i oni zase nezvali tebe, a byla by tobě odplata. L14,13 Ale když činíš hody, povolaj chudých, mdlých, kulhavých, slepých. L14,14 A blahoslavený budeš, nebť nemají, odkud by odplatili tobě, ale budeť odplaceno tobě při vskřiešení spravedlivých.“

L14,15 To když uslyšal jeden z těch, kteří sú seděli, řekl jest jemu: „Blahoslavený, kto bude jiesti chléb v království božiem.“ L14,16 A on řekl: „Člověk jeden učinil večeři velikú a pozval mnohých. L14,17 I poslal služebníka svého v hodinu večeře pověděti pozvaným, aby přišli, neb již připraveny sú všecky věci. L14,18 I počali sú se všickni spolu vymlúvati. První řekl jemu: Ves jsem kúpil a potřebie mám vyjíti a ohlédati ji, prosím tebe, vymluv mě. L14,19 A druhý řekl: Spřeženie voluov kúpil sem patero a jdu, abych jich zkusil, prosím tebe, vymluv mě. L14,20 A jiný řekl: Ženu sem pojal, a protožť nemohu přijíti. L14,21 I navrátiv se služebník, zvěstoval tyto věci pánu svému. Tehdy rozhněvav se hospodář, řekl služebníku svému: Vyjdi rychle na ryňky a na ulice města a chudé a mdlé, slepé a chromé uveď sem. L14,22 I vece služebník: Pane, staloť se jest, jakož si rozkázal, a ještěť miesto jest. L14,23 I vece pán služebníku: Vyjdiž na cesty a mezi ploty a připuď přijíti, ať se naplní duom muoj. L14,24 Jistě pravímť vám, že žádný z mužuov těch, kteříž sú pozváni, neokusie večeře mé.“

L14,25 I šli sú mnozí zástupové s ním, a obrátiv se, řekl k nim: L14,26 „Jde li kto ke mně a nemá v nenávisti otce svého i mateře i ženy i synuov i bratří i sestr a ještě i života svého, nemuož býti mým učedlníkem. L14,27 A kto nenese kříže svého a nejde po mně, nemuož býti mým učedlníkem. L14,28 Nebo kto z vás, chtě stavěti věži, však prvé sedna počítá náklady, kteříž sú potřebni, muož li mieti k dokonání, L14,29 aby snad polože základ, a nemoha dokonati, všickni, kteří by viděli, počali by se jemu posmievati L14,30 řkúce, že tento počal stavěti, a nemohl dokonati? L14,31 Aneb který král chce jíti, aby bojoval proti jinému králi, však sedě prvé pomyslí, mohl li by s desieti tisíci potkati se s oniemno, který se dvadcieti tisíci béře se proti němu? L14,32 Jinak an ještě podál táhne, pošle poselstvie k němu, žádaje za ty věci, které sú ku pokoji. L14,33 Protož tak každý z vás, ktož se neodpovie všech věcí, kterýmiž vládne, nemuož býti mým učedlníkem. L14,34 Dobráť jest suol. Pakliť suol bude zmařena, čím bude soleno? L14,35 Ani do země, ani do hnoje se hodí, ale vyvržena bude ven. Ktož má uši k slyšení, slyš.“

Kapitola XV.

L15,1 Přibližováchu se pak k němu zjevní i tajní hřiešníci, aby jeho slyšali. L15,2 I reptali

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 10 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).