Bible pražská, Lukášovo evangelium

Praha: [Tiskař Pražské bible], 1488. Österreichische Nationalbibliothek (Vídeň, Rakousko), sign. Ink 13.C.5, ff. 509v–525r. Editoři Kunertová, Helena (Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.), Hlaváčová Svobodová, Andrea (Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.), Voleková, Kateřina (Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.). Ediční poznámka

Edice vznikla s podporou dlouhodobého koncepčního rozvoje Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., RVO: 68378092.

Vznik edice byl podpořen výzkumným programem Strategie AV21 (Paměť v digitálním věku).

Při vzniku edice byly použity nástroje, které poskytuje Vokabulář webový (<https://vokabular.ujc.cas.cz>) v rámci výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ (<https://lindat.cz>) podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2023062).

[Generovaný obsah]

za manželku?“ L20,34 I vece jim Ježíš: „Synové tohoto světa ženie se a svadby mievají, L20,35 ale oni, kteří hodni jměni budú onoho světa a vzkřiešenie z mrtvých, ani se ženiti budú, ani vdávati, L20,36 ani také budú moci viece umřieti, neb rovni sú anjelóm a jsú synové boží, poněvadž sú synové vzkřiešenie. L20,37 A že mrtví vstanú z mrtvých, i Mojžieš jest ukázal vedlé kře, jakož nazývá pána boha Abrahamova a boha Izákova a boha Jákobova. L20,38 Buoh pak nenieť mrtvých, ale živých, neb všickni živi sú jemu.“ L20,39 Tehdy odpověděvše někteří z mistruov, řekli jemu: „Mistře, dobřes pověděl.“ L20,40 A viec nesměli ho ničehož tázati.

L20,41 I řekl jest k nim: „Kterak pravie Krista býti synem Davidovým? L20,42 A on David die v Knihách žalmových: Řekl pán panu mému: Seď na pravici mé, L20,43 ažť i položím nepřátely tvé podnože noh tvých. L20,44 Poněvadž David pánem ho nazývá, i kterak syn jeho jest?“ L20,45 A když poslúchal vešken lid, řekl učedlníkuom svým: L20,46 „Pilně se vystřiehajte od mistruov, jenž chtie choditi v krásném rúše a milují pozdravovánie na tržišti a prvnie stolice v sbořiech a prvnie sedánie na hodech, L20,47 kteříž sžierají domy vdovské pod zámyslem dlúhé modlitby, tiť vezmú těžší odsúzenie.“

Kapitola XXI.

L21,1 A pohleděv uzřel ty, kteříž metali dary své do pokladnice, boháče. L21,2 I uzřel také jednu vdovu chudičkú, ana uvrhla dva šarty měděná, L21,3 i řekl: „Zajisté pravímť vám, že vdova tato chudá viece jest uvrhla nežli všickni. L21,4 Neb všickni tito z toho, což jim zbývalo, dali dary bohu, ale tato z toho, což jie nezbývalo, všicku živnost svú, kterúž jest měla, uvrhla jest.“

L21,5 A některým, ješto pravili o chrámu, že by kamením dobrým a dary ozdoben byl, řekl: L21,6 „Toto, což vidíte, přijdú dnové, v nichžto nebude ostaven kámen na kameni, ješto by nebyl zkažen.“ L21,7 I tázali ho řkúce: „Přikazateli, kdy tyto věci budú a které znamenie, když se počnú dieti?“ L21,8 Jenž vece: „Viztež, abyšte nebyli svedeni, nebť mnozí přijdú ve jméno mé řkúce, že já sem a čas se přiblížil, protož neroďte jíti po nich. L21,9 A když pak uslyšíte boje a sváry, nestrachujte se, nebť musie ty věci najprvé býti, ale ne ihned konec.“ L21,10 Tehdy pravieše jim: „Povstaneť lid proti lidu a královstvie proti království L21,11 a země třesenie budú veliká po miestech a morové a hladové a hruozy s nebe a divové velicí budú.“

L21,12 „Ale před těmi všemi věcmi vztáhnúť na vás ruce své a protiviti se budú, vydávajíce do sboróv a žalářuov, pudiece k králóm a k vladařóm pro jméno mé. L21,13 A přihodíť se vám to na svědectvie. L21,14 Protož uložte v srdcích svých, abyšte nemyslili, kterak byšte odpoviedali, L21,15 jáť zajisté vám dám usta a múdrost, jiežto nebudú moci odolati ani odmlúvati všickni protivníci vaši. L21,16 A budete zrazováni od rodičuov a od bratří a od příbuzných i od přátel a ztrápieť vás až do smrti. L21,17 A budete v nenávisti všem pro jméno mé. L21,18 A vlas s hlavy vašie nezahyne. L21,19 V trpělivosti vašie vládnúti budete dušemi vašimi.“

L21,20 „A když uzříte, an obležen od vojska Jeruzalém, tehdy vězte, žeť se přiblíží zkaženie jeho. L21,21 Tehdy ktož sú v Židovstvu, utiekajte k horám, a kto uprostřed něho, vyjděte, a kteří v krajinách, nevcházejte do něho, L21,22 neb dnové ti pomsty jsú, aby se naplnily všecky věci, kteréž psány jsú. L21,23 Ale běda těhotným a těm, ješto krmie, v těch dnech, neboť bude dav veliký na zemi a hněv lidu tomuto. L21,24 I padati budú od meče a zjímáni vedeni budú mezi všecky národy a Jeruzalém potlačen bude od pohanuov, dokudž se nenaplnie časové národuov.“

L21,25 „A budú znamenie na slunci

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 10 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).