Bible pražská, Lukášovo evangelium

Praha: [Tiskař Pražské bible], 1488. Österreichische Nationalbibliothek (Vídeň, Rakousko), sign. Ink 13.C.5, ff. 509v–525r. Editoři Kunertová, Helena (Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.), Hlaváčová Svobodová, Andrea (Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.), Voleková, Kateřina (Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.). Ediční poznámka

Edice vznikla s podporou dlouhodobého koncepčního rozvoje Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., RVO: 68378092.

Vznik edice byl podpořen výzkumným programem Strategie AV21 (Paměť v digitálním věku).

Při vzniku edice byly použity nástroje, které poskytuje Vokabulář webový (<https://vokabular.ujc.cas.cz>) v rámci výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ (<https://lindat.cz>) podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2023062).

[Generovaný obsah]

lidi přebývajície v Jeruzalémě? L13,5 Nepravímť vám, ale nebudete li pokánie činiti, všickni též zahynete.“

L13,6 I pověděl toto podobenstvie: „Člověk jeden měl dřevo fíkové vsazené na vinnici své i přicházel, hledaje ovoce na něm, a nenalézal jest. L13,7 I řekl k vinaři vinnice: Aj, tři léta jsú, jakž přichodím, hledaje ovoce na tomto dřevě fíkovém, a nenalézám. Protož podetniž je, i proč tak zemi zaměstknává? L13,8 A odpověděv on, řekl jemu: Pane, ponechajž ho i tohoto léta, ažť je okopám a ohnojím, L13,9 a zdaliť by neslo ovoce; pakliť neponese, potom podetneš je.“

L13,10 I bieše uče v školách jich v sobotu. L13,11 A aj, žena, kteráž měla nemoc od ducha osmnácte let a byla skloněna, aniž mohla vzhuoru patřiti. L13,12 Kterúžto když uzřel Ježíš, povolal jie k sobě a řekl jie: „Ženo, propuštěna si od své nemoci.“ L13,13 I vložil na ni ruce a ihned zdvihla se jest a velebila boha. L13,14 Tehdy knieže školnie otpověděv, hněvaje se, protože by v sobotu uzdravoval Ježíš, pravieše zástupu: „Šest dní jest, v nichž má děláno býti, protož v těch přicházejte a uzdravováni bývajte, ale ne v den sobotní.“ L13,15 A odpověděv Ježíš, řekl jest: „Pokrytče, jeden každý z vás v sobotu zdali neodvazuje osla svého nebo vola od jeslí a nevodí napájet? L13,16 Tato pak dcera Abrahamova, kterúž byl svázal satanáš již osmnácte let, což jest neměla býti rozvázána od tohoto svazku v den sobotní?“ L13,17 A když to pověděl, zastyděli sú se všickni protivníci jeho. A vešken lid radoval se ze všech věcí, kteréžto slavně dály se od něho.

L13,18 Protož pravieše: „Komu podobno jest královstvie božie a komu podobné je býti pomiením? L13,19 Podobno jest zrnu horčičnému, kteréžto vzem člověk, uvrhl do zahrady své i vzrostlo a učiněno jest v strom veliký a ptáci nebeští odpočívali sú na ratolestech jeho.“ L13,20 A opět řekl: „K čemu podobno pomiením býti královstvie božie? L13,21 Podobno jest kvasu, kterýžto vzemši žena, skryla je ve třech měřiciech múky, až i zkynulo všecko.“

L13,22 I chodil po městech a po kašteléch, uče a cestu čině do Jeruzaléma. L13,23 I vece jemu jeden: „Pane, málo li jest těch, ješto spaseni budú?“ A on řekl k nim: L13,24 „Snažte se vcházeti skrze těsnú bránu. Nebť pravím vám, že mnozí hledati budú vjíti, a nebudú moci. L13,25 A kdyžť vejde hospodář a zavře dveře, počnete vně státi a tlúci na dveře řkúce: Pane, otevři nám! A otpověda dieť vám: Neznámť vás, odkud ste. L13,26 Tehdy počnete řéci: Jiedali sme a píjeli sme před tebú a na rynciech našich si učil. L13,27 I dieť vám: Neznámť vás, odkud ste. Otejdětež ode mne, všickni činitelé nepravosti, L13,28 tamť bude pláč a škřípenie zubuov. Když uzříte Abrahama a Izáka a Jákoba a všecky proroky v království božiem, a samy se vyhnány ven. L13,29 I přijdúť od východu a od západu, od puol noci i od poledne a budú odpočívati v království božiem. L13,30 A aj, jsúť poslední, kteří byli první, a sú první, kteří byli poslední.“

L13,31 V tu hodinu přistúpili někteří z zákonníkuov řkúce jemu: „Vyjdi a beř se odsud, neb Herodes chce tě zabiti.“ L13,32 I vece jim: „Jděte, povězte lišce té: Aj, vymietám ďábly a uzdravuji dnes a zajtra a třetieho dne skonám. L13,33 Ale však musím dnes a zajtra i pozajtří choditi, neb jest nelze proroku zahynúti kromě Jeruzaléma. L13,34 Jeruzaléme, Jeruzaléme, ješto morduješ proroky a kamenuješ ty, kteří k tobě bývají posláni, kolikrát sem chtěl shromažditi syny tvé jako pták ptáčata svá pod křídla, a nechtěl si! L13,35 Aj, opuštěn vám bude duom váš pustý. A pravímť vám, že neuzříte mne, až přijde, kdyžto diete: Požehnaný, jenž přišel ve jméno božie.“

Kapitola XIIII.

L14,1 I stalo se jest, když všel do domu jednoho kniežete zákonničieho v sobotu, aby jedl

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 10 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).