Bible pražská, Lukášovo evangelium

Praha: [Tiskař Pražské bible], 1488. Österreichische Nationalbibliothek (Vídeň, Rakousko), sign. Ink 13.C.5, ff. 509v–525r. Editoři Kunertová, Helena (Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.), Hlaváčová Svobodová, Andrea (Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.), Voleková, Kateřina (Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.). Ediční poznámka

Edice vznikla s podporou dlouhodobého koncepčního rozvoje Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., RVO: 68378092.

Vznik edice byl podpořen výzkumným programem Strategie AV21 (Paměť v digitálním věku).

Při vzniku edice byly použity nástroje, které poskytuje Vokabulář webový (<https://vokabular.ujc.cas.cz>) v rámci výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ (<https://lindat.cz>) podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2023062).

[Generovaný obsah]

propuštěnie a slepým viděnie, abych propustil zlámané k svobodě a zvěstoval léto páně vzácné a den odplacení. L4,20 A když zavřel knihy, vrátil služebníku i posadil se. A všech v škole oči biechu patříce naň. L4,21 I poče mluviti k nim, že dnes naplnilo se jest písmo toto v uších vašich. L4,22 A všickni jemu svědectvie vydáváchu a divíchu se slovóm milosti, kteráž jsú pocházela z úst jeho, a praviechu: „Však tento jest syn Jozefuov.“ L4,23 I vece jim: „Zajisté poviete mi toto podobenstvie: Lékaři, uzdrav se samého!“ I řekli: „Mnohé skutky slýchali sme učiněné v Kafarnaum, učiň také i zde v své vlasti.“ L4,24 I vece: „Jistě pravím vám, že žádný prorok nenie vzácen u vlasti své. L4,25 V pravdě pravím vám, že mnoho vdov bylo za dnóv Eliášových v lidu izrahelském, kdyžto zavřieno bylo nebe za tři léta a za šest měsiecuov, když se byl stal hlad po vší zemi, L4,26 a k nižádné z nich nenie poslán Eliáš, jediné do Sarepty sidonské k ženě vdově. L4,27 A mnoho malomocných bylo v lidu izrahelském za Elizea proroka, a nižádný nenie z nich očištěn, jediné Naaman syrský.“ L4,28 I naplněni sú všickni v škole hněvem to slyšiece. L4,29 I vstali a vyvedli jej ven z města i vedli ho až na vrch hory, na niežto město jich bylo vzděláno, aby jej doluov strčili, L4,30 ale on jda prostředkem jich, ušel jest.L4,31 I sstúpil do Kafarnaum, města galilejského, a tu učieše je v soboty. L4,32 I diviechu se učení jeho, neb v moci byla řeč jeho. L4,33 A bieše v škole člověk, maje ďábelstvie nečisté, i zvolal hlasem velikým L4,34 řka: „Nechaj, co nám a tobě, Ježíši Nazaretský? Přišel si zatratiti nás? Viem, že ty si svatý boží.“ L4,35 I přimlúval jemu Ježíš řka: „Umlkni a vyjdi od něho!“ A když jej povrhl ďábel uprostřed, vyjide ot něho a nic jest jemu neuškodil. L4,36 I stal se jest strach nade všemi a rozmlúvali vespolek řkúce: „Které jest toto slovo, že v moci a v síle přikazuje duchóm nečistým, a vycházejí?“ L4,37 I rozhlašovala se pověst o něm v každém miestě té krajiny.

L4,38 Potom vstav ze školy, všel do domu Šimonova. Svekruše pak Šimonova držána byla velikú zimnicí. I prosili sú ho za ni. L4,39 A stoje nad ní, přikázal zimnici i ostala jest jie. A ihned vstavši, posluhovala jim. L4,40 A když slunce zašlo, všickni, kteříž měli nemocné rozličnými neduhy, vodili je k němu. A on na všecky ruce vzkládaje, uzdravoval je. L4,41 Od mnohých také vycházela ďábelstvie, křičiece a řkúce, že ty si syn boží. Ale on treskce je, nedopustil jim mluviti, neb sú věděli jej býti Kristem.

L4,42 A když byl den, vyšed bral se na pusté miesto i hledali ho zástupové. A přišli až k němu a vzdržovali jej, aby neodcházel od nich. L4,43 Jimžto on vece, že i jiným městóm musím zvěstovati královstvie božie, neb sem proto poslán. L4,44 I bieše uče v školách galilejských.

Kapitola V.

L5,1 Stalo se jest pak, když se zástupové valili k němu, aby slyšeli slovo boží, a on stál podlé jezera Genezaretského. L5,2 I uzřel dvě lodie, any stojie podlé jezera, a rybáři byli sstúpili a vypierali sieti. L5,3 Tehda vstúpiv na jednu lodí, kteráž byla Šimonova, prosil ho, aby od země odvezl maličko. A sedě učieše z lodie zástupy.

L5,4 A když přestal mluviti, řekl k Šimonovi: „Vez na hlubinu a rozestřete sieti své k lovení ryb.“ L5,5 A odpověděv Šimon, řekl jemu: „Přikazateli, přes celú noc pracujíce, nic sme nepopadli, ale v slovu tvém rozestru siet.“ L5,6 A když to učinili, zahrnuli množstvie ryb veliké, tak že trháše se siet jich. L5,7 I ponukli sú tovařišóm, kteříž byli na jiné lodí, aby přišli a pomohli jim. I přišli a naplnili obě lodíčce, tak že se téměř potopovaly. L5,8 To když uzřel Šimon Petr, padl k nohám Ježíšovým řka: „Vyjdi ode mne, pane, neb sem člověk hřiešný.“ L5,9 Hruoza zajisté byla jej obklíčila i všecky, kteří s ním byli, při lovení ryb, kteréž sú popadli, L5,10 a též Jakuba a Jana, syny Zebedeovy, jenž byli tovařišie Šimonovi. I vece k Šimonovi Ježíš: „Neboj se, neb již potom budeš lidi loviti.“ L5,11 A přivezše k břehu lodie, opustivše všecky věci,

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety a 8 měsíci; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).