Žaltář klementinský

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII A 12, 13r–136r. Editoři Kreisingerová, Hana, Voleková, Kateřina. Ediční poznámka

Vznik edice byl podpořen projektem Grantové agentury České republiky č. 20-06229S První tištěný staročeský žaltář (filologická analýza a kritická edice).

[Generovaný obsah]

nepoškvrněnéj, když přídeš ke mně? Přichodiech v nevinnosti srdcě mého, u prosědcě domu mého. Ps100,3 Nepřědkládách přěd očima mýma věc nepravú, činiecie přěstupy nenávidiech. Nenádrží sě mně Ps100,4 srdce zlé, otschyľujúcieho ote mne zlostivého nepoznávách. Ps100,5 Zdierajúciemu tajně bližniemu svému, toho následovách. Pyšného oka a nesytého srdcě, s tiem nejědiech. Ps100,6 Oči moji k věrným země, aby seděli se mnú, choďúcí na cěstě nepoškvrněnéj, ten mi slúžieše. Ps100,7 Nebude bydliti u prosědcě domu mého, ktož činí pychost, jenžto mluví zlosti, nevzkláňal v obezřěňú očú mú. Ps100,8 V jutřně zabíjiech všeckny hřiešníky zemské, abych rozpudil z města božieho všeckny čiňúcie zlost.

CI.

Ps101,1 Ps101,2 Hospodine, uslyš modlitvu mú a volánie mé k tobě přiď. Ps101,3 Neotvracuj obličěje tvého ote mne, v kterýž kolivěk den smúcu sě, nakloň ke mně ucho tvé. V kterýž kolivěk den vzývati budu tě, rúčě uslyš mě. Ps101,4 Nebo zhynuli sú jako dým dnové moji a kosti mé jakožto škvarek zvadly sú. Ps101,5 Bit sem jakožto sěno a zvadlo srdce mé, nebo zapomněl sem jiesti chleba mého. Ps101,6 Ot hlasu vzdychánie mého nádržie sě usta má tělu mému. Ps101,7 Podoben učiněn sem ptáku pelikánovi jednotnému, učiněn sem jakožto lelek v domovitéj schráně. Ps101,8 Bděl sem a učiněn sem jakožto vrabec ojednělý v střěše. Ps101,9 Cělý den porúháchu sě mně nepřieteli moji, a jižto chváléchu mě, proti mně přisáháchu, Ps101,10 nebo popel jakožto chléb jědiech a pitie mé s pláčem miesiech, Ps101,11 ot obličěje hněvu zámutka tvého, nebo vzpodvih mě i porazil si mě. Ps101,12 Dnové moji

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety a 8 měsíci; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).