Žaltář klementinský

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII A 12, 13r–136r. Editoři Kreisingerová, Hana, Voleková, Kateřina. Ediční poznámka

Vznik edice byl podpořen projektem Grantové agentury České republiky č. 20-06229S První tištěný staročeský žaltář (filologická analýza a kritická edice).

[Generovaný obsah]

Nebo aj zři, nepřietelé tvoji, hospodine, zahynú a rozpuzeni budú všickni, jižto činie zlost. Ps91,11 A povýšen bude jako jednorožcový roh mój a starost má u milosrďú rozkoši tvé. Ps91,12 I pohrdělo jest oko mé nepřátely mými a vstávajúcím proti mně zlostivě uslyší ucho mé. Ps91,13 Pravedlný jako ratolest zektve, jako cedrus hory Libanicizojazyčný text rozmnoží sě. Ps91,14 Štěpováni v domu božiem, v sienech domu hospodina našeho vzektvú. Ps91,15 Ješče rozmnoženi budú v starosti obrody, dobřě trṕúcí budú, Ps91,16 aby zvěstovali, nebo pravedlný hospodin bóh náš a nenie zlost v něm.

XCII.

Ps92,1 Hospodin kraloval, krasú oděn jest, oděn jest hospodin mocú a přěpásal sě. Nebo utvrdil jest svět země, jenž sě nepohne. Ps92,2 Přihotována stolicě tvá ot teď, ot věku si ty. Ps92,3 Vzdvihly sú řěky, hospodine, vzdvihly sú řěky hlas svój. Vzdvihly sú řeky vlny své, Ps92,4 ot hlasóv vód mnohých. Divné širokosti morské, divný u výsosti hospodin. Ps92,5 Svědečstvie tvá věčna učiněna sú přieliš, dóm tvój dóstojen jest svatosti, hospodine, v dlúhosti dnóv.

XCIII.

Ps93,1 Bóh pomsty hospodin, bóh pomsty svobodně činil. Ps93,2 Povyš sebe, jenž súdíš zeḿu, navrať otplatu pyšným. Ps93,3 Dokovad hřiešníci, hospodine, dokovad hřiešníci pochvalovati sě budú, Ps93,4 vypravovati budú a vzmluvie zlost, vzmluvie všickni, jižto činie nepravost? Ps93,5 Ľud tvój, hospodine, ponížili sú a dědičstvo tvé nuzili sú. Ps93,6 Vdovu a příchozieho zabili sú a sirotky zbili sú. Ps93,7 I řekli sú: „Neuzří hospodin ani urozumie bóh Jákob.“ Ps93,8 Urozumějte,

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety a 8 měsíci; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).