Žaltář klementinský

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII A 12, 13r–136r. Editoři Kreisingerová, Hana, Voleková, Kateřina. Ediční poznámka

Vznik edice byl podpořen projektem Grantové agentury České republiky č. 20-06229S První tištěný staročeský žaltář (filologická analýza a kritická edice).

[Generovaný obsah]

hospodina, Ps97,7 hni sě moře a plnost jeho, svět zemí, a jižto bydlé v něm. Ps97,8 Řěky vzplešú rukama, spolu hory vzradujú sě Ps97,9 ot obezřěnie božieho, nebo přišel, nebo přišel súdit země. Súditi bude svět země u pravedlnosti a ľudi u pravdě.

XCVIII.

Ps98,1 Hospodin kraloval, hněvajú sě ľudie, jenž sedíš na cherubín, hni sě země. Ps98,2 Hospodin nad Sion veliký a najvrchní nade všě ľudi. Ps98,3 Zkazujte sě jmeni tvému velikému, nebo hrozné a svaté jest, Ps98,4 a ctnost králova súd miluje. Ty si přihotoval zpravenie, súd a pravedlnost v Jákob ty si učinil. Ps98,5 Povyšte hospodina boha našeho a vzmodlte podnož jeho, nebo svatá jest. Ps98,6 Mojzes a Áron v kněží jeho a Samuel mezi nimi, jižto vzývajú jmě jeho. Vzýváchu hospodina a on uslyšováše jě, Ps98,7 v ohlobni oblakovéj mluvieše k nim. Chovajiechu svědečstvie jeho a přikázanie jeho, ješto dal jim. Ps98,8 Hospodine bože náš, ty uslyšováše jě, bože, ty milostiv byl si jim a pomšťuje ve všěch nalezeních jich. Ps98,9 Vzvyšte hospodina boha našeho a modlte sě na hořě svaté jeho, nebo svatý jest hospodin bóh náš.

XCIX.

Ps99,1 Ps99,2 Slavte bohu, všěcka země, služte hospodinu u veseľú. Vejděte v obezřěňú jeho u veseľú. Ps99,3 Vězte to, že hospodin on jest bóh, on stvořil ny, a ne my sami sě, ľud jeho a ovcě pastevné jeho. Ps99,4 Vejděte u vrata jeho ve zpovědi, [v ]text doplněný editorem[1418]in lat.sieni jeho v slavách, zkazujte sě jemu. Chvalte jmě jeho, Ps99,5 nebo tichý jest hospodin, u věky milosrdie jeho a až v národy a do národóv pravda jeho.

C.

Ps100,1 Milosrdenstvie a súd zpievati budu tobě, hospodine. Slaviti budu Ps100,2 a urozumeju v cěstě

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 9 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).