Žaltář klementinský

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII A 12, 13r–136r. Editoři Kreisingerová, Hana, Voleková, Kateřina. Ediční poznámka

Vznik edice byl podpořen projektem Grantové agentury České republiky č. 20-06229S První tištěný staročeský žaltář (filologická analýza a kritická edice).

[Generovaný obsah]

jenž stvořil ny, Ps94,7 nebo on jest hospodin bóh náš a my ľud pastevný jeho a ovcě ruky jeho. Ps94,8 Dnes ač hlas jeho uslyšíte, neroďte otvrditi srdce vaše, Ps94,9 tak v drážděňú, vedlé dne pokúšěného na púšti, kdežto sú mne pokúšěli otci vaši, znamenali i viděli sú skutky mé. Ps94,10 Čtyřidcěti let obráncě sem byl národu tomuto a řekl sem: „Vždycky blúdie srdcem.“ Ps94,11 A tito nepoznali cěst mých, jimžto sem přisáhl v hněvě mém: „Nevejdú u pokoj mój“.

XCV.

Ps95,1 Zpievajte hospodinu piesen novú, zpievajte hospodinu, všecky země. Ps95,2 Zpievajte hospodinu a poděkujte jmeni jeho, zvěstujte ote dne do dne spasenie jeho. Ps95,3 Zvěstujte mezi národy chválu jeho a ve všěch ľudech divnosti jeho. Ps95,4 Nebo veliký jest hospodin a chvalitedlný přieliš, hrozný jest nade všě bohy. Ps95,5 Nebo všickni bozi pohanščí běsové, ale hospodin jest nebesa učinil. Ps95,6 Zpověd a krásnost v obezřěňú jeho, svatině a velebnost v svatosti jeho. Ps95,7 Přineste hospodinu, vlasti národóv, přineste hospodinu chválu a čest, Ps95,8 přineste hospodinu chválu jmeni jeho. Podvihněte vrata a vejdete v sieni jeho, Ps95,9 modlete sě hospodinu v sieni svaté jeho. Smuť sě ot obličěje všecka země, Ps95,10 povězte v národiech, že jest hospodin kraloval. Anebo zpósobil jest svět, jenž sě nesmútí, súditi bude ľud u pravosti. Ps95,11 Vzveselé sě nebesa a raduj sě země, zamuť sě moře a plnost jeho, Ps95,12 vzradujú sě pole a všeckno, jež v nich sú. Tehdy vzradujú sě všěckna drva lesa Ps95,13 ot obličěje božieho, že jest přišel, nebo přišel súdit země. Súditi bude svět země u pravosti a ľudi u pravdě svéj.

XCVI.

Ps96,1 Hospodin

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety a 8 měsíci; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).