[Klementinský Nový zákon glosovaný – Matoušovo evangelium]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII E 13, 1r–44v. Editoři Kreisingerová, Hana, Pytlíková, Markéta. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

Práce používá také data a nástroje, které poskytuje Vokabulář webový (https://vokabular.ujc.cas.cz/) v rámci výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ (https://lindat.cz) podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2018101).

<<<10<2v3r3v4r4v5r5v6r6v>>>>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

[4v]číslo strany rukopisuMt4,18 A chodě Ježíš podlé moře galilejského, viděl jest dva bratry (Marcicizojazyčný text Ik)[128]viz Mc 1,16 Šimona, jenž slove Petr, a Ondřěje, bratra jeho, {ana[129]}přípisek soudobého korektora začátek komentované pasážepúštějíce {púštěta[130]}přípisek soudobého korektora sieti začátek komentované pasážeu {v}přípisek soudobého korektora moře, {G}textový orientátor neb biechu rybáři. Mt4,19 I vece jim: „Poďte po mně, učiním vás rybáře lidské (velcizojazyčný text člověkóv)[131]druhý překlad v základním textu.“ Mt4,20 A oni inhed opustivše sieti, jidechu po něm. Mt4,21 {H}textový orientátor (Marcicizojazyčný text Il)[132]viz Mc 1,19–20 A pošed odtud[w]odtud] otud dále, uzře jiná dva bratry, Jakuba, syna Zebedeova, a Jana[x]Jana] yna, bratra jeho, v lodí s Zebedeem[133]„-e3-“ nadepsáno, otcem jich, opravujíce[y]opravujíce] oprawgice sieti své, i povola jich. Mt4,22 A oni inhed nechavše sieti a otce, jidechu po něm. Mt4,23 {I}textový orientátor I chodieše Ježíš po všie Galilei, uče v jich školách a káže čtenie královstvie a uzdravuje[z]uzdravuje] wzdrawge všeliké neduhy a všelikú nemoc v lidu. Mt4,24 I vyšlo domněnie jeho po vší Syrí, začátek komentované pasážeikonec pasáže s variantním překladem avariantní překlad noséchu předeň všeliké, ješto sě zle mějiechu, rozličnými neduhy a mukami obvázáni, a ješto diábly jmějiechu, a náměsiečníky[aa]náměsiečníky] namieſczlnky i dnú zlámané, začátek komentované pasážeikonec pasáže s variantním překladem avariantní překlad uzdravoval je. Mt4,25 A chodiechu po něm zástupové mnozí z Galilee a z Dekapoli začátek komentované pasážeikonec pasáže s variantním překladem avariantní překlad z Jerusaléma i Židovstva i z Zajordánie.

V.

Mt5,1 {A}textový orientátor A začátek komentované pasáževidakonec pasáže s variantním překladem viděv[134]připsáno při okrajivariantní překlad Ježíš zástupy, začátek komentované pasáževjidekonec pasáže s variantním překladem vstúpil jest[135]připsáno nad řádkem a při spodním okrajivariantní překlad na horu. A když začátek komentované pasážesedekonec pasáže s variantním překladem sedl; sěde[136]dva překlady, „sedl“ přípsáno nad řádkem, „sěde“ při spodním okrajivariantní překlad, přistúpichu k němu

X
wodtud] otud
xJana] yna
yopravujíce] oprawgice
zuzdravuje] wzdrawge
aanáměsiečníky] namieſczlnky
128viz Mc 1,16
129připsáno nad řádkem
130korektor připisuje nad řádkem „-ta-“
131druhý překlad v základním textu
132viz Mc 1,19–20
133„-e3-“ nadepsáno
134připsáno při okraji
135připsáno nad řádkem a při spodním okraji
136dva překlady, „sedl“ přípsáno nad řádkem, „sěde“ při spodním okraji
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 2 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).