Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, II. Časování

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, II. Časování. Praha, 1958.
<<<<<320321322323324325326327328>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

dobře chový, svůj zelený vínek nepromrhý Suš. 376, zavołý BartD. 2, 92 (nezam.), poslúchýte t. 95 (též); z toho dále -yj: dělŷj, dělŷjme, dêlŷjte t. 268 (jemn.). – V nář. laš. bývá -oj (z -áj): zavołoj, vołojće BartD. 1, 101 a 128.

Imperfektum. Tvar delší dělajiech, -ajéch, -ajích atd., ze staršího -ajách atd.; tvar kratší dělách atd., z -ajach stsl. dêlaachъ; srov. § 26 č. 3. Na př. dělajiech atd.: czekagiech jeho ŽKlem. 54, 9, v ňehožto uffagiech t. 40, 10, chowagiech EvZimn. Jan. 17, 12, (Vojtěch) cti netbagyeſſe DalC. 32, srdce v těle hragieſe Kat. v. 1041, (Filoktet) hvězd běh znagiſſe Troj. 8ᵇ, neb se oba dobře znagieſſta t. 130ᵇ, chowagiechu ŽKlem. 98, 7, neznagiechu t. Deut. 17, Němci nic netbagiechu Hrad. 26ᵃ, lidé sě na ň ptagiechu Krist. 44ᵃ; dělách atd.: (loď) metaſe ze t. j. metáše sě navicula iactabatur fluctibus GlossJag. 39, Prokop všěchny przygymaſſe Hrad. 9ᵃ, (Přěmysl) tbaſſe DalC. 76, (město) sě znaſye AlxV. 411, slunce yhraſſe Leg. Schwatz. 1, sv. Pavel wolaſſe Štít. uč. 35ᵇ, on tu ſedaſſe Kat. v. 3110, dyelaſſe GestU. 172, líčci zelenaſta pravým studem Kat. v. 2312, když tak rozmluwaſſta GestBř. 61ᵇ, ješto sě zapalaſte ŠtíMus. 52ᵇ, slov jeho pozzluchachu svD. 48, té (dcery) v klášteřě chowachu a klášteru (Sviní) Brod rzyekachu DalC. 42.

Aorist dělach atd., psl. dêlachъ. Na př. kak to dosti ſpach Mast. 310, (ty) przykaza Štít. ř. 164ᵃ jim kořist odola AlxV. 1848, pokazachom correximus GlossJer., židé zeymachu ženy ceperunt Ol. Num. 31, 9, zgymachu bydlitele t. 21, 32 atd.

Tvary jmenné.

a) Infinitiv dělati atd., psl. dêlati. Na př. rugati ze t. j. rúgati sě derogare Greg.; zzpaty PilD. atd., dělati, -at Us., vołat BartD. 1, 25 (zlin.), vołať t. 44 (břez.), volať slc. atd. Zdlouž, volát chod. 57; ostatně strany kvantity v. § 31 č. 5. Strany pak -t, dial. a také -ci atd. v. § 31 č. 2 a 3.

b) Supinum dělat, psl. dêlatъ. Na př. (dělník) najprvé uveden dyelat Štít. ř. 110ᵃ, bóh zóve dyelat, praczowat do své vinnice t. 106ᵃ, kázal jim dyelat do své vinnice tamt., vstáváte ráno tulat sě po opití Alb. 29ᵇ, přijide žena naczierat vuody EvZimn. Jan. 4, 7, přišli sú naczyerat a nenalezli sú vody Pror. 63ᵃ, dcery vyjdú vody nacžerat Ol. Gen. 24, 13, vyšli nacžerat vody t. 1. Reg. 9, 11, (Maria) šla hospodina hledat Alb. 34ᵇ, jdiž hledat oslic Ol. 1. Reg. 10, 14, šel Saul hledat Davida t. 23, 35, (odešli jsme) hledat oslic Ben. 1. Reg. 10, 14, nechodiž ſbijerat klasuov t. Ruth. 2, 8, šed rubat drev Ol. Deut. 19, 5, poďte obyedwat Krist. 110ᵇ, šli do školy zpievat CisMus. Rozb. 187, šel daru dávat tamt. atd.; jdi spat Us.

c) Participium -nt: dělajě ze staršího -ja, dělajúc-, psl. dêlaję, dêlajatj-. Na př. tkagye sě Mast. 411; ſlychagiuci Pass. 341, sě kochayuczi

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 29 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).