[Lékařství neznámého františkána, rukopis NK XVII B 18]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII B 18, 1r–173v. Editor Černá, Alena M. Ediční poznámka
<<<<<22v23r23v24r24v25r25v26r26v>>>>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[24v]číslo strany rukopisutě na pravém boce, paty a podešvy odkryje, a chceš li zchuravěti, spi dlúho na čtítrobu. Pakli chceš rád tlust býti, tehdy spi rád po obědě. A dřieve nežli k večeři sedeš, protúlaj sě anebo lechce se projeď a učiň sobě kýchanie, nebť to hlavu čistí a od žaludka nečistotu vypuzuje a horkost přirozenú zbuzuje. A kdyžť se zechce jiesti, ihned jez a nedlí, neb žaludek hne mokrostmi a páru v nich učiní a tiemť hlavu a mozk zamútí.

O přirození člověka znamenaj

Slušie znamenati, že člověk všeliký složen jest podlé tělesné podstaty ze[bd]ze] že ze čtyř živlóv, jenž jsú počátci a příčiny bytečnie ve všech věcech homatných nebo tělesných. Jakož praví ten převzácný mudřec řecký Aristotileš v prvních knihách o urození a porušení. A ti živlové jsú čtyřie, točiž země, voda, povětřie a oheň. Země jest povahy svého přirozenie suchá a studená, voda mokrá a studená, povětřie vlhké a teplé, oheň suchý a horký. Jakož die týž mudřec Aristotileš ve čtvrtých knihách o nebi a zemi. A tak tělo člověčie, a zvláště v kostech, má ten živel, točiž zemi, neb kosti jsú zvláště suché a studené. Voda jest mokrého přirozenie, jenž jest vlhká a plývajície i studená. Oheň bujie, neb má horkost přirozenú i suchost. Takéť má v sobě povětřie, točiž duch, jenž jest vlhký a teplý a bujieť zvláště ve krvi. Jakož psáno jest v knihách obětních, že duch zvieřecí ve krvi jeho. A poněvadž člověk zvieře jest obecné a městské a tovařišné, jakož die Aristotileš v prvních knihách Obcovánie.

Slušie také věděti, že člověk, jenž v něm panuje ten živel země, jest studeného a suchého přirozenie. A v komž bujie povětřie, ten jest vlhkého a teplého. A v komž jest zbujel oheň, ten horkého jest a suchého přiro[25r]číslo strany rukopisuzenie.

X
bdze] že ze
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 11 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).