[Bible olomoucká, Matoušovo evangelium]

Vědecká knihovna v Olomouci (Olomouc, Česko), sign. M III 1/II, 170r–186v. Editoři Hořejší, Michal, Svobodová, Andrea, Voleková, Kateřina. Ediční poznámka

Vznik edice byl podpořen výzkumným programem Strategie AV21 (Paměť v digitálním věku) a projektem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. LM2015081 Výzkumná infrastruktura pro diachronní bohemistiku (RIDICS, http://vokabular.ujc.cas.cz) v rámci Projektu velkých infrastruktur pro VaVaI.

[Generovaný obsah]

[181r]číslo strany rukopisu[a]označení sloupcemoc?“ Mt21,24 Otpověděv Ježíš vecě jim: „Tieži já vás také jedné řěči, k niežto otpoviete li mi, já vám také poviem, kterú mocí to činím. Mt21,25 Křest[467]Křest] Krzieſt rkp. Janóv otkud jest byl: s nebe li, či z lidí?“ Tehdy oni mysléchu mezi sobú a řkúce: Mt21,26 „Dieme li: S nebe, die nám: Proč ste tehdy nevěřili jemu? Pakli diemy: Z lidí, bojímy sě zástupu.“ Nebo všichni jmějiechu Jana jako proroka. Mt21,27 A otpověděvše Ježíšovi, vecěchu: „Neviemy.“ Vecě on jim také: „Ani já vám poviem také, kterú mocí to činím.“

Mt21,28 „Ale co sě vám vidí? Jeden člověk jměl dva syny. A přistúpiv k prvému, vecě: [Synu]text doplněný editorem[468]Synu] Fili lat., jdi dnes, dělaj u vinnici[469]vinnici] vinici Kyas mé. Mt21,29 Tehdy on otpověděv, vecě: Nechci. Potom pak by jemu toho žěl, i jide. Mt21,30 A přistúpiv k druhému, vecě takež, a on otpověděv, vecě: Pójdu, pane. I nešel. Mt21,31 Který jest z tú dvú učinil vóli otcovu?“ Vecěchu jemu: „První.“ Vecě jim Ježíš: „Zavěrné pravi vám, že zjěvníci a zlé ženy předejdú vás v nebeském[470]nebeském] Dei lat. králevství. Mt21,32 Nebo přišel k vám Jan v cěstě spravedlnosti a nevěřili ste jemu, ale zjěvníci a zlé ženy věřili sú jemu. Ale vy vidúce, ani ste potom pokánie učinili, abyšte věřili jemu.“

Mt21,33 „Jinú pověst slyšte: Člověk bieše hospodář, jenž bieše nasadil vinnici[471]vinnici] vinici Kyas a kamením ji ohradil a vkopal bieše v niej lisicě a udělal věži, i dal ji těžieřóm i šel na pút. Mt21,34 A když sě přiblíži čas ovotcě[472]ovotcě] ovocě Kyas, posla sluhy své k těžieřóm, aby sebrali ovotce[473]ovotce] ovoce Kyas jejie. Mt21,35 Tehdy těžieři popadše sluhy jeho, zbichu jednoho, druhého kamenovachu a třetieho zabichu. Mt21,36 Tehdy on posla jiné sluhy, viece než dřěvních, i učinichu jim takež. Mt21,37 Naposledy pak posla [k nim]text doplněný editorem[474]k nim] ad eos lat. svého syna a řka: Uctie mého syna. Mt21,38 Ale těžieři uzřěvše jeho[475]jeho] navíc oproti lat., + eius var. syna, vecěchu sami v sobě: Toť jest dědic, poďmy, zabímy jej, i budem jmieti jeho dědinu. Mt21,39 A popadše[476]popadše] popaſſe rkp. jeho, vyvržechu jej[477]jej] navíc oproti lat., + eum var.[b]označení sloupcez vinnicě[478]vinnicě] vinicě Kyas a zabichu jej[479]jej] navíc oproti lat., + eum var.. Mt21,40 Protož když přijde pán vinnicě[480]vinnicě] vinicě Kyas, co učiní těžieřóm?“ Mt21,41 [Vecechu jemu]text doplněný editorem[481]Vecechu jemu] Aiunt illi lat.: „Zlé hanebně zatratí a vinnici[482]vinnici] vinici Kyas svú dá jiným těžieřóm, ješto jemu vrátie ovotce[483]ovotce] ovoce Kyas svými časy.“ Mt21,42 Vecě jim Ježíš: „Azda ste nečtli v písmě: Kámen, jenžto sú zhrdali dělníci, ten jest vložen na prvé miesto úhla; ot boha[484]boha] Domino lat. stalo sě jest toto a jest divné v našich očí? Mt21,43 Protož vám pravi, že bude otjato ot vás nebeské[485]nebeské] Dei lat. králevstvie a bude dáno lidu, jenž učiní ovotce[486]ovotce] ovoce Kyas jeho. Mt21,44 A ktož padne na ten kámen, zetře sě, a na kohož padne, zetře jej.“ Mt21,45 A když uslyšěchu kniežata popová a duchovníci pověsti jeho, poznachu to, že o nich mluvieše, Mt21,46 i hledáchu jeho držěti, ale báchu sě zástupóv, nebo jako proroka jeho jmějiechu.

XXII.[487]XXII.] XXI rkp.

Mt22,1 A otpověděv Ježíš, vecě jim opět u pověstech a řka: Mt22,2 „Podobno učiněno jest králevstvie nebeské člověku králi, jenž jest učinil svatbu svému synu. Mt22,3 I poslal své sluhy, aby pozvali těch, ješto byli zváni na svatbu, ani nechtěli přijíti. Mt22,4 Opět posla jiné sluhy a řka: Řcěte těm, ješto jsú pozváni: [Aj]text doplněný editorem[488]Aj] Ecce lat., oběd mój sem připravil. Býkové moji tuční[489]tuční] navíc oproti lat. a ptačstvo mé[490]mé] navíc oproti lat., + mea var. zbito jest a všecko jest připraveno, poďte na svatbu. Mt22,5 Ale oni zameškavše, jidechu. Tento na své vlastnie pole[491]na své vlastnie pole] in villam suam lat. a onenno na své vlastnie dielo. Mt22,6 A jiní pak, když popadechu sluhy jeho, uhaněvše jě i zbichu jě. Mt22,7 Tehdy král když uslyšě, rozhněva sě, a poslav zástupy[492]zástupy] + suis lat., i zatrati ty ubívcě[493]ubívcě] ubivcě Kyas a město jich sežže ohněm. Mt22,8 Tehdy vecě svým sluhám: Svatba[494]Svatba] + quidem lat. připravena jest, ale ti, ješto byli zváni, nebyli dóstojni. Mt22,9 Protož jděte na východ cěst, a kteréž kolivěk naleznete, zovte na svatbu. Mt22,10 A když vyjidechu sluhy[495]sluhy] + eius lat., sebrachu všěcky, jěžto[496]jěžto] ježto Kyas nalézáchu, i dobré, i zlé, i by plna[497]plna] plná Kyas svatba těch,

X
467Křest] Krzieſt rkp.
468Synu] Fili lat.
469vinnici] vinici Kyas
470nebeském] Dei lat.
471vinnici] vinici Kyas
472ovotcě] ovocě Kyas
473ovotce] ovoce Kyas
474k nim] ad eos lat.
475jeho] navíc oproti lat., + eius var.
476popadše] popaſſe rkp.
477jej] navíc oproti lat., + eum var.
478vinnicě] vinicě Kyas
479jej] navíc oproti lat., + eum var.
480vinnicě] vinicě Kyas
481Vecechu jemu] Aiunt illi lat.
482vinnici] vinici Kyas
483ovotce] ovoce Kyas
484boha] Domino lat.
485nebeské] Dei lat.
486ovotce] ovoce Kyas
487XXII.] XXI rkp.
488Aj] Ecce lat.
489tuční] navíc oproti lat.
490mé] navíc oproti lat., + mea var.
491na své vlastnie pole] in villam suam lat.
492zástupy] + suis lat.
493ubívcě] ubivcě Kyas
494Svatba] + quidem lat.
495sluhy] + eius lat.
496jěžto] ježto Kyas
497plna] plná Kyas
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 30 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).