[Bible olomoucká, Matoušovo evangelium]

Vědecká knihovna v Olomouci (Olomouc, Česko), sign. M III 1/II, 170r–186v. Editoři Hořejší, Michal, Svobodová, Andrea, Voleková, Kateřina. Ediční poznámka

Vznik edice byl podpořen výzkumným programem Strategie AV21 (Paměť v digitálním věku) a projektem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. LM2015081 Výzkumná infrastruktura pro diachronní bohemistiku (RIDICS, http://vokabular.ujc.cas.cz) v rámci Projektu velkých infrastruktur pro VaVaI.

[Generovaný obsah]

j[176r]číslo strany rukopisu[a]označení sloupceměl jednu ovci, a upadla li by ta v sobotu v jámu, však vynme ji a povzdvihne jie? Mt12,12 A čím jest velmi lepší člověk ovcě? A protož lzě jest člověku v sobotu dobřě činiti.“ Mt12,13 Tehdy vecě člověku tomu[305]tomu] navíc oproti lat.: „Ztiehni svú ruku!“ I [ztiehl jest i]text doplněný editorem[306]ztiehl jest i] extendit, et lat. by navrácena k zdraví jako i druhá. Mt12,14 Tehdy vyšedše duchovníci, radu činiechu proti němu, kak by jej zatratili. Mt12,15 Ale Ježíš věda, postúpi ot nich; i jidechu za ním mnozí i uzdravi jě všěcky. Mt12,16 I přikáza jim, aby jeho nezjěvovali, Mt12,17 aby sě naplnilo to, což jest řečeno skrzě Izaiášě proroka, jenž je[307]je] gie rkp. řekl: Mt12,18 Toť, mé dietě, ješto sem je[308]je] gie rkp. zvolil, milý mój, jenž sě jest slíbilo dobřě mé duši v něm. Položím duch mój naň a súd lidem zvěstuje. Mt12,19 Nebude sě svářiti ani volati ani kto uslyší na uliciech hlas jeho. Mt12,20 Třti potřěsené nezlomí a sviecě, z niež dým jde, nezhasí, až i vyvrže na vítězstvie súd svój[309]svój] navíc oproti lat. Mt12,21 a v jeho jmě lidé budú naději jmieti.

Mt12,22 Tehdy by jemu ofěrován, jenž jmějieše diábla, slepý a němý, i uzdravi jej, tak že mohl viděti i mluviti. Mt12,23 I diviechu sě všickni zástupové a řkúce: „Azda jest toto syn Davidóv?“ Mt12,24 Ale duchovníci vecěchu uslyšěvše[310]uslyšěvše] uslysěvše Kyas: „Tento nevymietá diáblov, jediné v Belzebubě, kněžici diáblovém.“ Mt12,25 Ale Ježíš věda myšlenie jich, povědě jim: „Každé královstvie v sobě rozdělené bude zamúceno a každé město nebo dóm proti sobě rozdělené nestane. Mt12,26 A jest li to, že diábel diábla vymietá, proti sobě rozdělen jest, kakož tehdy stane králevstvie jeho? Mt12,27 A jest li to, že diábly já v Belzebubě vymietám, synové vaši v čem vymietají? A protož oni budú vaši súdcě. Mt12,28 Pakli já duchem svatým[311]svatým] Dei lat. vymietám diábly, zajisté přišlo jest u vás králevstvie nebeské[312]nebeské] Dei lat.. Mt12,29 Nebo kak móž vjíti kto v dóm silného a jeho nábytek pobrati, dřieve než by svázal silného, a tehdy dóm jeho poplení? Mt12,30 Ktož nenie se mnú, pro[b]označení sloupceti mně jest, a ktož nehromaždí se mnú, rozmietá[313]rozmietá] rozmetá Kyas. Mt12,31 Protož vám pravi, všeliký hřiech a vrtránie bude otpuštěno lidem, ale duch vrtránie nebude otpuštěn. Mt12,32 A ktož kolivěk die slovo proti synu člověčiemu, bude jemu otpuštěno. Ale ktož die proti duchu svatému slovo[314]slovo] navíc oproti lat., ani na tomto světě, ani na onom nebude jemu otpuštěno. Mt12,33 Anebo čiňte dřěvo dobré a ovotce[315]ovotce] ovoce Kyas jeho dobré, anebo čiňte dřěvo zlé a ovotce[316]ovotce] ovoce Kyas jeho zlé. Nebo po ovotci[317]ovotci] ovoci Kyas dřěvo poznáno bývá. Mt12,34 Národe jěštěrčí, kak móžete dobré mluviti, a jsúce[318]a jsúce] jsúce Kyas zlí? Nebo z hojnosti srdcě usta mluvie. Mt12,35 Dobrý člověk z dobrého poklada vynosí dobré, a zlý člověk ze zlého poklada vynosí zlé. Mt12,36 Ale pravi vám, že každé slovo prázdné, ješto budú mluviti lidé, vydadie z něho počet[319]počet] + in lat. den súdný. Mt12,37 Nebo z tvých slov budeš otsúzen a z tvých slov budeš spravedliv.“

Mt12,38 Tehdy otpověděchu jemu někteří z piscóv[320]piscóv] mistróv Kyas a licoměrníkóv řkúce: „Mistře, chcem ot tebe znamenie viděti.“ Mt12,39 Tehdy on otpověděv jim, vecě: „Národ zlý a cizoložný znamenie hledá, a znamenie nebude jemu dáno, jediné znamenie Jonášě proroka. Mt12,40 Nebo jakež jest byl Jonas[321]Jonas] Jonáš Kyas v břišě velrybově tři dni a tři noci, takež bude syn člověčí v zemi tři dni a tři noci. Mt12,41 Mužie ninivitští vstanú v súdě s tiemto národem a otsúdie jej, neb sú činili pokánie pro Jonovo kázanie, a toť, viece než Jonas[322]Jonas] Jonáš Kyas tento. Mt12,42 Králevá s polednie strany stane na súdě s národem tiemto a otsúdí jej. Neb jest přišla ot koncě země uslyšěti múdrost Šalomúnovu, a toť, viece nežli Šalomún tento. Mt12,43 Když nečistý duch vyjde ot člověka, chodí po miestech suchých hledajě otpočívanie, i nenalezne. Mt12,44 Tehdy die: Vráci sě do svého domu, otkud sem vyšel. Tehdy nalezne jej prázden vrátě sě, pometlami učistěn a okráslen[323]okráslen] okrášlen Kyas. Mt12,45 Tehdy jde i vezme sedm jiných duchóv s sebú horších sebe a vejdúce přebýva[176v]číslo strany rukopisu

X
305tomu] navíc oproti lat.
306ztiehl jest i] extendit, et lat.
307je] gie rkp.
308je] gie rkp.
309svój] navíc oproti lat.
310uslyšěvše] uslysěvše Kyas
311svatým] Dei lat.
312nebeské] Dei lat.
313rozmietá] rozmetá Kyas
314slovo] navíc oproti lat.
315ovotce] ovoce Kyas
316ovotce] ovoce Kyas
317ovotci] ovoci Kyas
318a jsúce] jsúce Kyas
319počet] + in lat.
320piscóv] mistróv Kyas
321Jonas] Jonáš Kyas
322Jonas] Jonáš Kyas
323okráslen] okrášlen Kyas
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 2 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).