[Bible olomoucká, Matoušovo evangelium]

Vědecká knihovna v Olomouci (Olomouc, Česko), sign. M III 1/II, 170r–186v. Editoři Hořejší, Michal, Svobodová, Andrea, Voleková, Kateřina. Ediční poznámka

Vznik edice byl podpořen výzkumným programem Strategie AV21 (Paměť v digitálním věku) a projektem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. LM2015081 Výzkumná infrastruktura pro diachronní bohemistiku (RIDICS, http://vokabular.ujc.cas.cz) v rámci Projektu velkých infrastruktur pro VaVaI.

[Generovaný obsah]

otec, jenž jest na nebesiech, dá dobré prosícím sebe.“

Mt7,12 „A protož to všecko, což chcete, aby vám lidé činili, též vy také jim čiňte. Nebo toť jest zákon a proročstvie. Mt7,13 Vejděte skrzě úzká vrata, nebo široká jsú a veliká vrata, ješto vedú na zatracenie, a mnoho jich jest, ješto skrzě ně jdú. Mt7,14 Ale tak sú pak úzká vrata a úzká cěsta, ješto vede do života, a málo jich jest, ješto skrzě ně jdú.“

Mt7,15 „Chovajte sě ot křivých prorokóv, ješto přichodie k vám v rúšě ovčiem, ale vnitř jsú vlcie lakomí a chvátaví. Mt7,16 Po jich ovotci poznáte jě. Zda kto sbierá s trnie hrozny anebo s hložie fíky? Mt7,17 Každé dřěvo dobré nese dobré ovotce, ale dřěvo zlé nese zlé ovotce. Mt7,18 Nemóž dřěvo dobré nésti zlého ovotcě ani dřěvo zlé nésti dobrého ovotcě. Mt7,19 Každé dřěvo, ješto nenese dobrého ovocě, bude vyrúbeno a v oheň vrženo; Mt7,20 a protož po jich ovotci poznáte jě.“

Mt7,21 „Ne každý, kto mi řieká: Pane, pane, vejde do nebeského králevstvie, ale ktož činí vóli otcě mého, jenž jest na nebesiech, ten vejde do nebeského králevstvie. Mt7,22 Mnozí mi dějí v onen den: Pane, pane, však smy v tvé jmě prorokovali a v tvé jmě smy diábly vypuzěvali a v tvé jmě smy mnoho divóv činili. Mt7,23 Tehdy vyznám jim a řka: Nikdy sem vás neznal. Jděte ote mne všickni, ješto činíte zlé skutky! Mt7,24 Protož každý, ktož slyší slova má a činí jě, přirovnán bude k múdrému muži, jenž jest dóm udělal na skále pevné. Mt7,25 I šly sú vody dščěvé a přišly sú vody a vieli sú větrové [i řítili sú se]text doplněný editorem[241]i řítili sú se] et irruerunt lat. na ten dóm, však jest nepadl, nebo byl založen na skále. Mt7,26 A každý, ktož slyší tato má slova a nečiní jich, podoben bude k bláznivému muži, jenž jest svój dóm udělal na piesku. Mt7,27 I jide déšč, přijidechu vody, viechu větrové a na ten dóm sě obořichu, i pade i by obořenie veliké toho domu.“ Mt7,28 Tehdy sta sě, když dokona Ježíš ta slova, diviechu sě zástupové jeho učení, Mt7,29 nebo učieše jě jako moc maje, [a ne jako mistři jich a zákonníci]text doplněný editorem[243]a ne jako mistři jich a zákonníci] et non sicut scribae eorum, et pharisaei lat..

VIII.

Mt8,1 A když Ježíš sjide s hory, jide po něm mnoho zástupóv. Mt8,2 Tehdy malomocný modléše sě jemu přišed a řka: „Pane, chceš li, móžeš mě očistiti.“ Mt8,3 Tehdy Ježíš ztáh svú ruku, dotče sě jeho a řka: „Chci učiniti a očistiti.“ Tehdy na tom miestě by očistěna jeho trudovatina. Mt8,4 I vecě jemu Ježíš: „Viz, aby nikomému nepravil, ale jdi a ukaž sě kněží a ofěruj dar, jenž přikázal Mojžieš, na svědečstvie jim.“

Mt8,5 A když vjide Ježíš do Kafarnaum, přistúpi k němu centurio, prosě jeho Mt8,6 a řka: „Pane, dietě mé leží v domu, neb je dna lámá a velikú bolest trpí.“ Mt8,7 Tehdy vecě jemu Ježíš: „Já přijdu a uzdravím je.“ Mt8,8 Otpověděv centurio vecě jemu: „Pane, nejsem dóstojen, aby ty všel pod mú střěchu, ale jedno řci slovem, i bude uzdraveno mé dietě. Mt8,9 Nebo já jsem také člověk, jenž mám moc a mám pod sobú rytieřstvo, a řku onomu: Jdi, a inhed pójde, a druhému: Přiď, a inhed přijde, a sluzě svému: Učiň toto, a on učiní.“ Mt8,10 Tehdy uslyšav to Ježíš, podivi sě i vecě k němu a k těm, ješto za ním jdiechu: „Zavěrné pravi vám, nenalezl sem také viery v Izraheli. Mt8,11 Ale pravi vám to, že mnozí králi ot vzchodu sluncě a ot západu přijdú i budú seděti s Abrahamem a s Izákem a s Jakubem v nebeském králevství, Mt8,12 a synové pak tohoto královstvie budú vyvrženi do najvětčie tmy, tu bude pláč a škřehtánie zubóm.“ Mt8,13 I povědě centurionovi a řka: „Jdi, jakž si věřil, tak sě stane.“ I by uzdraveno dietě v ten samý čas.

Mt8,14 A když přijide Ježíš do domu Petrova, uzřě svěst jeho ležiece v studené nemoci, Mt8,15 i dotče sě jejie ruky i osta jie studenicě; i vsta inhed i poče jim slúžiti.

Mt8,16 A když by večer, ofěrovachu jemu mnoho

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 9 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).