[Bible olomoucká, Matoušovo evangelium]

Vědecká knihovna v Olomouci (Olomouc, Česko), sign. M III 1/II, 170r–186v. Editoři Hořejší, Michal, Svobodová, Andrea, Voleková, Kateřina. Ediční poznámka

Vznik edice byl podpořen výzkumným programem Strategie AV21 (Paměť v digitálním věku) a projektem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. LM2015081 Výzkumná infrastruktura pro diachronní bohemistiku (RIDICS, http://vokabular.ujc.cas.cz) v rámci Projektu velkých infrastruktur pro VaVaI.

[Generovaný obsah]

takto sě budete modliti: Otče náš, jenž jsi na nebesiech, osvěť sě jmě tvé. Mt6,10 Přiď králevstvie tvé, buď vóle tvá jako na nebi, i na zemi. Mt6,11 Chléb náš vezdajší daj nám dnes Mt6,12 a otpusť nám našě viny, jako i my otpúštiemy svým vinníkóm. Mt6,13 A neuvoď nás v pokušenie, ale zbav ny ot zlého. Mt6,14 Nebo otpustíte li lidem jich viny, otpustí vám také váš otec nebeský vašě viny. Mt6,15 Pakli vy neotpustíte lidem, ani otec váš otpustí vám vašich hřiechóv.“

VI.

Mt6,16 „A když sě postíte, neroďte býti jako pokrytci smutni, nebo oni ošeředějí svój obličej, aby ot lidí byli viděni, že sě postie; zavěrné pravi vám to, že sú již přijeli svú mzdu. Mt6,17 Ale ty když sě postíš, zčeš svú hlavu a obličej svój umý, Mt6,18 aby nemněli lidé, by ty sě postil. Ale […]text doplněný editorem[216]…] Patri tuo, qui est in abscondito: et lat. otec tvój, jenž v skrytě vidí, otplatí tobě.“

Mt6,19 „Neroďte sobě pokladóv činiti na zemi, tu kdežto črv a molové kazie a kdežto zlodějie vykopají a ukradnú. Mt6,20 Ale čiňte sobě poklady na nebesiech, kdežto ani črvie, ani molové zkazie a kdež zlodějie nevykopají a neukradnú. Mt6,21 Nebo kdež tvój poklad jest, tudiež i srdce tvé. Mt6,22 Světedlnicě tvého těla jest tvé oko, bude li tvé oko jednostajné, všecko tvé tělo světlé bude. Mt6,23 Pakli tvé oko bude zlostné, všecko tvé tělo bude temno. A jest li to, že světlo, ješto jest v tobě, jest temnost, kterak mnoho bude temnosti?“ Mt6,24 V ten čas povědě Ježíš svým mlazším: „Nikto nemóž slúžiti dvěma pánoma, aneb jednoho bude nenáviděti a druhého milovati, anebo jednoho trpěti a druhého tupiti. Nemóž nikto slúžiti bohu a bohatství. Mt6,25 Protož vám pravi, neroďte péčě jmieti o své duši, co jie jiesti, ani o svém těle, več sě obléci; však dušě jest větčie nežli krmě a tělo větčie nežli rúcho. Mt6,26 Hleďte na ptáky nebeské, že ani sějí, ani žnú, ani hromaždie v stodoly, avšak otec váš nebeský pase jě i krmí; avšak ste vy dražší nežli oni. Mt6,27 A kto z vás vším svým myšlením k své velikosti móž přičiniti jediný loket? Mt6,28 A o rúšě co péči jmáte? Znamenajte lilia na poli, kterak rostú: ani dělají, ani přadú. Mt6,29 Pravi vám to, že král Šalomún ve všie své chvále nebyl tak oděn jako jedno z nich. Mt6,30 A když sěno polské, ješto dnes jest, a zajtra bude v pec uvrženo, buoh tak odievá, velmi viece vás, malé viery? Mt6,31 A protož neroďte péčě jmieti a řkúce: Co budemy jiesti nebo píti nebo čím sě odějem? Mt6,32 Nebo o tom o všem pohané péči jmají. Nebo vie otec váš, že vám toho všeho jest potřěbie. Mt6,33 A protož najprvé hledajte králevstvie nebeského a jeho spravedlnosti a to všecko bude vám přidáno k tomu. Mt6,34 Neroďte pečovati o zajtřějšiem dni, nebo zajtřější den sám o sobě péči jmá a dosti má na své zlosti.“

VII.

Mt7,1 „Neroďte súditi, abyšte nebyli otsúzeni, Mt7,2 nebo kterým súdem súditi budete, týmž budete súzeni, a kterúžto měrú měřiti budete, bude vám túž otměřeno. Mt7,3 A protož vidíš drástu v ocě bratra svého, a břevna v svém ocě nevidíš? Mt7,4 A kterak ty móžeš řéci [bratru tvému]text doplněný editorem[227]bratru tvému] fratri tuo lat.: Nechať vynmu drástu z tvého oka, ano trám jest v tvém ocě? Mt7,5 Pokrytče, vyvrz najprvé trám z svého oka, a potom budeš moci drástu vyvrci z oka bratra svého. Mt7,6 Neroďte dávati svátosti psóm a drahého kamenie neklaďte před svině, nebo snad jě potlačie svými nohami a obrtnúce sě urazie vás.“

Mt7,7 „Proste a bude vám dáno, hledajte a naleznete, tlucte a bude vám otevřěno. Mt7,8 [Neb všeliký, ktož prosí, béře, a ktož hledá, nalézá a tlukúciemu otevřěno bude]text doplněný editorem[229]Neb všeliký, ktož prosí, béře, a ktož hledá, nalézá a tlukúciemu otevřěno bude] Omnis enim qui petit, accipit, et qui quaerit, invenit et pulsanti aperietur lat.. Mt7,9 A který jest z vás člověk, u něhožto když by syn jeho prosil chleba, zda jemu podá kamene? Mt7,10 Pakli by prosil ryby, zda jemu podá hada? Mt7,11 A protož když vy jsúce zlí umiete dobré svým synóm dávati, velmi viece váš otec,

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 9 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).