[Bible olomoucká, Matoušovo evangelium]

Vědecká knihovna v Olomouci (Olomouc, Česko), sign. M III 1/II, 170r–186v. Editoři Hořejší, Michal, Svobodová, Andrea, Voleková, Kateřina. Ediční poznámka

Vznik edice byl podpořen výzkumným programem Strategie AV21 (Paměť v digitálním věku) a projektem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. LM2015081 Výzkumná infrastruktura pro diachronní bohemistiku (RIDICS, http://vokabular.ujc.cas.cz) v rámci Projektu velkých infrastruktur pro VaVaI.

[Generovaný obsah]

dóstojný, a tu budete, až vyjdete. Mt10,12 A vcházějíce v dóm, pozdravíte jeho a řkúce: Mír tomuto domovi. Mt10,13 A jest li to, že dóm ten bude dóstojný, přijde váš mír naň, pakli nebude dóstojný, mír váš k vám sě vrátí. Mt10,14 A ktož kolivěk vás nepřijme ani uslyší vašě řěči, vyjdúce ven z domu nebo z města, setřěte prach s vašich noh. Mt10,15 Zajistéť vám pravi, lehčějieť bude zemi sodomské a gomorské v den súdný nežli tomu městu.“

Mt10,16 „Aj teď, já vás posielám jako ovcě mezi vlky, buďtež proto múdří jako hadové a sprostní jako holubové. Mt10,17 Ale chovajte sě lidí, nebo zradie vás v svých sbořiech a v svých školách budú vás bičovati Mt10,18 a k králóm a k biskupóm budete vozeni na svědečstvie jim a pohanstvu. Mt10,19 A když vás zradie, neroďte mysliti, kterým činem co li vám mluviti, nebo vám v ten čas bude dáno, co li vám mluviti. Mt10,20 Nebo vy nejste, ješto vy mluvíte, ale duch vašeho otcě, ješto u vás mluví. Mt10,21 Zradí také bratr bratra na smrt a otec syna a vstanú synové proti svému rodu a smrtí jě zahubie. Mt10,22 A budete v nenávist všemu lidu pro mé jmě, a ktož ustavičen bude do koncě, ten bude spasen.“

Mt10,23 „A když vás budú nenáviděti v tom městě, utecte do jiného. Zavěrné pravi vám, nedokonáte měst izrahelských, ano syn člověčí přijde. Mt10,24 Nenie mlazší nad svým mistrem ani sluha nad svým pánem, Mt10,25 dosti jmá mlazší jako jeho mistr a sluha jako jeho pán. Budú li otcě čelednieho Belzebuba nazývati, velmi viece domátcie jeho (točíš čeled jeho)? Mt10,26 Protož nebojte sě jich, neb nenie nic tak skryto, by nebylo zjěvno, a nic tak tajno, by nebylo vzvěděno. Mt10,27 Což vám pravi ve tmě, to pravte na světle, a to, což slyšíte v uši, kažte na střechách. Mt10,28 A neroďte sě báti těch, ješto zabíjejí tělo, ale dušě zabiti nemohú. Ale radějše bojte sě toho, jenž móž tělo i duši poslati v pekelný oheň. Mt10,29 Však dva vrabcě za peniezek prodávají, a jeden z nich nepadne na zemi bez vóle otcě mého, jenž jest na nebesiech. Mt10,30 Vašě pak i vlasy vašie hlavy zečteny jsú. Mt10,31 A protož neroďte sě báti, mnohých vrabcóv lepší jste vy. Mt10,32 Protož každý, jenž mě vyzná před lidmi, vyznám já jej také i před otcem mým, jenž jest na nebesiech. Mt10,33 Ale ktož mne zapří před lidmi, zapřím já jeho také před svým otcem, jenž jest na nebesiech. Mt10,34 Neroďte mnieti, bych byl přišel poslati mír v zemi, nepřišel sem poslati mír, ale meč. Mt10,35 Neb sem přišel rozděliti člověka proti jeho otci a dceru proti mateři jejie a nevěstu proti cti jejie Mt10,36 a nepřietelé člověčí domátcí jeho. Mt10,37 Ktož miluje otcě neb máteř viece než mě, nenie mne dóstojen. A ktož miluje syna nebo dceru nad mě, nenie mne dóstojen. Mt10,38 A ktož nevezme svého křížě a nejde po mně, nenie mne dóstojen. Mt10,39 Ktož nalezne svú duši, ztratí ji, a ktož ztratí svú duši pro mě, nalezne ji. Mt10,40 Ktož vás přijímá, mě přijímá, a ktož mě přijímá, přijímá toho, jenž mě jest poslal. Mt10,41 Ktož přijímá proroka ve jmě proroka, otplatu proroka přijme. A ktož přijímá pravého ve jmě pravého, otplatu pravého přijme. Mt10,42 A ktož kolivěk dá napitie jednomu z těchto najmenších čieši vody studené jediné ve jmě mlazšieho, zavěrné pravi vám, neztratí své mzdy.“

XI.

Mt11,1 I sta sě, když dokona Ježíš kázanie svým dvanádcti apoštolóm, jide odtud, aby učil a kázal v jich městech.

Mt11,2 Jan pak když uslyšě u vězení skutky Jezukristovy, poslav dva z svých mlazších, Mt11,3 vecě jemu: „Ty lis, jenž máš přijíti, čili jiného čakámy?“ Mt11,4 A otpověděv Ježíš, vecě jim: „Šedše otpovězte Janovi, ješto ste slyšěli a viděli. Mt11,5 Slepí vidie, chromí chodie, malomocní očistěnie přijímají,

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 9 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).