[Bible olomoucká, Matoušovo evangelium]

Vědecká knihovna v Olomouci (Olomouc, Česko), sign. M III 1/II, 170r–186v. Editoři Hořejší, Michal, Svobodová, Andrea, Voleková, Kateřina. Ediční poznámka

Vznik edice byl podpořen výzkumným programem Strategie AV21 (Paměť v digitálním věku) a projektem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. LM2015081 Výzkumná infrastruktura pro diachronní bohemistiku (RIDICS, http://vokabular.ujc.cas.cz) v rámci Projektu velkých infrastruktur pro VaVaI.

[Generovaný obsah]

velikú a těm, ješto sediechu v zemi a v stieni smrti, světlost sě jim pokáza. Mt4,17 Tehdy počě Ježíš kázati a řka: „Čiňte pokánie, nebo sě přiblíži k vám nebeské králevstvie.“

Mt4,18 A toho času chodieše Ježíš podlé moře Galilejského, uzřě dva bratry, Šimona, jemužto bieše jmě Petr, a Ondřěje, jeho bratra, ani púštiechu své sieti u moře, nebo biechu rybáři. Mt4,19 I povědě jim a řka: „Poďte po mně, učiním vás rybářě lidské.“ Mt4,20 Tehdy oni na tom miestě ostavivše své sieti, jidechu po něm. Mt4,21 A když ottud jide dále, uzřě druhá dva bratry, Jakuba, syna Zebedeova, a Jana, bratra jeho, v lodí s Zebedeem, s otcem jich, ani skládáchu své sieti, i pozva jich. Mt4,22 Tehdy oni inhed ostavivše své sieti a otcě svého, jidechu za ním. Mt4,23 I chodieše Ježíš po všiej Galilei, učě v jich školách a kážě čtenie králevstvie nebeského a uzdravuje všěcky neduhy a nemoci mezi lidmi. Mt4,24 Tehdy pojide o něm řěč po všie Syrí i nesiechu předeň ty všěcky, ješto sě zle jmějiechu a ješto rozličnými neduhy a mukami obvázáni biechu, a ty, ješto jmějiechu v sobě diábly, a náměsiečníky a ty, jěžto dna lámáše, i uzdravi všěcky. Mt4,25 I jidechu po něm zástupové velicí z Galilee a z Desěti měst a z Jeruzaléma a z židovské země a s oné strany Jordána.

Pátý

Mt5,1 Viděv Ježíš zástupy, vjide na jednu horu. A když sedieše, přiblížichu sě k němu jeho mlazší. Mt5,2 Tehdy on otevřěv svá usta, počě jě učiti a řka: Mt5,3 „Blahoslavení jsú chudí duchovně, neb jich jest nebeské královstvie. Mt5,4 Blahoslavení jsú tiší, nebo oni budú vlásti zemi. Mt5,5 Blahoslavení jsú ti, ješto jsú v žalosti, nebo budú utěšeni. Mt5,6 Blahoslavení jsú ti, ješto žádají pravdy, nebo budú nasyceni. Mt5,7 Blahoslavení jsú milosrdní, nebo milosrdenstvie sě nad nimi stane. Mt5,8 Blahoslavení jsú ti, ješto mají čisté srdce, nebo oni uzřie hospodina. Mt5,9 Blahoslavení jsú pokojní, nebo synové boží budú nazváni. Mt5,10 Blahoslavení jsú ti, ješto trpie protivenstvie pro pravdu, nebo jest jich nebeské králevstvie. Mt5,11 Blahoslavení budete, když vám budú láti lidé a protivenstvie vám činiti a všecko zlé na vy mluviti lžíce pro mě. Mt5,12 Radujte sě a veselte sě, nebo otplata vašě jest veliká v nebeském králevství, neb takež sú prorokóv nenáviděli, ješto sú před vámi byli.“

Mt5,13 „Vy jste sól zemská: jest li to, že sól zhyne, čím budú soliti? K ničemuž viec nehodí sě, jedno aby byla ven vyvržena a ot lidí potlačena. Mt5,14 Vy jste světlost světa: nemóž město skryto býti, ješto jest na hořě položeno. Mt5,15 Ani také zažhúce svieci, postavie ji pod mieru, ale na sviecen, aby svietila všěm, ješto jsú v domu. Mt5,16 Takež svěť vaše světlost před lidmi, aby viděli vašě dobré skutky i chválili otcě vašeho, jenž jest v nebesiech.“

Mt5,17 „Neroďte mnieti, že bych přišel, abych zrušil zákon nebo proroky; nepřišel sem zrušiti zákona, ale naplniti. Mt5,18 Zajisté pravi vám to, doniž země a nebe nemine, najmenšie slovce ani počátek jeho nemine ani zhyne ot zákona, až všecko bude naplněno. Mt5,19 A protož ktož přestúpí zákon nebo jeho najmenšie přikázanie a tak bude učiti lid, najmenším bude nazván v nebeském králevství. [Ale ktož bude činiti a k tomu učiti, ten bude nazván velikým v nebeském králevství]text doplněný editorem[184]Ale ktož bude činiti a k tomu učiti, ten bude nazván velikým v nebeském králevství] qui autem fecerit et docuerit, hic magnus vocabitur in regno caelorum lat.. Mt5,20 [Protož pravi vám]text doplněný editorem[185]Protož pravi vám] Dico enim vobis, quia lat., nebude li vašě pravda větčie nežli učenníkóv a duchovníkóv, nevejdete do nebeského králevstvie.“

Mt5,21 „Slyšěli ste, že jest řečeno starým: Nezabieš, a ktož zabie, povinen bude otsúzenie. Mt5,22 Ale já to pravi vám, že každý, ktož sě hněvá na svého bratra, vinen bude otsúzenie. Ale ktož die bratru svému racha (točíš prázdný nebo bezmozký), vinen bude rady. Ale ktož die blázne, vinen bude ohně pekelného. Mt5,23 A protož ofěruješ li svój dar na oltáři a tu vzpomeneš, že bratr tvój

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 9 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).