[Bible olomoucká, Matoušovo evangelium]

Vědecká knihovna v Olomouci (Olomouc, Česko), sign. M III 1/II, 170r–186v. Editoři Hořejší, Michal, Svobodová, Andrea, Voleková, Kateřina. Ediční poznámka

Vznik edice byl podpořen výzkumným programem Strategie AV21 (Paměť v digitálním věku) a projektem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. LM2015081 Výzkumná infrastruktura pro diachronní bohemistiku (RIDICS, http://vokabular.ujc.cas.cz) v rámci Projektu velkých infrastruktur pro VaVaI.

[Generovaný obsah]

o[173v]číslo strany rukopisu[a]označení sloupcetec, jenž jest na nebesiech, dá dobré prosícím sebe.“

Mt7,12 „A protož to všecko, což chcete, aby vám lidé činili, též vy také jim čiňte. Nebo toť jest zákon a proročstvie. Mt7,13 Vejděte skrzě úzká vrata, nebo široká jsú a veliká[230]veliká] + via lat. vrata, ješto vedú na zatracenie, a mnoho jich jest, ješto skrzě ně jdú. Mt7,14 Ale tak sú pak úzká vrata a úzká cěsta, ješto vede do života, a málo jich jest, ješto skrzě ně jdú[231]jdú] inveniunt lat..“

Mt7,15 „Chovajte sě ot křivých prorokóv, ješto přichodie k vám v rúšě ovčiem, ale vnitř jsú vlcie lakomí a chvátaví[232]lakomí a chvátaví] rapaces lat.. Mt7,16 Po jich ovotci[233]ovotci] ovoci Kyas poznáte jě. Zda kto sbierá s trnie hrozny anebo s hložie fíky? Mt7,17 Každé dřěvo dobré nese dobré ovotce[234]ovotce] ovoce Kyas, ale dřěvo zlé nese zlé ovotce[235]ovotce] ovoce Kyas. Mt7,18 Nemóž dřěvo dobré nésti zlého ovotcě[236]ovotcě] ovocě Kyas ani dřěvo zlé nésti dobrého ovotcě[237]ovotcě] ovocě Kyas. Mt7,19 Každé dřěvo, ješto nenese dobrého ovocě, bude vyrúbeno a v oheň vrženo; Mt7,20 a protož po jich ovotci[238]ovotci] ovoci Kyas poznáte jě.“

Mt7,21 „Ne každý, kto mi řieká: Pane, pane, vejde do nebeského králevstvie, ale ktož činí vóli otcě mého, jenž jest na nebesiech, ten vejde do nebeského králevstvie. Mt7,22 Mnozí mi dějí v onen den: Pane, pane, však smy v tvé jmě prorokovali a v tvé jmě smy diábly vypuzěvali a v tvé jmě smy mnoho divóv činili. Mt7,23 Tehdy vyznám jim a řka[239]a řka] Quia lat.: Nikdy sem vás neznal. Jděte ote mne všickni[240]všickni] navíc oproti lat., + omnes var., ješto činíte zlé skutky! Mt7,24 Protož každý, ktož slyší slova má a činí jě, přirovnán bude k múdrému muži, jenž jest dóm udělal na skále pevné. Mt7,25 I šly sú vody dščěvé a přišly sú vody a vieli sú větrové [i řítili sú se]text doplněný editorem[241]i řítili sú se] et irruerunt lat. na ten dóm, však jest nepadl, nebo byl založen na skále. Mt7,26 A každý, ktož slyší tato má slova a nečiní jich, podoben bude k bláznivému muži, jenž jest svój dóm udělal na piesku. Mt7,27 I jide déšč, přijidechu vody, viechu větrové a na ten dóm sě obořichu, i pade i by obořenie veliké toho domu.“ Mt7,28 Tehdy sta sě, když do[b]označení sloupcekona Ježíš ta[242]ta] tato Kyas slova, diviechu sě zástupové jeho učení, Mt7,29 nebo učieše jě jako moc maje, [a ne jako mistři jich a zákonníci]text doplněný editorem[243]a ne jako mistři jich a zákonníci] et non sicut scribae eorum, et pharisaei lat..

VIII.

Mt8,1 A když Ježíš[244]Ježíš] navíc oproti lat., + Iesus var. sjide s hory, jide po něm mnoho zástupóv. Mt8,2 Tehdy malomocný modléše sě jemu přišed a řka: „Pane, chceš li, móžeš mě očistiti.“ Mt8,3 Tehdy Ježíš ztáh svú ruku, dotče sě jeho a řka: „Chci učiniti a[245]učiniti a] navíc oproti lat. očistiti.“ Tehdy na tom miestě by očistěna jeho trudovatina. Mt8,4 I vecě jemu Ježíš: „Viz, aby nikomému nepravil, ale jdi a ukaž sě kněží a ofěruj dar, jenž přikázal Mojžieš, na svědečstvie jim.“

Mt8,5 A když vjide Ježíš do Kafarnaum, přistúpi k němu centurio, prosě jeho Mt8,6 a řka: „Pane, dietě mé leží v domu, neb je[246]je] gie rkp. dna lámá a velikú bolest trpí.“ Mt8,7 Tehdy vecě jemu Ježíš: „Já přijdu a uzdravím je[247]je] gie rkp..“ Mt8,8 Otpověděv centurio vecě jemu[248]jemu] navíc oproti lat., + illi var.: „Pane, nejsem dóstojen, aby ty všel pod mú střěchu, ale jedno řci slovem, i bude uzdraveno mé dietě. Mt8,9 Nebo já jsem také člověk, jenž mám moc a mám pod sobú rytieřstvo, a řku onomu: Jdi, a inhed[249]inhed] navíc oproti lat. pójde, a druhému: Přiď, a inhed[250]inhed] navíc oproti lat. přijde[251]přijde] příde Kyas, a sluzě svému: Učiň toto, a on učiní.“ Mt8,10 Tehdy uslyšav to Ježíš, podivi sě i vecě k němu a[252]k němu a] navíc oproti lat. k těm, ješto za ním jdiechu: „Zavěrné pravi vám, nenalezl sem také viery v Izraheli. Mt8,11 Ale pravi vám to, že mnozí králi ot vzchodu sluncě a ot západu přijdú i budú seděti s Abrahamem a s Izákem a s Jakubem v nebeském králevství[253]králevství] království Kyas, Mt8,12 a synové pak tohoto královstvie budú vyvrženi do najvětčie tmy, tu bude pláč a škřehtánie zubóm.“ Mt8,13 I povědě centurionovi a řka: „Jdi, jakž si věřil, tak sě stane.“ I by uzdraveno dietě v ten samý čas.

Mt8,14 A když přijide Ježíš do domu Petrova, uzřě svěst jeho ležiece v studené nemoci[254]v studené nemoci] febrificantem lat., Mt8,15 i dotče sě jejie ruky i osta jie studenicě; i vsta inhed[255]inhed] navíc oproti lat. i poče jim slúžiti.

Mt8,16 A když by večer, ofěrovachu jemu mnoho

X
230veliká] + via lat.
231jdú] inveniunt lat.
232lakomí a chvátaví] rapaces lat.
233ovotci] ovoci Kyas
234ovotce] ovoce Kyas
235ovotce] ovoce Kyas
236ovotcě] ovocě Kyas
237ovotcě] ovocě Kyas
238ovotci] ovoci Kyas
239a řka] Quia lat.
240všickni] navíc oproti lat., + omnes var.
241i řítili sú se] et irruerunt lat.
242ta] tato Kyas
243a ne jako mistři jich a zákonníci] et non sicut scribae eorum, et pharisaei lat.
244Ježíš] navíc oproti lat., + Iesus var.
245učiniti a] navíc oproti lat.
246je] gie rkp.
247je] gie rkp.
248jemu] navíc oproti lat., + illi var.
249inhed] navíc oproti lat.
250inhed] navíc oproti lat.
251přijde] příde Kyas
252k němu a] navíc oproti lat.
253králevství] království Kyas
254v studené nemoci] febrificantem lat.
255inhed] navíc oproti lat.
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 1 dnem; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).