[Bible olomoucká, Matoušovo evangelium]

Vědecká knihovna v Olomouci (Olomouc, Česko), sign. M III 1/II, 170r–186v. Editoři Hořejší, Michal, Svobodová, Andrea, Voleková, Kateřina. Ediční poznámka

Vznik edice byl podpořen výzkumným programem Strategie AV21 (Paměť v digitálním věku) a projektem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. LM2015081 Výzkumná infrastruktura pro diachronní bohemistiku (RIDICS, http://vokabular.ujc.cas.cz) v rámci Projektu velkých infrastruktur pro VaVaI.

[Generovaný obsah]

přijímají, hluší slyšie, mrtví vstávají, chudí čtenie přijímají; Mt11,6 a blahoslavený jest, jenž nebude pohoršen ve mně.“

Mt11,7 A když oni otjidechu, počě Ježíš k zástupóm mluviti o Janovi: „Co ste vyšli na púšti viděti? Trest větrem potřasenú? Mt11,8 Ale co ste vyšli viděti? Člověka měkcě oděného? Aj toť, ti, ješto sě měkcě odievají, v domiech králových jsú. Mt11,9 Ale co ste vyšli viděti? Proroka? Také vám pravi, viece než proroka. Mt11,10 Nebo tento jest, o němžto jest psáno: Tehdy já posielám anjela mého před tvým obličejem, jenž připraví cěstu tvú před tebú. Mt11,11 Zajisté pravi vám, nevstal větčí mezi syny ženskými kromě Jana Křtitele, ale jenž menší jest v nebeském králevství, větčí jest jeho. Mt11,12 A ote dnóv Jana Křtitele až do sie doby králevstvie nebeské násilé trpí a násilníci přijímají je. Mt11,13 Nebo všickni proroci i zákon až do Jana sú prorokovali. Mt11,14 A chcete li věděti, onť jest Heliáš, jenžť má přijíti. Mt11,15 Ktožť má uši slyšěti, slyš.“

Mt11,16 „Ale k komu podoben budú mnieti národ tento? Podoben jest k dětem sedějícím na trhu, ješto volajíce k sobě rovným, Mt11,17 pravie: Zpievali sme vám, a vy ste neskákali. Žalostili sme vám, a vy ste nekvielili. Mt11,18 Nebo přišel Jan, ani jěda, ani pije, a pravie: Máš diábla. Mt11,19 Přišel syn člověčí jěda a pije, a pravie: Toť, člověk obžércě a opívcě vína, zjěvníkóv a hřiešníkóv přietel. I zpravena jest múdrost ot svých synóv.“

Mt11,20 Tehdy počě tresktati města, v nichžto jeho divóv mnoho sě stalo, že sú nečinili pokánie: Mt11,21 „Hoře nebo běda tobě, Korozaim, hoře tobě, Bethsaida! Nebo by byli v Tyřě a v Sidoně ti divové učiněni, jenžto jsú u vás učiněni, byli by někdy v žíni a v popele pokánie učinili. Mt11,22 Ale zavěrné pravi vám, Tyrovi a Sidonovi lehčějie bude v den súdný než vám. Mt11,23 A ty, Kafarnaum, zda až do nebe budeš povýšeno? A až do pekla sejdeš! Nebo by v Sodomě učiněni byli divové, jížto sú učiněni v tobě, snad by byli ostali až do dnešnieho dne. Mt11,24 Ale zavěrné pravi vám, že zemi sodomské lehčějie bude nežli tobě v den súdný.“

Mt11,25 V oněch časiech otpověděv Ježíš, vecě: „Poznávám sě tobě, otče, pane nebě i země, nebo si skryl to před múdrými a smyslnými a zjěvils to maličkým. Mt11,26 Tak, otče, nebo tak bylo libo před tobú. Mt11,27 Všecko mi jest dáno ot mého otcě. A nikto nezná syna, jediný otec, aniž otcě kto zná, jediný syn, a komuž syn chce zjěviti. Mt11,28 Poďte ke mně všichni, jenžto usilujete a jste obtieženi, a já vás posílím. Mt11,29 Vezměte břiemě neb jho mé na sě a učte sě ote mne, neb jsem tichý a pokorného srdcě, i naleznete otpočinutie svým dušiem. Mt11,30 Nebo mé jho sladké jest a břiemě mé lehké.“

XII.

Mt12,1 V onom čase jdieše Ježíš po osění v sobotu. Tehdy mlazší jeho, že sě jim chtieše jiesti, počěchu vymínati klasy i jiesti. Mt12,2 Ale duchovníci vidúce, vecěchu jemu: „Toť, mlazší tvoji činie, ješto jim neslušie činiti v sobotu.“ Mt12,3 Tehdy on jim vecě: „Nečtli ste, co jest učinil David, ješto sě jemu chtělo jiesti, a ti, ješto s ním biechu, Mt12,4 kak jest všel v dóm boží a chleby svaté, jichžto nebieše lzě jiesti jemu ani tomu lidu, ješto s ním biechu, jediné samým kněžím? Mt12,5 Nebo zda ste nečtli v zákoně, že v sobotu kněžie v chrámě sobotu přestupují, a bez poškvrněnie jsú? Mt12,6 Ale pravi vám, že chrámu větčí jest tento. Mt12,7 A byšte věděli, co jest: Milosrdenství chci, a ne oběti, nikdy byšte nebyli súdili nevinných. Mt12,8 Nebo pán jest syn člověčí také nad sobotú.“

Mt12,9 A když jide odtud, vjide do jich školy, Mt12,10 naliť, člověk, jenž jmějieše ruku suchú, i tázáchu jeho a řkúce: „Jest li lzě v sobotu uzdravovati?“, aby jej mohli obžalovati. Mt12,11 Ale on povědě jim: „Který bude člověk z vás, jenž by jměl

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 9 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).