[Bible olomoucká, Matoušovo evangelium]

Vědecká knihovna v Olomouci (Olomouc, Česko), sign. M III 1/II, 170r–186v. Editoři Hořejší, Michal, Svobodová, Andrea, Voleková, Kateřina. Ediční poznámka

Vznik edice byl podpořen výzkumným programem Strategie AV21 (Paměť v digitálním věku) a projektem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. LM2015081 Výzkumná infrastruktura pro diachronní bohemistiku (RIDICS, http://vokabular.ujc.cas.cz) v rámci Projektu velkých infrastruktur pro VaVaI.

[Generovaný obsah]

má něco proti tobě, Mt5,24 ostav tu svój dar a jdi a směř sě prvé s svým bratrem, a pak přijda, ofěrujž svój dar. Mt5,25 Buď povolen tvému protivníku rúčě, doniž jsi s ním na cěstě. Neb snad tvój protivník dá tě súdci a súdcě dá tě sluzě nepravému, i budeš vsazen v žalář. Mt5,26 Zavěrné pravi tobě, že nevyjdeš odtud, až navrátíš poslední čtvrten.“

Mt5,27 „Slyšěli ste, že jest pověděno starým: Nesesmilníš. Mt5,28 Ale já vám pravi, ktož uzří ženu a jie požádá, již jest s ní sesmilnil v svém srdci. Mt5,29 Pakli oko tvé pravé pohoršije tebe, ale vyvrz je ot sebe, nebo hodnějie jest tobě, aby jeden z tvých údóv zhynul, než by všecko tvé tělo bylo uvrženo v oheň pekelný. Mt5,30 Pakli tvá ruka pravá pohoršije tebe, uřěž ji a vrz ot sebe, hodnějie jest tobě, aby jeden z tvých údóv zhynul, nežli všecko tvé tělo bylo by uvrženo v oheň pekelný. Mt5,31 Pověděno jest také: Ktož kolivěk pustí svú ženu ot sebe, dajž jie kniežky otpuštěnie. Mt5,32 Ale já vám pravi, ktož kolivěk pustí svú ženu ot sebe bez vinny skutku tělestného, ten ji činí cizoložnicí, a ktož také puštěnú pojme, ten činí cizoložstvo.“

Mt5,33 „Opět slyšěli ste, že jest řečeno starým: Nebudeš křivým přísěžníkem, ale naplníš hospodinu své přísahy. Mt5,34 Ale já vám pravi, nepřisáhajte ovšem, ani na nebi, neb stuol boží jest, Mt5,35 ani na zemi, neb podnož jeho noh jest, ani na Jeruzalémě, neb město velikého krále jest, Mt5,36 ani na své hlavě [přisáhati budeš]text doplněný editorem[199]přisáhati budeš] iuraveris lat., nebo nemóžeš jednoho vlasa biela nebo črna na své hlavě učiniti. Mt5,37 Ale buď vašě řěč: Jest, jest, nenie, nenie, a to, což by viece mimo to bylo, to zlé jest.“

Mt5,38 „Slyšěli ste, že jest řečeno: Oko za oko, zub za zub. Mt5,39 Ale já vám pravi, abyšte sě nebránili zlému. Ale udeří li tě kto v pravé líce, obrať jemu i druhé. Mt5,40 A tomu, jenž chce sě s tebú súditi, chtě vzieti tvú sukni, přidaj jemu i plášč. Mt5,41 A ktož kolivěk tě mútí, aby tisíc kročějí s ním šel, jdi s ním dva tisíce. Mt5,42 A ktož tebe zač prosí, daj jemu. A ktož chce, by jemu pójčil, neotvracuj sě ot něho.“

Mt5,43 „Slyšěli ste, že jest řečeno: Budeš milovati svého bližnieho a nenáviděti svého nepřietele. Mt5,44 Ale já vám pravi, milujte své nepřátely a čiňte dobřě těm, ješto vás nenávidie, a modlte sě za své nepřátely a protivníky, a ješto vás hanějí, Mt5,45 abyšte byli synové svého otcě, jenž jest na nebesiech, jenž svému slunci velí vzchoditi i nad zlé, i na dobré a dščí na pravé i na křivé. Mt5,46 Nebo milujete li ty, ješto vás milují, kterú odplatu budete jmieti? Neb zjěvní hřiešníci též činie. Mt5,47 A budete li pozdravovati jedno své bratří, co viece učiníte? Ano i pohané to činie. Mt5,48 A protož buďte vy svrchovaní, jakožto otec váš svrchovaný jest, jenž jest v nebesiech.“

Mt6,1 „A znamenajte, abyšte své pravdy neměnili neb nečinili před lidmi, abyšte ot nich viděni byli, jinak odplaty nebudete jmieti ot svého otcě, jenž jest na nebesiech. Mt6,2 A protož když činíš almužnu, neroď v trúbu trúbiti před sobú, jako činie pokrytí ve školách a v uliciech, aby byli ot lidí poctěni. Zavěrné pravi vám to, že sú vzěli již svú otplatu. Mt6,3 Ale když ty činíš almužnu, nevěz levicě tvá, co činí pravicě tvá, Mt6,4 aby byla v skrytě almužna tvá, a otec tvój, jenž vidí v skrýši, otplatí tobě.“

Mt6,5 „A když sě modlíte, nebudete jako pokrytci, ješto milují ve školách a v kútiech uličných stojiece modliti sě, chtiece, aby byli viděni ot lidí; zavěrné pravi vám to, že sú vzěli svú otplatu. Mt6,6 Ale ty když sě modlíš, vejdi v pokoj tvój a zavra dveřě modl sě svému otci a otec tvój, jenž vidí v skrytě, otplatíť tobě. Mt6,7 A modléce sě neroďte mnoho mluviti, jako pohané činie, nebo mnie, by v množství jich řěči byli uslyšěni. Mt6,8 A protož neroďte sě jim rovnati, nebo vie váš otec, co vám potřěbie jest, dřieve než jeho prosíte. Mt6,9 Protož vy

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 9 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).