[Bible olomoucká, Matoušovo evangelium]

Vědecká knihovna v Olomouci (Olomouc, Česko), sign. M III 1/II, 170r–186v. Editoři Hořejší, Michal, Svobodová, Andrea, Voleková, Kateřina. Ediční poznámka

Vznik edice byl podpořen výzkumným programem Strategie AV21 (Paměť v digitálním věku) a projektem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. LM2015081 Výzkumná infrastruktura pro diachronní bohemistiku (RIDICS, http://vokabular.ujc.cas.cz) v rámci Projektu velkých infrastruktur pro VaVaI.

<<<10<170v171r171v172r172v>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

Počínají sě čtení svatého Matěje

Mt1,1 Kniehy narozenie Jezukrista, syna Davidova, syna Abrahamova. Mt1,2 Abraham urodil Izáka, Izák urodil Jakuba a Jakub urodil Judu a bratří jeho. Mt1,3 Juda pak urodil Phares a Zarama z té ženy, jiežto jmě bylo Thamar, Phares pak urodil Ezroma, Ezrom pak urodil Arama. Mt1,4 Aram pak urodil Aminadaba, Aminadab urodil Naazona, Naazon pak urodil Salmona. Mt1,5 Salmon pak urodil Booza z té ženy, jiežto jmě bieše Raab, Booz pak urodil Obetha z té ženy, jiežto jmě bylo Ruth, a Obeth pak urodil Jesse a Jesse pak urodil krále Davida. Mt1,6 David pak král urodil Salomona z té ženy, ješto někdy byla žena sluhy krále Davidova, jemužto jmě Uriáš. Mt1,7 Salomon pak urodil Roboama a Roboam pak urodil Abiama, Abias pak urodil Aza. Mt1,8 Aza pak urodil Jozaphata a Jozaphat pak urodil Jorama, Joram pak urodil Ozia. Mt1,9 Ozias pak urodil Joathana, Joathan urodil Achaza, Achaz pak urodil Ezechiášě. Mt1,10 Ezechiáš pak urodil Manassen, Manasses pak urodil Amona, Amon pak urodil Joziášě. Mt1,11 Joziáš pak urodil Jekoniášě a bratří jeho, a to bliz toho času, když sú byli Židové u vězení v Babyloně. Mt1,12 A po babylonském vězení, když sú sě Židé vrátili do své země, Jekoniáš pak urodil Salatiele, Salatiel pak urodil Zorobabele. Mt1,13 Zorobabel pak urodil Abiuda, Abiud pak urodil Eliachima, Eliachim pak urodil Azora. Mt1,14 Azor pak urodil Sadocha a Sadoch pak urodil Achima, Achim pak urodil Eliuda. Mt1,15 Eliud pak urodil Eleazara, Eleazar pak urodil Mathana, Mathan pak urodil Jakuba. Mt1,16 Jakub pak urodil Jozefa, mužě svaté Mařie, z niež sě jest narodil Ježíš, jemužto dějí Kristus. Mt1,17 Všickni národové ot Abrahama až do Davida národóv čtrnádcte a ot Davida až do jětie babylonského národóv čtrnádcte a ot jětie babylonského až do našeho Jezukrista národóv čtrnádcte.

Mt1,18 Narozenie pak našeho Jezukrista takto sě jest stalo. Když bieše u manželstvo dána matka našeho Jezukrista Maria Jozefovi, dřieve než sě sjidechu tělestně, nalezena by, že jest počala v životě majíc, a to, což bylo počato v niej, skrzě ducha svatého bieše. Mt1,19 Tehdy Jozef, muž její, že bieše muž spravedlný, nechtě jie z svého domu vypustiti a zjevně pohaniti, chtieše ji tajně ot sebe pustiti. Mt1,20 A když to mysléše, tehda anjel boží zjěvi sě jemu ve sně a řka takto: „Jozefe, synu Davidóv (tověz rodu Davidova), neboj sě přijieti Marie, své ženy, neb to, což sě jest v niej narodilo, to jest skrzě ducha svatého. Mt1,21 Neb urodí syna a vzděješ jemu Ježíš jmě (točíš spasitel), neb on spasí svój lid ot hřiechóv jich.“ Mt1,22 A to sě vše stalo proto, aby sě naplnilo slovo proroka Izaiáše v sedmé kapitole, jenž praví a řka takto: Mt1,23 Aj, panna počne v životě svém i porodí syna, jemužto jmě bude Emanuel, to sě vykládá Buoh s námi. Mt1,24 Tehdy Jozef vstav ze spánie, učinil, jakž jemu bieše přikázal anjel boží. I vzě svú ženu, Mt1,25 a nepozna jie tělestně, až ona urodi svého syna prvorozeného, i přěvzděchu jemu Ježíš.

Druhý rozdiel

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 9 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).