[Bible olomoucká, Matoušovo evangelium]

Vědecká knihovna v Olomouci (Olomouc, Česko), sign. M III 1/II, 170r–186v. Editoři Hořejší, Michal, Svobodová, Andrea, Voleková, Kateřina. Ediční poznámka

Vznik edice byl podpořen výzkumným programem Strategie AV21 (Paměť v digitálním věku) a projektem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. LM2015081 Výzkumná infrastruktura pro diachronní bohemistiku (RIDICS, http://vokabular.ujc.cas.cz) v rámci Projektu velkých infrastruktur pro VaVaI.

<<<10<170v171r171v172r172v173r>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

Mt2,1 Když sě narodil Ježíš v Bethleemě v židovské zemi v těch časiech, v nichžto Herodes králem bieše, tehdy učení, ješto biechu také králi v arabské zemi, přijidechu ot vzchodu sluncě do Jeruzaléma Mt2,2 a řkúce: „Kde jest ten, jenž sě jest narodil, král židovský? Nebo smy viděli hvězdu jeho na vzchod sluncě i jedemy s dary, abychom sě jemu modlili.“ Mt2,3 Tehda král Herodes uslyšav to, smúti sě a všickni lidé v Jeruzalémi s ním. Mt2,4 Tehdy sebrav všěckny starosty židovské kněžské, žákovské a mistry nebo písařě obecné, jě sě jich tázati, kde by sě jměl Kristus naroditi. Mt2,5 Tehdy starosty nad kněží a mistři jemu otpověděchu: „U Bethleemě, v městě židovském, neb tak písmo praví skrzě proroka: Mt2,6 A ty, Bethleeme, město židovské, nikakež menšie nejsi mezi znamenitými městy židovskými, neb z tebe vyjde kniežě, ješto bude opravovati lid mój židovský.“ Mt2,7 Tehdy Herodes tajně pozvav těch králév učených, snažně počě jich tázati, v který čas událo sě jim hvězdu krále nového viděti, Mt2,8 a poslav jě do Bethleema, i řekl jim: „Jděte a snažně sě těžte na to dietě, a když sě jeho doptáte, inhed mi to věděti dajte, ať já také k němu přijdu a před ním sě modliti budu.“ Mt2,9 Tehdy oni když vzvěděchu králevu vóli, jidechu pryč všichni spolu. Tehda hvězda, jižto biechu viděli na vzchod sluncě, opět sě jim ukázavši, počě před nimi jíti, až přišedši nad dóm, v němžto bieše děťátko, tu sta, nerodieci sě nikam hnúti. Mt2,10 Tehdy oni když hvězdu uzřěchu, velmi tiem veseli byli. Mt2,11 A všedše v dóm, nalezechu děťátko s svatú Maří, jeho matkú. Tehda padše [klaněli sú se jemu a]text doplněný editorem[59]klaněli sú se jemu a] adoraverunt eum: et lat. své poklady otevřěchu a ofěrovali jemu dary: zlato, kadidlo a myrru. Mt2,12 Tehdy ti třie králi vzemše přikázanie božie ve sně, aby sě nevracěvali k králi, jemužto jměHerodes, jinú cěstú sě vrátichu do svých zemí.

Mt2,13 A když již preč otjidechu, tehdy anjel boží pokáza sě Jozefovi ve sně a tak jemu povědě: „Vstaň, vezmi dietě a matku [jeho]text doplněný editorem[67]jeho] eius lat. a utec do Ejipta a buď tam tak dlúho, ažť já tobě poviem, neb přijde ten čas, že Herodes bude mysliti, kterak by mohl to dietě zahubiti.“ Mt2,14 Tehdy on vstav, vzě dietě i matku jeho v noci i jide s nimi do Ejipta Mt2,15 a byl tam tak dlúho, až král Herodes umřěl, aby sě naplnilo slovo božie, jenž praví skrzě proroka: Z Ejipta sem pozval syna mého. Mt2,16 Tehdy Herodes vidě, že sú jím oni třie králi učení sklamali, že slíbivše jemu k němu sě nevrátili, rozhněva sě velmi. Tehda poslav své posly, káza všěcky dietky zbíti, ješto biechu v Bethleemě i ve všem tom okolí, kteréž biechu ve dvú letú. Pakli kteří mlazší biechu, pro to jim nic neotpúštěli. To káza proto učiniti, že podlé řěči oněch králév nadějieše sě, by mohl Ježíš tak stár býti. Mt2,17 Tehdy sě naplni proročstvie Jeremiášě proroka, jenž praví: Mt2,18 Hlas v Rama slyšěn jest, pláč a kvielenie veliké, Rachel pláče svých synóv, a nechtěla sě utěšiti, neb jich nenie.

Mt2,19 A když umřě Herodes, tehdy anjel boží zjěvil sě Jozefovi v Ejiptě Mt2,20 i povědě jemu: „Vstaň, praviť, a vezmi dietě a matku jeho, jdiž do země židovské, nebo sú zemřěli ti, ješto sú hledali smrti toho děťátka.“ Mt2,21 Tehdy Jozef vstav, vzem dietě a matku jeho, i jide s ním do země židovské, Mt2,22 a když uslyšě, že Archelaus kraluje v židovské zemi miesto Heroda, otcě svého, bál sě tam jíti (to jest do Jeruzaléma a bliz okolo do té všie vlasti). Tehdy vzem přikázanie ve sně ot anjela, bra sě s svú čeládkú do jedné vlasti, jiežto bieše jmě Galilea. Mt2,23 A šed do jednoho města té vlasti, jemužto bieše jmě Nazareth, i počě tu přebývati, aby sě naplnilo slovo, jenž jest řečeno skrzě

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 1 dnem; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).