[Bible olomoucká, Matoušovo evangelium]

Vědecká knihovna v Olomouci (Olomouc, Česko), sign. M III 1/II, 170r–186v. Editoři Hořejší, Michal, Svobodová, Andrea, Voleková, Kateřina. Ediční poznámka

Vznik edice byl podpořen výzkumným programem Strategie AV21 (Paměť v digitálním věku) a projektem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. LM2015081 Výzkumná infrastruktura pro diachronní bohemistiku (RIDICS, http://vokabular.ujc.cas.cz) v rámci Projektu velkých infrastruktur pro VaVaI.

[Generovaný obsah]

otpověděv, vecě jemu: „Vylož nám tuto pověst.“ Mt15,16 Tehdy on vecě: „Ještě i vy jste bez rozumu? Mt15,17 Nerozumiete, že všecko, což v usta vchodí, u břicho jde a v záchod puštěno bude? Mt15,18 Ale to, ješto vycházie z úst, z srdcě vychodí, a to poškvrnije člověka. Mt15,19 Neb z srdcě pochodí myšlenie zlé, vražedlničstvo, cizoložstvo, smilstvo, zlodějstvo, křivé svědečstvie, lánie a posmievanie. Mt15,20 Toť jsú, ještoť poškvrnijí člověka, ale neumyjíce rukú jiesti chléb nepoškvrnije člověka.“

Mt15,21 Tehdy vyšed Ježíš odtud, jide do stran tyrských a sidonských. Mt15,22 Tehdy žena chananejská vyšedši z těch krajin, voláše řkúci jemu: „Smiluj sě nade mnú, pane, synu Davidóv, dci má trpí zle ot diábla.“ Mt15,23 Jenž neotpovědě jie i slova. Tehdy vystúpivše jeho mlazší, prosiechu jeho a řkúce: „Pusť ji, neboť volá po nás.“ Mt15,24 Ale on otpovědě a řka jim: „Nejsem poslán, jediné k ovciem, ješto sú zhynuly z domu izrahelského.“ Mt15,25 Tehdy ona přijide i modli sě jemu a řkúci: „Pane, pomoz mi!“ Mt15,26 Jenž otpověděv vecě: „Nenie dobro vzieti chléb synóm i dáti jej psóm.“ Mt15,27 Tehdy ona vecě jemu: „Pravda, pane. Ano i psíkové jědie z otruskóv, ješto padají s stolóv pánóv jich.“ Mt15,28 Tehdy otpověděv Ježíš, vecě jiej: „Ó, ženo, veliká jest viera tvá, staň sě tobě, jakž chceš.“ I by uzdravena jejie dci od toho času.

Mt15,29 A když jide ottud Ježíš, přijide k moři Galilejskému, a všed na horu, sedieše tam. Mt15,30 Tehdy přijidechu k němu zástupové mnozí jmajíce s sobú němé, slepé, chromé, mdlé i jiné mnohé, i vržechu jě k nohám jeho, i uzdravi jě, Mt15,31 tak že zástupové diviechu sě vidúce němé mluviece, chromé chodiece, slepé vidúce, chváléchu boha izrahelského. Mt15,32 Ježíš pak sezvav své mlazšie, vecě: „Líto mi zástupa, nebo již tři dni ustavičně jsú se mnú a nemají, co by jedli, a pustiti jich postiece sě nechci, aby neomdleli na cěstě.“ Mt15,33 I vecěchu jemu mlazší: „A otkud nám na púšti toliko chleba, abychom nasytili zástup toliký?“ Mt15,34 I vecě jim Ježíš: „Koliko máte chlebóv?“ Tehdy oni vecěchu: „Sedm a málo ryb.“ Mt15,35 I přikáza zástupu, aby sědli na zemi. Mt15,36 A vzem sedm chlebóv a ryby, poděkovav bohu i da svým mlazším a mlazší dachu lidu, Mt15,37 i jěchu všichni i bychu syti. A to, což zby otruskóv, vzěchu sedm košóv plných. Mt15,38 A těch, ješto biechu jedli, bieše čtyři tisíce člověkóv kromě dětí a kromě žen. Mt15,39 A pustiv [zástupy]text doplněný editorem[377]zástupy] turba lat., vsěde na lodíčku. I přijěde do krajiev maggiedanských.

[XVI.]text doplněný editorem

Mt16,1 Přistúpichu k němu duchovníci a kacieři, pokúšějíc jeho a prosiece, aby znamenie z nebes jim učinil a ukázal. Mt16,2 A on otpověděv jim, vecě: „Kdy bude večer, diete, že jasno bude, nebo nebe jest črveno. Mt16,3 A ráno diete: Dnes bude búřě, nebo blýská sě smutně nebe. Mt16,4 A protož obličej nebe súditi umiete, ale znamenie [časuov]text doplněný editorem[383]časuov] temporum lat. věděti nemóžete? Národ zlý a cizoložný znamenie hledá, a znamenie nebude jemu dáno, jediné znamenie Jonášě proroka.“ A ostaviv jě, jide pryč.

Mt16,5 A když přijidechu mlazší jeho přes vodu, zapomanuli biechu chleba vzieti jeho. Mt16,6 Jenž vecě jim: „Hlédajte a chovajte sě ot kvasu duchovníkóv a kacieřóv.“ Mt16,7 Tehdy oni pomyslichu a řkúc v sobě: „Nebo smy chleba nevzěli.“ Mt16,8 Ale věda Ježíš, vecě jim: „Co myslíte mezi sobú o chlebu, malé viery, že chleba nemáte? Mt16,9 Ještě nerozumiete ani pomníte pěti chlebóv mezi pěti tisíci člověky, a koliko ste košiev povzdvihli? Mt16,10 Ani sedmi chlebóv mezi čtyřmi tisíci člověky, a koliko ste košiev povzdvihli? Mt16,11 Proč nerozumiete, že ne o chlebě sem vám řekl: Chovajte sě ot kvasu duchovníkóv a kacieřóv?“ Mt16,12 Tehdy urozuměli, že neřekl jim, aby sě varovali ot kvasu chlebóv, ale ot naučenie duchovníkóv a kacieřóv.

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 9 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).