[Bible olomoucká, Matoušovo evangelium]

Vědecká knihovna v Olomouci (Olomouc, Česko), sign. M III 1/II, 170r–186v. Editoři Hořejší, Michal, Svobodová, Andrea, Voleková, Kateřina. Ediční poznámka

Vznik edice byl podpořen výzkumným programem Strategie AV21 (Paměť v digitálním věku) a projektem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. LM2015081 Výzkumná infrastruktura pro diachronní bohemistiku (RIDICS, http://vokabular.ujc.cas.cz) v rámci Projektu velkých infrastruktur pro VaVaI.

[Generovaný obsah]

veli[172r]číslo strany rukopisu[a]označení sloupcekú a těm, ješto sediechu v zemi a v stieni[142]a v stieni] umbrae lat., et in umbra var. smrti, světlost sě jim pokáza. Mt4,17 Tehdy počě Ježíš kázati a řka: „Čiňte pokánie, nebo sě přiblíži k vám[143]vám] navíc oproti lat. nebeské králevstvie.“

Mt4,18 A toho času[144]toho času] navíc oproti lat. chodieše Ježíš podlé moře Galilejského, uzřě dva bratry, Šimona, jemužto bieše jmě Petr, a Ondřěje, jeho bratra, ani púštiechu své[145]své] navíc oproti lat. sieti u moře, nebo biechu rybáři. Mt4,19 I povědě jim a řka[146]a řka] navíc oproti lat.: „Poďte po mně, učiním vás rybářě[147]rybářě] rybáře Kyas lidské.“ Mt4,20 Tehdy oni na tom miestě[148]na tom miestě] continuo lat. ostavivše své sieti, jidechu po něm. Mt4,21 A když ottud jide dále, uzřě druhá dva bratry, Jakuba, syna[149]syna] navíc oproti lat. Zebedeova, a Jana, bratra jeho, v lodí s Zebedeem, s otcem jich, ani skládáchu své sieti, i pozva jich. Mt4,22 Tehdy oni inhed ostavivše své[150]své] navíc oproti lat., + suis var. sieti a otcě svého[151]svého] navíc oproti lat., jidechu za ním. Mt4,23 I chodieše Ježíš po všiej Galilei, učě v jich školách a kážě čtenie králevstvie nebeského[152]nebeského] navíc oproti lat. a uzdravuje všěcky neduhy a nemoci mezi lidmi. Mt4,24 Tehdy pojide o něm řěč po všie Syrí[153]Syrí] Syrii Kyas i nesiechu předeň ty všěcky, ješto sě zle jmějiechu a ješto rozličnými neduhy a mukami obvázáni biechu, a ty, ješto jmějiechu v sobě diábly, a náměsiečníky a ty, jěžto dna lámáše, i uzdravi všěcky[154]všěcky] eos lat.. Mt4,25 I jidechu po něm zástupové velicí z Galilee a z Desěti[155]Desěti] Desieti Kyas měst a z Jeruzaléma a z židovské země a s oné strany Jordána.

Pátý

Mt5,1 Viděv[156]Viděv] + autem lat. Ježíš zástupy, vjide na jednu[157]jednu] navíc oproti lat. horu. A když sedieše, přiblížichu sě k němu jeho mlazší. Mt5,2 Tehdy on otevřěv svá usta, počě jě učiti a řka: Mt5,3 „Blahoslavení jsú[158]jsú] navíc oproti lat. chudí duchovně, neb jich jest nebeské královstvie. Mt5,4 Blahoslavení jsú[159]jsú] navíc oproti lat. tiší, nebo oni budú vlásti zemi. Mt5,5 Blahoslavení jsú[160]jsú] navíc oproti lat. ti, ješto jsú v žalosti, nebo[161]nebo] + ipsi lat. budú utěšeni. Mt5,6 Blahoslavení jsú[162]jsú] navíc oproti lat. ti, ješto žádají[163]žádají] esuriunt et sitiunt lat. pravdy, nebo[164]nebo] + ipsi lat. budú nasyceni. Mt5,7 Blahoslavení jsú[165]jsú] navíc oproti lat. milosrdní, nebo[166]nebo] + ipsi lat. milosrdenstvie sě nad nimi stane[167]milosrdenstvie sě nad nimi stane] ipsi misericordiam consequentur lat.. Mt5,8 Blahosla[b]označení sloupcevení jsú ti, ješto mají[168]jsú ti, ješto mají] navíc oproti lat. čisté srdce, nebo oni uzřie hospodina. Mt5,9 Blahoslavení jsú[169]jsú] navíc oproti lat. pokojní, nebo synové boží budú nazváni. Mt5,10 Blahoslavení jsú[170]jsú] navíc oproti lat. ti, ješto trpie protivenstvie pro pravdu, nebo jest jich nebeské králevstvie[171]králevstvie] královstvie Kyas. Mt5,11 Blahoslavení budete, když vám budú láti lidé[172]lidé] navíc oproti lat. a protivenstvie vám činiti a všecko zlé na vy mluviti lžíce pro mě. Mt5,12 Radujte sě a veselte sě, nebo otplata vašě jest veliká v nebeském králevství[173]v nebeském králevství] in caelis lat., neb takež[174]takež] takéž Kyas sú prorokóv nenáviděli[175]sú … nenáviděli] persecuti sunt lat., ješto sú před vámi byli.“

Mt5,13 „Vy jste sól zemská: jest li to, že sól zhyne, čím budú soliti? K ničemuž viec nehodí sě, jedno aby byla ven vyvržena a ot lidí potlačena. Mt5,14 Vy jste světlost světa: nemóž město skryto býti, ješto jest na hořě položeno. Mt5,15 Ani také zažhúce svieci, postavie ji pod mieru, ale na sviecen, aby svietila všěm, ješto jsú v domu. Mt5,16 Takež[176]Takež] Takéž Kyas svěť vaše světlost před lidmi, aby viděli vašě dobré skutky i chválili otcě vašeho, jenž jest v nebesiech.“

Mt5,17 „Neroďte mnieti, že bych přišel, abych zrušil zákon nebo proroky; nepřišel sem zrušiti zákona[177]zákona] navíc oproti lat., + legem var., ale naplniti. Mt5,18 Zajisté pravi vám to, doniž země a nebe nemine, najmenšie slovce[178]najmenšie slovce] iota unum lat. ani počátek jeho[179]počátek jeho] unus apex lat. nemine ani zhyne[180]nemine ani zhyne] non praeteribit lat. ot zákona, až všecko bude naplněno. Mt5,19 A protož ktož přestúpí zákon nebo[181]zákon nebo] navíc oproti lat. jeho[182]jeho] unum de lat. najmenšie přikázanie[183]přikázanie] przikanye rkp. a tak bude učiti lid, najmenším bude nazván v nebeském králevství. [Ale ktož bude činiti a k tomu učiti, ten bude nazván velikým v nebeském králevství]text doplněný editorem[184]Ale ktož bude činiti a k tomu učiti, ten bude nazván velikým v nebeském králevství] qui autem fecerit et docuerit, hic magnus vocabitur in regno caelorum lat.. Mt5,20 [Protož pravi vám]text doplněný editorem[185]Protož pravi vám] Dico enim vobis, quia lat., nebude li vašě pravda větčie nežli učenníkóv[186]učenníkóv] učenníkov Kyas a duchovníkóv, nevejdete do nebeského králevstvie.“

Mt5,21 „Slyšěli ste, že jest řečeno starým: Nezabieš, a ktož zabie, povinen bude otsúzenie. Mt5,22 Ale já to pravi vám, že každý, ktož sě hněvá na svého bratra, vinen bude otsúzenie. Ale ktož die bratru svému racha (točíš prázdný nebo bezmozký[187]točíš prázdný nebo bezmozký] navíc oproti lat.), vinen bude rady. Ale ktož die blázne, vinen bude ohně pekelného. Mt5,23 A protož ofěruješ li svój dar na oltáři a tu vzpomeneš, že bratr tvój

X
142a v stieni] umbrae lat., et in umbra var.
143vám] navíc oproti lat.
144toho času] navíc oproti lat.
145své] navíc oproti lat.
146a řka] navíc oproti lat.
147rybářě] rybáře Kyas
148na tom miestě] continuo lat.
149syna] navíc oproti lat.
150své] navíc oproti lat., + suis var.
151svého] navíc oproti lat.
152nebeského] navíc oproti lat.
153Syrí] Syrii Kyas
154všěcky] eos lat.
155Desěti] Desieti Kyas
156Viděv] + autem lat.
157jednu] navíc oproti lat.
158jsú] navíc oproti lat.
159jsú] navíc oproti lat.
160jsú] navíc oproti lat.
161nebo] + ipsi lat.
162jsú] navíc oproti lat.
163žádají] esuriunt et sitiunt lat.
164nebo] + ipsi lat.
165jsú] navíc oproti lat.
166nebo] + ipsi lat.
167milosrdenstvie sě nad nimi stane] ipsi misericordiam consequentur lat.
168jsú ti, ješto mají] navíc oproti lat.
169jsú] navíc oproti lat.
170jsú] navíc oproti lat.
171králevstvie] královstvie Kyas
172lidé] navíc oproti lat.
173v nebeském králevství] in caelis lat.
174takež] takéž Kyas
175sú … nenáviděli] persecuti sunt lat.
176Takež] Takéž Kyas
177zákona] navíc oproti lat., + legem var.
178najmenšie slovce] iota unum lat.
179počátek jeho] unus apex lat.
180nemine ani zhyne] non praeteribit lat.
181zákon nebo] navíc oproti lat.
182jeho] unum de lat.
183přikázanie] przikanye rkp.
184Ale ktož bude činiti a k tomu učiti, ten bude nazván velikým v nebeském králevství] qui autem fecerit et docuerit, hic magnus vocabitur in regno caelorum lat.
185Protož pravi vám] Dico enim vobis, quia lat.
186učenníkóv] učenníkov Kyas
187točíš prázdný nebo bezmozký] navíc oproti lat.
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 13 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).