Adam z Veleslavína, Daniel: [Předmluva ke Kronikám dvěma o založení země české]

Praha: Adam z Veleslavína, Daniel, 1585. Moravská zemská knihovna (Praha, Česko), sign. ST2-0008.724, pA2r–pI4v. Editor Černá, Alena M. Ediční poznámka

E-edice byla připravena díky podpoře programu Strategie AV21 s názvem Anatomie evropské společnosti – historie, tradice, kultura, identita.

nepřipouště[pB3v]číslo strany rukopisujíce toho k bedlivému uvážení, jak přemilá byla sprostnost, upřímnost, šlechetnost, stálost, pobožnost, zmužilost a udatnost starých Čechův, jaká mírnost a střídmost v oděvu, pokrmích i nápoji, jaká duověrnost jedněch k druhým, svornost a láska; nemyslíme na to, abychom v těch přeušlechtilých ctnostech po nich kráčeli a na jejich šlepěje nastoupili. Než patříce toliko na věci přítomné, a což jest před rukama, na tom samém se zastavujíce, dopouštíme se ledakams z pravé cesty zavesti, a jako slepí jdouce za slepými vůdci, přijímáme na sebe obyčeje a mravy, pýchu, skvostnost a vilnost cizích národuov, s nimiž někdy z potřeby činiti máme. A již jsme (nastojte) tak daleko zašli, že téměř vlastních českých povah žádného znamení na sobě neukazujeme. Předpovídali staří, že v budoucích letech na pražském mostě tak vzáctný bude pravý Čech jako jelen s zlatýma rohy. Daleko-li jsme nyní od pravdy toho proroctví, já toho na ten čas nechci vykládati; nechť každý, kdož nětčemu rozumí, sám od sebe posoudí. Ale však tak se skůro zdá, že praví Čechové bydlejí v své vlasti jako pohostinu a cizozemci. Exulat in patria terra Boëma sua.cizojazyčný text Nebo kde jest nyní (prosím) při nás taková hrdinská mysl, statečnost, smělost a síla, jakáž se při naších předcích nacházela. Dobřeť jest napsal jeden z neposledních Čechův, že nás více velebí a hájí předešlá vítězství nežli náše vlastní udatnost, protože zevnitřními rozkošemi zemdleni souce, netoliko zbroj, ale i všední oděv těžce snésti můžeme, pročež i potupují nás ti, kdož se nás prvé strachovali a báli. Praeteritae victoriae nos magis tuentur ab hostibus quam praesentes vires; propterea quod ab externis voluptatibus ita enervati sumus, ut non tantum arma, verum etiam vestimenta nobis oneri sint.cizojazyčný text Avšak on to snad před sta lety psal o tom spůsobu, kterýž byl za krále Vladislava. Od toho času dosti podobné jest, že jsme daleko mdlejší a nestatečnější učiněni, jakož na tomto světě vždycky poslednější věk bývá horší prvního; a jakž Homeruscizojazyčný text pověděl, zřídka synové rodí se otcům svým podobní, sotva kdy

X
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 7 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).