Adam z Veleslavína, Daniel: [Předmluva ke Kronikám dvěma o založení země české]

Praha: Adam z Veleslavína, Daniel, 1585. Moravská zemská knihovna (Praha, Česko), sign. ST2-0008.724, pA2r–pI4v. Editor Černá, Alena M. Ediční poznámka

E-edice byla připravena díky podpoře programu Strategie AV21 s názvem Anatomie evropské společnosti – historie, tradice, kultura, identita.

[pB3r]číslo strany rukopisua mnoho jí světla přidává. Kdež toho oka není, tu čtenář téměř jako v hustých tmách bez lucerny aneb v neznámém lese bez vůdce blouditi musí. Anobrž doložení času a roku slouží k důvodu jistoty historie, aby se o její pravdě nepochybovalo.

Za tou příčinou Cicerocizojazyčný text, chtěje v krátkých slovích správu dáti, co jest historia, nejprv to o ní pověděl, že jest testis temporumcizojazyčný text, svědek časuov, totiž pominulých a předešlých, o nichž bychom s velikou svou škodou žádné známosti neměli, kdyby nám jich historie nepřipomínaly a jako před oči nestavěly. Pročež i toho dále doložil, abychom úžitky její znali: quod sit lux veritatis, vitacizojazyčný text[d]vita] vira memoriae, magistra vitae et nuncia vetustatiscizojazyčný text: že jest světlo pravdy, život paměti, mistryně života a posel věcí starodávních. A Dionysius Halicarnassuscizojazyčný text napsal, že historia jest začátek aneb základ moudrosti a opatrnosti lidské. Nebo poněvadž se v světě zřídka co nového a prvé nebývalého děje, ale předešlé věci a příhody se obnovují, toliko že se osoby a lidé mění, nemůže člověk ani o přítomných věcech zdrávě souditi, ani před budoucími a nastávajícími se opatrovati, nevěda nic o pominulých. Jakž staří říkavali: Homines historiarum ignari semper sunt pueri.cizojazyčný text Lidé nepovědomí starých historí a příběhův a neznámí v kronikách vždycky zůstávají dětmi.

Tak my, co bychom věděli, kdo jsou byli náši předkové, odkud pošli, kde prvé svá obydlí měli, kterak a kdy se do těchto krajin dostali, co činili, kdy víru křesťanskou přijali, která knížata aneb krále a kterého času měli, jaké války doma i vně s okolními národy vedli etc.cizojazyčný text, kdybychom všeho toho pořádně vedlé počtu let, jakž kde možné bylo a vyhledati se mohlo, v kronikách poznamenaného neměli a nečtli. Jakož, tuším, pohříchu málo se těch mezi námi nachází, ješto by povědomi byli v historí české a známost měli chvalitebných příkladův svých předkuov. Neníť tedy divu, že nenásledujeme a neoblibujeme toho, o čemž nevíme: Ignoti nulla cupidocizojazyčný text, pověděl poëtacizojazyčný text. Neznámé věci žádný není žádostiv. Tak my, nevědouce o tom a nepřipouště[pB3v]číslo strany rukopisujíce

X
dvita] vira
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 6 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).