Studnice života

Praha: Melantrich z Aventina starší, Jiří, 1554. Knihovna Akademie věd České republiky (Praha, Česko), sign. TH 1305, A2r–Aa8v. Editoři Sedláčková, Anna, Timofejev, Dmitrij. Ediční poznámka

Při vzniku edice byla použita data a nástroje, které poskytuje Vokabulář webový (<https://vokabular.ujc.cas.cz>) v rámci výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ (<https://lindat.cz>) podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2018101).

[Generovaný obsah]

dobyl a nás svou krví od hříchuov očistil.

 

Co aneb jaké naše pokání má býti?

Co jest pak naše pokání? Toto jest, abychom my z srdce věřili odpuštění býti všech hříchuov skrze smrt Kristovu, potom se svých hříchuov Bohu vyznávati, za milost prositi, toho umyslu býti více nehřešiti.

Jakož toho mnohé pěkné příklady v Písmě svatém máme, jako na králi Davidovi v začátek komentované pasáže2.konec komentované pasáže královských začátek komentované pasáže12.konec komentované pasáže kapitole, když se mordu a cizoložstva pro Uriáše a pro ženu jeho dopustil a prorok Nátan z poručení Božího ortel smrti na něho skrze jeho vlastní svědomí vyřekl, ale on vyznal své hříchy a prosil Boha i bylo jemu odpuštěno. On pak o tom složil žalm padesátý v velikém želení a zarmoucení, v kterémžto velmi utěšená řeč pro potěšení hříšníkuov napsána jest: „Srdcem,“ praví David, „skroušeným a pokorným, Bože, pohrzeti nebudeš.“

K tomu podobné najdeš také o králi Ezechiášovi, kterémuž, když prorok Izajáš z poručení Božského smrt oznámil, on se obrátiv k stěně křičel a prosil s pravou lítostí a hned Bůh Izajášovi poručil, aby tato slova k Ezechjášovi mluvena byla, jakož máme psáno v začátek komentované pasáže4.konec komentované pasáže knihách královských v začátek komentované pasáže20.konec komentované pasáže kapitole: „Totoť praví Pán Buoh Davida otce tvého: ‚Slyšelť jsem modlitbu tvou a vzhlédl jsem na pláč tvuoj a hle, uzdravilť jsem tebe.‘“

Tež v začátek komentované pasáže2.konec komentované pasáže knihách Paralipomenoncizojazyčný text v začátek komentované pasáže33.konec komentované pasáže kapitole o králi Manasesovi, kterýž, když Boha velmi rozhněval klanějíc se modlám a k tomu mnoho jiných nešlechetných věcí proti zákonu a přikázaní Božímu se dopustil, proto v ruce krále Asýrského upadl. Potom hned, když se obrátil k Bohu a pilně prosil za milost, Bůh hned uslyšel modlitbu jeho. Potom navrácen jest zase na království do Jeruzaléma. A tak poznal Manasesovi, že jediný Pán Buoh jest.

Též také sám Pán Kristus velmi pěkný příklad o onom synu marnotratném oznámil (Lukáš

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 2 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).