Studnice života

Praha: Melantrich z Aventina starší, Jiří, 1554. Knihovna Akademie věd České republiky (Praha, Česko), sign. TH 1305, A2r–Aa8v. Editoři Sedláčková, Anna, Timofejev, Dmitrij. Ediční poznámka

Při vzniku edice byla použita data a nástroje, které poskytuje Vokabulář webový (<https://vokabular.ujc.cas.cz>) v rámci výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ (<https://lindat.cz>) podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2018101).

[Generovaný obsah]

naše samy toliko skutky, kteříž proti spravedlivosti Boží nic nemohou a právi nebudou, jakož z pořád psaných Písem svatých muožem se snadně naučiti.

 

U samého Pána Boha spomoci i všech potřeb hledati máme.

Poněvádž nás všecka Písma svatá Starého zákona k tomu vedou, abychom Pána Boha svého v našich nuzných a pilných potřebách vzývali a jemu se samému modlili, nad to pak sám Buoh Otec skrze svuoj vlastní hlas nám toto pověděl a přikázal: „Tentoť jest syn muoj milý, v němž mi se dobře zalíbilo, toho poslúchajte.“ (Lukáš v začátek komentované pasáže2.konec komentované pasáže, Matouš v začátek komentované pasáže12.konec komentované pasáže, Marek v začátek komentované pasáže9.konec komentované pasáže kapitolách.

Máme-liž ho pak poslouchati, tehdyť mu musíme prvé věřiti. A Kristus Pán, pravý Bůh a člověk, sám mluviti ráčí (Jan v začátek komentované pasáže14.konec komentované pasáže): „Zač byšte koli prosili Otce ve jménu mém, dáť vám.“

Nad to pak vajše učí nás a ukazuje nám Kristus Pán k svému milému Otci, abychom za všecky věci nám potřebné duchovní i tělesné, a to na každý den Boha žádali a poníženě prosili říkajíce: „Otče náš, kterýž jsi v nebesích etccizojazyčný text.“ A tak předkem nás učí, abychom všickni Pána Boha za Otce svého poznali, potom pak abychom ho za všecky věci nám potřebné skrze jméno jeho prosili. Duch svatý, ten nás také skrze učení apoštolské a skrze věrné učitele vede k samému Kristu Pánu. Protož takoveho učitele a vuodci máme rádi poslouchati.

Svatý Mathúš v začátek komentované pasáže28.konec komentované pasáže kapitole píše: „Dána mi jest všecka moc na Nebi i na zemi, protož jdouce učte všeckny národy, křtíce je v jménu Otce i syna i Ducha svatého, učíce je zachovávati všecky věci, kteréž jsem já koli přikázal vám. A hle, já s vámi jsem až do skonání světa.“ Z této řeči svaté muože se to rozuměti, že Pán Kristus od věřícího v sebe více nežádá nad to, kdyby zachoval ty věci, které jest on svým milým učedlníkuom, neb apoštolům, přikázati ráčil.

Že my pak máme k Kristu

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 2 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).