Studnice života

Praha: Melantrich z Aventina starší, Jiří, 1554. Knihovna Akademie věd České republiky (Praha, Česko), sign. TH 1305, A2r–Aa8v. Editoři Sedláčková, Anna, Timofejev, Dmitrij. Ediční poznámka

Při vzniku edice byla použita data a nástroje, které poskytuje Vokabulář webový (<https://vokabular.ujc.cas.cz>) v rámci výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ (<https://lindat.cz>) podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2018101).

[Generovaný obsah]

vlastních bratří i v zemi egyptské od manželky Putifara komorníka krále egyptského jest měl, avšak Buoh všemohúcí vždycky ho z takových nebezpečenství vysvobozoval a také ho i potěšoval. Najdeš o tom dosti obšírně psáno v začátek komentované pasáže1.konec komentované pasáže knihách Mojžíšových na mnohých místech a obzvláště pak v začátek komentované pasáže39.konec komentované pasáže a začátek komentované pasáže40.konec komentované pasáže i začátek komentované pasáže41.konec komentované pasáže kapitolách.

začátek komentované pasáže1.konec komentované pasáže Mojžíšovy začátek komentované pasáže28.konec komentované pasáže

Aj, kterak velmi utěšenými slovy potěšoval Buoh všemohúcí Jákoba, když jest ucházel před bratrem svým Ezou řkouce: „V tobě a v plemeni tvém bude požehnáno všecko pokolení na zemi. Já jsem s tebou a buduť tebe ostříhati, kde se koli obrátíš. A přivedu tebe zase do země této aniž tebe opustím dotud, dokudž všeho toho nenaplním, cožť jsem koli tobě mluvil.

Jozue začátek komentované pasáže1.konec komentované pasáže

Buoh všemohucí potěšoval a posilňoval Jozue těmito slovy řka: „Rovně jako jsem s Mojžíšem byl, tak také i s tebou budu. Nenechám tebe, aniž tě opustím. Posilni se a buď statečný.“

začátek komentované pasáže2.konec komentované pasáže Mojžíšovy začátek komentované pasáže3.konec komentované pasáže

Když Mojžíš ovce Jetrovy pásl a pro strach na Boha ve kři hořícím nesměl patřiti, potěšoval ho Bůh s velikým zaslíbením.

začátek komentované pasáže3.konec komentované pasáže královské začátek komentované pasáže19.konec komentované pasáže

Když Eliáš utíkaje před Jezabelkou v veliké uzkosti byl tak, že žádal umříti, tehdy anjel potěšil ho, nakrmil i posilnil tak, že najedši se čtyřidceti dní a čtyřidceti nocí šel, až přišel na horu Boží Oreb.

začátek komentované pasáže4.konec komentované pasáže královské začátek komentované pasáže19.konec komentované pasáže

Buoh skrze Izajáše proroka potěšil Ezechiáše krále, když v chrámě Božím modlíce se žaloval na rouhání Senacheriba krále asýrského.

Tobiáš začátek komentované pasáže3.konec komentované pasáže

Tobiáše a Sáru Buoh na modlitbách uslyšel a potěšil jich.

Judit v začátek komentované pasáže10.konec komentované pasáže

Když Židé od hajtmana Holoferna obležením velice souženi byli, velmi divně Božským nařízením skrze ženu Júdit potěšeni i vysvobozeni jsou.

Daniel začátek komentované pasáže3.konec komentované pasáže

Též také tři mládence, kteříž do ohnivé pece uvrženi byli, velmi divně skrze anjela Pán Buoh vysvobodil.

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety a 7 měsíci; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).