Studnice života

Praha: Melantrich z Aventina starší, Jiří, 1554. Knihovna Akademie věd České republiky (Praha, Česko), sign. TH 1305, A2r–Aa8v. Editoři Sedláčková, Anna, Timofejev, Dmitrij. Ediční poznámka

Při vzniku edice byla použita data a nástroje, které poskytuje Vokabulář webový (<https://vokabular.ujc.cas.cz>) v rámci výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ (<https://lindat.cz>) podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2018101).

[Generovaný obsah]

Pána Krista Syna svého jednorozeného, což najlepší jest, od smrti, od hřícha i od pekla vysvobodil. Izajáš v začátek komentované pasáže53.konec komentované pasáže, k Židuom v začátek komentované pasáže1.konec komentované pasáže, k Římanům v začátek komentované pasáže8.konec komentované pasáže kapitolách.

Modlitba Pána Krista za všecky věřící napsaná v evangelium svatého Jana v začátek komentované pasáže17.konec komentované pasáže kapitole.

Otče, přišlať jest hodina. Oslaviž Syna tvého, aby i Syn tvůj také oslavil tebe. Jakož jsi dal jemu moc nad každým člověkem, aby všechněm, které jsi dal jemu, dal jim věčný život. A tentoť jest pak ten život věčný, aby poznali tebe (samého Boha pravého) a toho, kteréhož jsi ty poslal (Jezu Krista). Jáť jsem oslavil tebe na zemi, dílo jsem dokonal, které jsi mi dal, abych je činil. I nyní oslaviž mne, Otče, v tebe samého tou slávou, kterouž jsem měl v tebe prvé nežli svět byl. Oznámil jsem jméno tvé těm lidem, které jsi mi z světa dal. Tvoji jsou byli a ty mně jsi je dal a oni jsou řeč tvou zachovali. A nyní jsou poznali, že všecky věci, které jsi mi dal, od tebe jsou, nebo slova, kteráž jsi mi dal, já dal jsem jim a oni jsú je přijali a poznali právě, že jsem já od tebe vyšel a uvěřili, že jsi ty mne poslal. Já za ně prosím a ne za svět prosím, ale za ty, které jsi mi dal, neb oni tvoji jsou a všecky věci mé tvé jsou a tvé mé jsou a já oslaven jsem v nich a již nejsem na světě, ale tito jsú na světě a jáť se k tobě beru. Otče svatý, zachovaj je ve jménu tvém ty, které jsi mi dal, aby oni jedno byli, tak jako i my jsme. Dokudž jsem na světě s nimi byl, já jsem je zachovával ve jménu tvém, které jsi mi dal. Jáť jsem jich ostříhal a žádný z nich nezahynul, jediné toliko syn zatracení, aby se Písmo naplnilo. Ale nyní k tobě jdu a tytoť věci mluvím na světě, aby měli radost mou naplněnou v sobě. A jáť jsem jim dal řeč tvú a svět je v nenávisti měl, neb

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 2 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).