Studnice života

Praha: Melantrich z Aventina starší, Jiří, 1554. Knihovna Akademie věd České republiky (Praha, Česko), sign. TH 1305, A2r–Aa8v. Editoři Sedláčková, Anna, Timofejev, Dmitrij. Ediční poznámka

Při vzniku edice byla použita data a nástroje, které poskytuje Vokabulář webový (<https://vokabular.ujc.cas.cz>) v rámci výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ (<https://lindat.cz>) podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2018101).

[Generovaný obsah]

jedno, jakož i my jedno jsme. Já v nich a ty ve mně, aby dokonáni byli v jedno a aby poznal svět, že jsi ty mne poslal a milovals je, jakožs i mne miloval. Otče, kteréž si mi koli dal, chci tomu, kdež jsem já, aby i oni začátek komentované pasážese mnoukonec komentované pasáže byli, aby viděli slávu mú, kterouž jsi mi dal, neb jsi mne miloval před ustanovením světa. Otče spravedlivý, svět tebe nepoznal, ale já jsem tebe poznal a tito jsou také poznali, že jsi ty mne poslal. A já jsem jim jméno tvé známé učinil a ještě učiním, aby milování, kterýmž ty mne miluješ, v nich bylo a já v nich.

O4r Pokládají se tuto krátké, ale pobožné napomenutí a modlitby svatých patriarchuov, prorokuov, králuov i jiných bohabojných lidí na ten konec, aby každý člověk v času války a nepokoje, začátek komentované pasážekdy bykonec komentované pasáže již nuzná potřeba nastávala, na samého Pána Boha, a ne na lidi zpolehl a doufání své vzložil.

začátek komentované pasáže2.konec komentované pasáže Paralipomenoncizojazyčný text začátek komentované pasáže16.konec komentované pasáže

Toho času předstoupul Ananí prorok Boží před krále Azu a promluvil k němu toto: „Že jsi ty na krále sýrského zpolehl a v něm své doufání, a ne v Pánu Bohu tvém položil, protožť jest ušlo vojsko sýrské z ruky tvé. Zdaliž jest nebylo mnohem více mouřenínův a libických množství vozuov a jezdcuov jako bez počtu? Avšaks ho proto porazil, kdyžs Pánu Bohu tvému věřil a na něho zpolehl. Oči zajisté Boží patří na všecku zemi a dávají sílu těm, kteříž celým a dokonalým srdcem věří v něho. A tak nemoudře jsi učinil. A protož pro tu věc hned povstanou proti tobě veliké války.

Modlitba Azy krále júdského. V začátek komentované pasáže2.konec komentované pasáže Paralipomenoncizojazyčný text v začátek komentované pasáže14.konec komentované pasáže kapitole.

Touto modlitbou Aza král júdský z celého srdce Pánu Bohu svému se modlil tehdáž, když mouřenin Zára s velikou silou proti němu táhl s desíti sty tisícuov bojovných mužův a s třmi sty vozy: „Pane Bože, neníť u tebe žádný rozdíl: dáti vítězství v malém počtu neb v velikém. Pomoziž nám, Pane Bože náš, nebo my zajisté v tobě a v jménu tvém svatém majíce naději jdeme proti tomuto množství. Pane, ty jsi Buoh náš, ať nevítězí proti tobě člověk.“

I stalo se, že jest král Aza s lidem júdským Záru mouřenina s pomocí Boží rozehnal a porazil až na hlavu.

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 2 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).