Studnice života

Praha: Melantrich z Aventina starší, Jiří, 1554. Knihovna Akademie věd České republiky (Praha, Česko), sign. TH 1305, A2r–Aa8v. Editoři Sedláčková, Anna, Timofejev, Dmitrij. Ediční poznámka

Při vzniku edice byla použita data a nástroje, které poskytuje Vokabulář webový (<https://vokabular.ujc.cas.cz>) v rámci výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ (<https://lindat.cz>) podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2018101).

[Generovaný obsah]

Touto modlitbou Aza král júdský z celého srdce Pánu Bohu svému se modlil tehdáž, když mouřenin Zára s velikou silou proti němu táhl s desíti sty tisícuov bojovných mužův a s třmi sty vozy: „Pane Bože, neníť u tebe žádný rozdíl: dáti vítězství v malém počtu neb v velikém. Pomoziž nám, Pane Bože náš, nebo my zajisté v tobě a v jménu tvém svatém majíce naději jdeme proti tomuto množství. Pane, ty jsi Buoh náš, ať nevítězí proti tobě člověk.“

I stalo se, že jest král Aza s lidem júdským Záru mouřenina s pomocí Boží rozehnal a porazil až na hlavu.

Napomenutí Azariáše proroka syna Obedova v boji a v času ouzkosti. začátek komentované pasáže2.konec komentované pasáže Paralipomenoncizojazyčný text v začátek komentované pasáže15.konec komentované pasáže

„Pán Buoh s vámi jest dotud, dokud jste vy s nim. Budete-li ho hledati, najdete ho. A pakli vy jej opustíte, onť vás také opustí. Ale přejdeť mnoho dnuov v Izdrahéli, že bude lid bez Boha pravého, bez kněze, začátek komentované pasážekterýž bykonec komentované pasáže učil, a bez zákona. A když se obrátí a volati budou k Pánu Bohu Izrahelskému v své ouzkosti a budou ho hledati, on dá se jim naleznouti. Toho času nepovedeť se dobře aniž bude pokoje tomu, kdož ven vychází, ani tomu, kdož vnitř vchází. Ale budeť zármutek a strach na všech, kteříž bydlejí na zemi. Bojovati zajisté bude lid proti lidu a město proti městu, nebo je Buoh zstraší a souží každou ouzkostí. Protož vy posilněte se, nerozpouštějte rukou vašich, nebť bude odplata za skutky vaše.“

To když vyslyšel Aza král, posilnil se a potěšil.

Modlitba Júdit, jíž se Bohu modlila, když měla Holofernovi hajtmanu hlavu stíti. Judit v začátek komentované pasáže9.konec komentované pasáže

Pane Bože otce mého Simeona, kterýž jsi dal jemu meč, aby jim mstil nad pohany, kteříž jsou byli násilníci v své poškvrně a obnažili ledví panny k pohanění, a tys dal ženy jich v loupež a dcery jich do vězení, statky pak jejich dal jsi, aby mezi sebe rozdělili služebníci tvoji, kteříž jsou horlili horlivostí pro tebe. Pomoziž mi prosím, Pane Bože muoj, mně siré vdově, nebo všecky pomoci, kteréž jsou od počátku až dosavád dály se, ty jsi je sám činil a vedlé tvé vuole všeckoť se děje. Nebo když ty ráčíš pomoci, tehdy nemuožeš zmýliti. A ty dobře víš, jakým prostředkem máš pohany zstrestati. Pohlediž také nyní, milý Pane, na asýrské stany, jakož jsi někdy pohleděti ráčil na vojska egyptská, když jsou za služebníky tvými v odění táhli doufajíce v vozy a v jízdné své a v množství bojovníkuov. Ale tys pohleděl

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 2 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).