Studnice života

Praha: Melantrich z Aventina starší, Jiří, 1554. Knihovna Akademie věd České republiky (Praha, Česko), sign. TH 1305, A2r–Aa8v. Editoři Sedláčková, Anna, Timofejev, Dmitrij. Ediční poznámka

Při vzniku edice byla použita data a nástroje, které poskytuje Vokabulář webový (<https://vokabular.ujc.cas.cz>) v rámci výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ (<https://lindat.cz>) podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2018101).

[Generovaný obsah]

něm, aby konečně nezahynul.

Matouš začátek komentované pasáže18.konec komentované pasáže

Takť není vuole před Otcem vašim nebeským, aby zahynul jeden z maličkých těchto.

Matouš začátek komentované pasáže23.konec komentované pasáže

Jeruzaléme, Jeruzaléme, kterýž morduješ proroky a kamenuješ ty, kteříž k tobě posláni jsú. Kolikrát jsem chtěl shromážditi syny tvé tak, jako shromažďuje slepice kuřátka pod křídla svá? Ale ty jsi nechtěl.

K Římanuom začátek komentované pasáže12.konec komentované pasáže

Nesrovnávajte se s světem tímto, ale obnovte se v novotě smyslu vašeho, abyšte porozuměli, která jest vuole Boží dobrá, dobře libá a dokonalá.

Ezechiel začátek komentované pasáže18.konec komentované pasáže

„Nechci smrti člověka hříšného,“ praví Pán, „ale radějí aby se obrátil a živ byl.“

Ezechiel začátek komentované pasáže24.konec komentované pasáže

„Nečistota tvá prokletá zaschlá jest a zastaralá, nebo já,“ praví Pán, „chtěl jsem rád tebe očistiti, ale ty nechtěls se dáti očistiti od tvých nečistot a smraduov.“

Jan začátek komentované pasáže6.konec komentované pasáže

Tatoť jest pak jistá vuole toho, který mne poslal, Otcova, abych nic neztratil z toho všeho, což jest mi dal, ale abych to vzkřísil v den poslední. Tatoť jest pak vuole Otce mého, kterýž mne poslal, aby každý, kdož vidí Syna a věří v něho, měl věčný život a jáť ho vzkřísím v najposlednější den.

Jan v začátek komentované pasáže17.konec komentované pasáže

Otče, chci, aby kde jsem já, tu také byli i ti, kteréž jsi mi dal, aby oni také viděli slávu tu, kterúž jsi mi dal.

Matouš začátek komentované pasáže8.konec komentované pasáže

„Pane, chceš-li, muožeš mne očistiti.“ I vztáhv Pán Jezus ruku, dotekl se ho a řekl: „Chci to učiniti. Budiž očištěn.“

Lukáš začátek komentované pasáže18.konec komentované pasáže

Pán Jezus řekl slepému: „Co chceš, ať učiním tobě?“ „Pane, abych viděti mohl.“ A Jezus řekl k němu: „Prohledniž, vírať jest tvá tobě spomohla.“

Žalm začátek komentované pasáže50.konec komentované pasáže

Pane, učiň dobře vedlé dobré vuole Sionu a vzdělaj zdi Jeruzaléma.

Žalm začátek komentované pasáže5.konec komentované pasáže

Nebo ty, ó Pane, požehnáš spravedlivému a ty korunuješ ho milostí tvou rovně jako krásným štítem.

Žalm začátek komentované pasáže72.konec komentované pasáže

Uchopils mne, Bože, za ruku mou pravou a provedls mne podlé vuole tvé a s slávou k sobě přijals mne.

Moudrosti začátek komentované pasáže11.konec komentované pasáže

Pane, ty odpouštíš všechněm, nebo tvoji jsou, a miluješ všecky.

Tuto dále někteří příkladové, rozumný a pobožný čtenáři, z Písem svatých obojího Zákona krátce se položí a oznámí, kterýmižto dokazuje se, jak Buoh všemohúcí všecky své vyvolené přívětivě a laskavě v potřebách, v nouzi, v trápení i ve všeliké ouzkosti každý čas potěšoval a svou milostí je navštěvoval a podnes také vždy ještě potěšuje a navštěvuje.

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 2 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).