Studnice života

Praha: Melantrich z Aventina starší, Jiří, 1554. Knihovna Akademie věd České republiky (Praha, Česko), sign. TH 1305, A2r–Aa8v. Editoři Sedláčková, Anna, Timofejev, Dmitrij. Ediční poznámka

Při vzniku edice byla použita data a nástroje, které poskytuje Vokabulář webový (<https://vokabular.ujc.cas.cz>) v rámci výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ (<https://lindat.cz>) podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2018101).

[Generovaný obsah]

chválu vzdávajte Hospodinu a rozhlašujte jméno jeho. Oznamujte mezi vším lidem skutky jeho. Pomněte, že vysoké jest jméno jeho. Zpívajte Pánu, neb jest velebně učinil. Zvěstujte to po vší zemi. Vesel se a chval, příbytku sionský, neb jest veliký uprostřed tebe svatý izraheský.“

Ekleziastikus začátek komentované pasáže38.konec komentované pasáže

Synu muoj, když jsi v nemoci, nezanedbávaj sám sebe, ale modl se Pánu Bohu a onť uzdraví tebe.

Sofoniáš začátek komentované pasáže3.konec komentované pasáže

Pán Buoh tvuoj prostřed tebe silný spasitel, kterýž spomoci muože.

Ozeáš začátek komentované pasáže6.konec komentované pasáže

Poďte a navraťme se zase k Hospodinu, neb on ranil začátek komentované pasážea zasekonec komentované pasáže hojiti nás bude. On nás ubil a zase rány naše uváže.

Žalm začátek komentované pasáže147.konec komentované pasáže

On uzdravuje ty, kteří jsou zkroušeného srdce a uvazuje rány jich.

Matouš začátek komentované pasáže1.konec komentované pasáže

Onať porodí syna, jehožto jméno nazuoveš Jezus, neb on vysvobodí lid svůj od hříchuov jich.

Matouš začátek komentované pasáže4.konec komentované pasáže

Pán Jézus obcházel všecku Galilejskou zemi učíce v školách jich a kážíce evangelium království a uzdravujíce všeliký neduh a každou nemoc v lidu.

Lukáš začátek komentované pasáže6.konec komentované pasáže

Každý z lidí v zástupu chtěl se ho dotknouti, nebo moc z něho vycházela a uzdravovala všecky.

Marek začátek komentované pasáže5.konec komentované pasáže

Řekl Pán Jézus k ženě, která krvotok trpěla: „Dcero, víra tvá tebe zdravou učinila. Jdiž v pokoji a buď zdráva od neduhu svého.“

Matouš začátek komentované pasáže8.konec komentované pasáže

I řekl Pán Jezus setníkovi: „Jdi, staň se tobě vedlé víry tvé.“ I uzdraven jest služebník jeho v tu hodinu.

Též v začátek komentované pasáže9.konec komentované pasáže

Když Pán Jézus uhlídal víru jich, řekl dnou zlamanému: „Spolu věř, synu, odpouštějí se tobě hříchové tvoji.“

Lukáš začátek komentované pasáže7.konec komentované pasáže

O hříšnici toto také pověděl: „Jsou jí mnozí hříchové odpuštěni, neb mnoho milovala.“

Matouš začátek komentované pasáže15.konec komentované pasáže

A k kananejské ženě řekl: „Jdiž, tvá víra tobě spomohla. Staň se tobě, jak sama chceš.“

Též v začátek komentované pasáže5.konec komentované pasáže

Kristus k vrchnímu zprávci školy promluvil: „Neboj se, jedný toliko věř.“

Jan v začátek komentované pasáže11.konec komentované pasáže

Řekl Jezus k Martě: „Však jsem pověděl tobě: budeš-li věřiti, že uzříš slávu Boží.“

Matouš začátek komentované pasáže20.konec komentované pasáže

K slepým řekl Pán Jezus: „Co chcete, ať vám učiním?“ Řekli jemu: „Pane, ať se otevrou oči naše.“ I slitoval se nad nimi Jezus a dotekl se očí jich a hned prohlédli a šli za nim.

Marek začátek komentované pasáže9.konec komentované pasáže

Řekl Jezus k otci, který syna od ďábla posedlého měl:

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 2 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).