Studnice života

Praha: Melantrich z Aventina starší, Jiří, 1554. Knihovna Akademie věd České republiky (Praha, Česko), sign. TH 1305, A2r–Aa8v. Editoři Sedláčková, Anna, Timofejev, Dmitrij. Ediční poznámka

Při vzniku edice byla použita data a nástroje, které poskytuje Vokabulář webový (<https://vokabular.ujc.cas.cz>) v rámci výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ (<https://lindat.cz>) podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2018101).

[Generovaný obsah]

obživil s nim odpustiv vám všecky hříchy a smazav nápis, kterýž byl proti vám uložen, jenž byl velmi odporný vám.

K Židuom začátek komentované pasáže10.konec komentované pasáže

Bratří, poněvádž pak máme doufání jisté, že vejdem do svatyně skrze krev Kristovu, neb Kristus veliký kněz domu Božího začal nám k nebi cestu novou a živou přikryv tělem Božství své. Přistupmež tehdy k němu s pravým srdcem a s celou věrou.

Izajáš začátek komentované pasáže2.konec komentované pasáže

A puojdou lidé mnozí a řeknou: „Poďte, vstoupíme na horu Paně a do domu Boha Jákobova a učitiť bude nás cestám svým a my choditi budeme po stezkách jeho.“

Lukáš začátek komentované pasáže2.konec komentované pasáže

Nebojtež se, hle, zvěstuji vám radost velikou, kteráž bude všemu lidskému pokolení, nebo narodil se vám dnes Spasitel, kterýžto jest Kristus Pán v městě Davidově. Sláva buď na vajsostech Bohu, pokoj na zemi a lidem dobrá vuole.

Lukáš začátek komentované pasáže1.konec komentované pasáže

Nelekaj se, Maria, nebo ty jsi nalezla milost u Boha. Hle, počneš a porodíš syna a nazuoveš ho jménem Jézus, ten bude veliký a syn Najvyššího slouti bude. A dá jemu Pán Buoh stolici Davida Otce jeho a králem bude nad domem Jákobovým na věky a království jeho nebude konce. Duch svatý s huory sstoupí v tebe a moc Najvyššího zastíní tobě. A protož i což se narodí z tebe svatého, slouti bude Syn Boží. A ty, dítě, prorokem Najvyššího slouti budeš. Neb předejdeš před tváří Páně připravovati cesty jeho. Aby bylo dáno umění spasitedlné lidu jeho na odpuštění hříchuo jich skrze střeva milosrdenství Boha našeho, v nichžto navštívil nás vyšed z vajsosti. Aby posvítil těm, kteří v temnostech a v stínu smrti sedí, aby byly zpraveny nohy naše na cestu pokoje. Dítě pak rostlo a posilňovalo se Duchem a bylo na poušti až do dne ukázaní svého k lidu Izrahelskému. Požehnaný a chválený buď Pán Buoh Izrahelský, neb jest navštívil a vykoupil lid svůj a vyzdvihl nám roh spasení v domu Davida služebníka svého, jakož mluvil skrze usta svatých, kteříž od věku jsou prorokuov jeho vyproštění z nepřátel našich a z ruky všech, kteří nás nenáviděli, aby učinil milosrdenství s otci našimi a rozpomenul se na oumluvu svou svatou, na přísahu, kterouž jest přisáhl k Abrahamovi otci našemu, že se nám dá. Abychom bez strachu z ruky napřátel našich jsouce vysvobozeni sloužili jemu v svatosti a v spravedlnosti před nim po všecky dni naše.

Izajáš začátek komentované pasáže12.konec komentované pasáže

Vážiti budete vody v radosti z studnic Spasitele a díte v ten den: „Děkování a chválu

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 2 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).