Studnice života

Praha: Melantrich z Aventina starší, Jiří, 1554. Knihovna Akademie věd České republiky (Praha, Česko), sign. TH 1305, A2r–Aa8v. Editoři Sedláčková, Anna, Timofejev, Dmitrij. Ediční poznámka

Při vzniku edice byla použita data a nástroje, které poskytuje Vokabulář webový (<https://vokabular.ujc.cas.cz>) v rámci výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ (<https://lindat.cz>) podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2018101).

[Generovaný obsah]

„Muožeš-li věřiti, všecko jest možné věřícímu.“

Matouš začátek komentované pasáže9.konec komentované pasáže

Pán Jezus ke dvoum slepým promluvil: „Věříte-li, že to mohu učiniti vám?“ Odpověděli oni: „Věříme, Pane.“ Tehdy dotekl se jich očí a řekl: „Podlé víry vaší staniž se vám.“

Matouš začátek komentované pasáže16.konec komentované pasáže

Pán Kristus trestal své učedlníky z nedověry: „Co myslíte mezi sebou, malé víry, že chlebuov nemáté?“

Jan začátek komentované pasáže8.konec komentované pasáže

Řekl Pán k té ženě, kteráž v cizoložstvu postižena byla: „Ženo, kde jsou ti, kteří jsou tebe obžalovali? Což jest tebe žádný neodsoudil?“ Kterážto řekla: „Žádný, Pane.“ I řekl k ní Jezus: „Aniž já tebe odsuzuji. Jdiž a nehřeš více.“

Marek začátek komentované pasáže5.konec komentované pasáže

Pán Jezus k tomu, který byl ďáblem posedlý, promluvil: „Jdi do domu tvého k tvým a vyprav jim, kterak veliké věci tobě učinil Pan a smiloval se nad tebú.“

Lukáš začátek komentované pasáže23.konec komentované pasáže

Kristus k lotru na kříži těšíc ho řekl: „Amencizojazyčný text. Pravím tobě, že dnes budeš se mnou v ráji.“

Lukáš začátek komentované pasáže19.konec komentované pasáže

Zachee, s chvátaním sstup doluov, neb já dnes v domu tvém musím zuostati.

Matouš začátek komentované pasáže9.konec komentované pasáže

Viděv Pán Jezus člověka na clu sedícího jménem Matouše, řekl k němu: „Poď za mnou.“

Lukáš začátek komentované pasáže15.konec komentované pasáže

Když onen ztracený syn byl se navracoval, zdaleka uhlédav ho otec jeho slitoval se nad nim a šel mu v cestu, objavši jej políbil ho. Tím příkladem syna marnotratného a ztraceného ukazuje a zchvaluje Kristus Pán velikou dobrotu, přízeň, lásku a milosrdenství Boha Otce svého k lidskému pokolení.

Marek začátek komentované pasáže6.konec komentované pasáže

A vyšedše Jezus uzřel zástup mnohý i slitoval se nad nim, neb jsou byli jako ovce nemajíce pastýře.

O přílišné a nestihlé lásce Boží ke všemu lidskému pokolení.

Žalm začátek komentované pasáže17.konec komentované pasáže

Pán vyvede mne ven na prostrannú širokost, on mne ven vytrhne, neb jest sobě zalíbil mne.

Žalm začátek komentované pasáže36.konec komentované pasáže

Od Pána Boha krokové člověka pobožného zpraveni budou a cesty jeho oblíbí.

Izajáš začátek komentované pasáže53.konec komentované pasáže

On sám dobrovolně se obětoval a svých ust jest neotevřel.

začátek komentované pasáže1.konec komentované pasáže k Timoteovi začátek komentované pasáže2.konec komentované pasáže

Kristus Pán chce tomu, aby všickni lidé spaseni byli a aby všickni k poznání pravdy přišli.

Micheáš začátek komentované pasáže7.konec komentované pasáže

Pán hněvu svého nebudeť držeti věčně, neboť jest on milosrdný.

začátek komentované pasáže2.konec komentované pasáže královských začátek komentované pasáže14.konec komentované pasáže

Buoh nechce, aby člověk zahynul, ale prodlévá mysle o

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 2 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).