Studnice života

Praha: Melantrich z Aventina starší, Jiří, 1554. Knihovna Akademie věd České republiky (Praha, Česko), sign. TH 1305, A2r–Aa8v. Editoři Sedláčková, Anna, Timofejev, Dmitrij. Ediční poznámka

Při vzniku edice byla použita data a nástroje, které poskytuje Vokabulář webový (<https://vokabular.ujc.cas.cz>) v rámci výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ (<https://lindat.cz>) podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2018101).

[Generovaný obsah]

čtyřidceti nocí šel, až přišel na horu Boží Oreb.

začátek komentované pasáže4.konec komentované pasáže královské začátek komentované pasáže19.konec komentované pasáže

Buoh skrze Izajáše proroka potěšil Ezechiáše krále, když v chrámě Božím modlíce se žaloval na rouhání Senacheriba krále asýrského.

Tobiáš začátek komentované pasáže3.konec komentované pasáže

Tobiáše a Sáru Buoh na modlitbách uslyšel a potěšil jich.

Judit v začátek komentované pasáže10.konec komentované pasáže

Když Židé od hajtmana Holoferna obležením velice souženi byli, velmi divně Božským nařízením skrze ženu Júdit potěšeni i vysvobozeni jsou.

Daniel začátek komentované pasáže3.konec komentované pasáže

Též také tři mládence, kteříž do ohnivé pece uvrženi byli, velmi divně skrze anjela Pán Buoh vysvobodil.

Daniel začátek komentované pasáže14konec komentované pasáže

Daniele proroka v jámě mezi lvy, že od nich zahuben a sežrán nebyl, zachovati i také obědem opatřiti ráčil.

Daniel začátek komentované pasáže13.konec komentované pasáže

Kterak pak Zuzanu tu poctivú ženu od světské hanby i od ohavné smrti skrze Daniele proroka Božího mímo všecku lidskou naději vysvoboditi ráčil.

Apoštoly Kristus obcujíce s nimi na tomto světě na mnohých místech potěšoval. O tom najdeš v Novém testamentu a potom po nanebevstoupení skrze Ducha svatého (v Skutcích apoštolských v začátek komentované pasáže2.konec komentované pasáže kapitole a jinde na mnohých místech). Svatého Pavla potěšoval skrze vidění (v Skutcích apoštolských v začátek komentované pasáže9.konec komentované pasáže, začátek komentované pasáže16.konec komentované pasáže, začátek komentované pasáže20.konec komentované pasáže kapitole).

Zjevení svatého Jana v začátek komentované pasáže1.konec komentované pasáže

Svatého Jana potěšoval Buoh, když byl v zámutku na ostrově Patmos tak řečeným.

V Skutcích v začátek komentované pasáže12.konec komentované pasáže

Svatého Petra potěšil anjel Páně v žaláři a vysvododil ho z něho.

Též začátek komentované pasáže5.konec komentované pasáže

Též také apoštolův anjel Páně potěšil v žaláři a je ven vyvedl. A aby do chrámu šli a lidu slovo Boží kázali, rozkázal.

Lukáš začátek komentované pasáže1.konec komentované pasáže

Kterak Maria matka Kristova, Zachariáš, Alžběta a Jozef potěšováni i vysvobozeni byli.

V Skutcích v začátek komentované pasáže10.konec komentované pasáže

Korneliusa také anjel Páně a potom i svatý Petr z rozkazu

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 2 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).