Studnice života

Praha: Melantrich z Aventina starší, Jiří, 1554. Knihovna Akademie věd České republiky (Praha, Česko), sign. TH 1305, A2r–Aa8v. Editoři Sedláčková, Anna, Timofejev, Dmitrij. Ediční poznámka

Při vzniku edice byla použita data a nástroje, které poskytuje Vokabulář webový (<https://vokabular.ujc.cas.cz>) v rámci výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ (<https://lindat.cz>) podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2018101).

[Generovaný obsah]

Izajáš začátek komentované pasáže53.konec komentované pasáže

Jehožto zsynalostí uzdraveni jsme.

začátek komentované pasáže1.konec komentované pasáže kanonice svatého Petra začátek komentované pasáže3.konec komentované pasáže

Neb Kristus jednou za hříchy naše trpěl a umřel, spravedlivý za nespravedlivé, pro to, aby nás obětoval Bohu, umrtven jsa podlé těla, ale obživen podlé ducha.

začátek komentované pasáže1.konec komentované pasáže kanonice svatého Jana začátek komentované pasáže1.konec komentované pasáže

Krev Jezu Krista očišťujeť nás začátek komentované pasážeode všechkonec komentované pasáže hříchuov. začátek komentované pasážeJestliže bychomkonec komentované pasáže řekli, že hříchu nemáme, sami se svozujeme a pravdy v nás není, pakli my se budeme vyznávati hříchuov našich. Věrnýť jest Buoh a spravedlivý, že nám odpustí hříchy naše a očistí nás začátek komentované pasážeode všíkonec komentované pasáže nepravosti.

V též kapitole.

Řekneme-li pak, že jsme nezhřešili, činíme jej lhářem a není v nás slovo jeho.

začátek komentované pasáže1.konec komentované pasáže kanonice svatého Jana začátek komentované pasáže2.konec komentované pasáže

Synáčkové moji, toto vám píši, abyšte nehřešili. Pakli kdo zhřeší, přímluvci máme u Otce Jezu Krista spravedlivého. A onť jest lítostivá obět za hříchy naše. A netoliko za naše, ale také za hříchy všeho světa.

V též kapitole.

Píši vám, milí synáčkové, že se vám odpouštějí hříchové skrze jméno jeho.

K Římanuom začátek komentované pasáže3.konec komentované pasáže

Všickni napořád hříšní jsme a všickni potřebujeme slávy Boží. Ale spravedliví učiněni jsme darmo milostí jeho skrze vykoupení, kteréž jest v Jezu Kristu, kteréhožto Buoh vystavil za smírci skrze víru v krvi jeho k dokázaní spravedlnosti své pro odpuštění předešlých hříchuov v shovívání Božím k okázaní spravedlnosti jeho v tomto času, aby on spravedlivý byl a spravedlivého čině toho, který jest živ z víry Jezu Krista.

Též v začátek komentované pasáže11.konec komentované pasáže

Zavřel Buoh všecky věci pod hříchem v nevěře pro to, aby se smiloval.

K Římanuom začátek komentované pasáže11.konec komentované pasáže

O jak veliké bohatství moudrosti a poznání Božího! Kterak neobsáhlí jsou soudové jeho a nestihlé cesty jeho! Neb kdo jest poznal smysl Páně? Aneb kdo rádcí jeho byl? Aneb kdo s počátku dal jemu? A bude jemu odplaceno, neb z něho a skrze něho a v něm jsou všecky věci, jemu čest a sláva na věky věkuov.

K Galatuom začátek komentované pasáže3.konec komentované pasáže

Písmo zavřelo všecky věci pod hříchem, aby zaslíbení Jezu Krista z víry dáno bylo věřícím.

K Efezským začátek komentované pasáže1.konec komentované pasáže

V kterémžto my máme vykoupení skrze jeho krev, totižto odpuštění hříchuov vedlé bohatství milosti jeho, která se rozhojnila mezi námi ve vší múdrosti a opatrnosti, aby nám známo učinil tajemství vuole své.

V též.

Kterýžto z milosti přijal nás za vyvolené syny skrze Jezu Krista ku požívání s nim dědictví

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 2 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).